ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม

คู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

เรื่องที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา

จัดทำโดย

นางสาววศินี บำรุง

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

เรื่องที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา

จัดทำโดย

นางสาววศินี บำรุง

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

คู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เรื่องที่ 1เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม พร้อมไปกับการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสภาพแวดล้อมจริงที่นักเรียนได้พบในชีวิตประจำวันโดยใช้สถานการณ์จริงที่นักเรียนพบและมีปฏิสัมพันธ์ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวนักเรียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่สนองตอบต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผ่านกิจกรรมการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัวนักเรียนเป็นสื่อในการเรียนรู้

ผู้จัดทำ หวังว่าคู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในโรงเรียนหรือในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ คณะครู และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่กรุณา

ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้กำลังใจในการออกแบบการจัดกิจกรรม และจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้

วศินี บำรุง

คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

เรื่องที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ

สารบัญ

คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม

หลักการและเหตุผล 2

จุดมุ่งหมาย 2

เนื้อหา 3

หลักการจัดกิจกรรม 3

ระยะเวลาในการดำเนินการ 6

สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 6

การดำเนินกิจกรรม 6

บทบาทครู 8

บทบาทนักเรียน 8

ตารางการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 9

กิจกรรมที่ 1เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาสถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 10

ขั้นวางแผนก่อนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 11

ขั้นกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 13

ขั้นสรุปหลังกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 16

ภาพถ่ายกิจกรรม 18

คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม

หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะเห็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจริง

แทนการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามธรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังการให้นักเรียนได้เกิดความคิดที่ดีจากการเรียนรู้โดยการสัมผัสหรือพบเห็นของจริง พร้อมกับได้มีโอกาสได้พูดคุยและสอบถามกับผู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยตรง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากการสัมผัสและสัมพันธ์ เป็นบทเรียนที่แปลกใหม่ สนุก เร้าใจ และจูงใจให้ติดตาม ให้นักเรียนอยากศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งใหม่ๆ ที่นักเรียนสนใจ รู้จักคิดและมีการพัฒนาความคิดจากความรู้ที่ได้รับ

สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้รับทราบได้ นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสังคม ตลอดจนถึงบุคลิกภาพ และนักเรียนควรได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย

ในการศึกษาการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมครั้งนี้ มีจุดหมายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ และพบว่าการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้มีโอกาสในการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมอย่างเหมาะสมกับวัย เนื่องจากนักเรียนจะได้รับข้อมูลปฐมภูมิที่สอดคล้องกับวัยของนักเรียน เพราะนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ไม่ใช่นักฟัง ดังนั้นการนำนักเรียนได้ไปเยี่ยมชมและสัมผัสกับของจริง จะเหมือนกับว่านักเรียนได้ไปห้องปฏิบัติการชีวิตที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ คือ นักเรียนจะเกิดประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม และจากการที่นักเรียนได้สัมผัสกับบุคคลและชีวิตจริง จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมทางสังคมตามจุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ

ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับ

และปฏิบัติตามกฎ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง

3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้

4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเกิดประสบการณ์เป็นรูปธรรม จากการได้สัมผัสกับบุคคลและชีวิตจริง ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยขยายมโนทัศน์เดิมและเพิ่มมโนทัศน์ใหม่ให้กับนักเรียน เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ที่สำคัญคือหากผู้สอนได้คำนึงถึงการจัดกิจกรรมและวิธีการก็จะช่วยส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมขึ้นกับนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

หลักการจัดกิจกรรม

1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม จัดสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันพุธ

วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ขั้นวางแผนก่อนกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธของช่วงการทดลอง

1.2 ขั้นดำเนินการกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสดีในช่วงการทดลอง

1.3 ขั้นสรุปหลังกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ของช่วงการทดลอง

หมายเหตุ ในแผนรายปีสัปดาห์ที่ 29 ไม่ได้ดำเนินการทดลอง เพราะมีวันทำการเพียง 3 วัน

เนื่องจากวันที่ 1 – 2 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นวันหยุดวันขึ้นปีใหม่และวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

2. กิจกรรมทุกขั้นตอนครูจะตั้งคำถามแบบปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น

และให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสังคมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ

ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและ

ปฏิบัติตามกฎ อย่างถูกวิธี

3. การนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครูจะต้องเตรียมการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การเตรียมกิจกรรมก่อนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นการวางแผนก่อนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นการเตรียมตัวทั้งด้านครูและนักเรียน โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ดังนี้

ด้านครู ควรเตรียมการ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้

2. กำหนดสถานที่โดยวิเคราะห์ว่าสถานที่นั้นๆ จะให้ประโยชน์ในการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ สถานที่ที่เลือกเป็นแหล่งเรียนรู้นั้น

ควรมีความปลอดภัยแก่นักเรียนอย่างเพียงพอด้วย

3. ออกสำรวจและศึกษาสถานที่เลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ล่วงหน้า

4. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

5. รายงานผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อทราบ

6. ขอความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน

ในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

7. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

8. ทำหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง ในกรณีไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

ด้านนักเรียน นักเรียนจะมีความสนใจต่อการเดินทางไปศึกษานอกห้องเรียน และมีแรงจูงใจในการอยากเรียนรู้สูง การวางแผนศึกษาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับครู จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด สิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการเตรียมตัวนักเรียนมีดังนี้

1. นักเรียนต้องรับฟังการปฐมนิเทศจากครูก่อนที่จะเดินทางไปสถานที่แหล่งเรียนรู้ โดยต้องทำการตกลงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการศึกษาแหล่งเรียนรู้

2.นักเรียนควรตรงต่อเวลา คือ เดินทางไปถึงสถานที่แหล่งเรียนรู้และเดินทางกลับตรงเวลา

พร้อมกับรับฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู

3. นักเรียนแต่ละคนอาจมีความสนใจแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ความคาดหวังต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอาจไม่เท่ากัน จึงควรให้เวลานักเรียนให้เพียงพอกับการสังเกต

4. ให้นักเรียนได้มีความระมัดระวังพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งจะเป็นภาพรวมของโรงเรียน

5. ควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และแต่ละกลุ่มควรมีสัญลักษณ์ประจำกลุ่มเป็นกลุ่มสี พร้อมกับควรมีชื่อนักเรียน เพื่อให้การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นระบบ และมีการรวมกลุ่มได้ง่าย ประการสำคัญคือ

ต้องมีการตรวจนับนักเรียนอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย

6. แนะนำให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบข้อตกลงที่กำหนดไว้อยู่เสมอเพื่อให้การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นระเบียบและเพื่อความปลอดภัย

ขั้นที่ 2 การเตรียมกิจกรรมระหว่างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ควรมีการเตรียมกิจกรรมขั้นศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

1. นำสื่อ อุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไปให้ครบ

2. รักษาเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการปฏิบัติตัวของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่นักเรียนจะออกนอกห้องเรียนหรือขณะทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

4. สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการกระตุ้น

ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ดังนี้

4.1 ศึกษาสิ่งต่างๆ ในสถานที่แหล่งเรียนรู้ และแนะนำให้นักเรียนได้เห็นถึงความสถานที่แหล่งเรียนรู้

4.2 แสดงความคิดเห็นในการคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และ

ด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ อย่างเหมาะสมกับวัยขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้

4.3 ครูควรใช้คำถามนำเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักและแสดงความคิดเห็น

ว่านักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ขณะที่นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างไรบ้าง

4.4 นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนในการช่วยกันปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทางสังคม

ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน

ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ตามที่ได้วางแผนไว้

4.5 ครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจและส่งผลต่อการตระหนักถึงการปฏิบัติตนด้านพฤติกรรมทางสังคมของตนเอง

4.6 เมื่อเดินทางกลับถึงห้องเรียน นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน และครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่ง

5. สนับสนุนและแนะนำนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หลังจากร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

6. ส่งเสริมประสบการณ์ทางสังคม เช่น การแก้ปัญหา การรอคอย มีความรับผิดชอบ

มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกเหนือจากพฤติกรรมทางสังคม

ทั้ง 5 ด้าน ตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้

ขั้นที่ 3 การเตรียมกิจกรรมขั้นสรุป หลังการศึกษาแหล่งเรียนรู้

1. รายงานให้ผู้ปกครองทราบถึงผลของการเรียนรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับ

จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ อาจจัดทำในรูปแบบรายงานเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ

2. เชื่อมโยงให้นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่นักเรียนพบจากการร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กับสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนรู้ในห้องเรียน

3. คำถามที่เป็นปัญหาหรือแนวคิดที่เกิดขึ้น นักเรียนและครูร่วมกันสำรวจเพื่อค้านหาคำตอบ เพื่อวางแผนในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งต่อไป

4. เก็บรวบรวมเอกสารการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้ออ้างอิงในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งต่อไป การเก็บเอกสารควรทำร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู ซึ่งจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเตรียมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งต่อไป

ระยะเวลาในการดำเนินการ

สัปดาห์ที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

สัปดาห์ที่ 2 - 11 ดำเนินการทดลองในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ การสังเกตพฤติกรรมทางสังคมโดยใช้เกณฑ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

สัปดาห์ที่ 12 เก็บข้อมูลอีกครั้ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชุดเดิม

หากมีวันใดตรงกับวันหยุดเรียน ให้เลื่อนวัน เวลาไปตามความเหมาะสม

สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนขั้นอนุบาลปีที่ 2

ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมี

สัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ สถานที่แหล่งเรียนรู้ที่กำหนดในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

เรื่องที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่องที่ 2 หนังสือน่าสนใจ น่าอ่าน แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

เรื่องที่ 3 ศรัทธาผู้บริหาร แหล่งเรียนรู้ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน

เรื่องที่ 4 อาหารการกินที่สะอาดปลอดภัยในตลาด แหล่งเรียนรู้ร้านค้าในตลาดชุมชนบ้านห้วยแย้

เรื่องที่ 5 ผู้ใหญ่ใจดี แหล่งเรียนรู้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยแย้

เรื่องที่ 6 สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างจากโรค แหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลห้วยแย้

เรื่องที่ 7 เทศบาลพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ แหล่งเรียนรู้สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแย้

เรื่องที่ 8 วัดโพธิ์ชัยศรีแหล่งรวมใจชาวพุทธ แหล่งเรียนรู้วัดโพธิ์ชัยศรี

เรื่องที่ 9 เด็กเก่งและฉลาดต้องมีความรอบรู้ แหล่งเรียนรู้ศูนย์ กศน.ตำบลห้วยแย้

เรื่องที่ 10 ตำรวจอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน สถานีตำรวจวังตะเฆ่

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนก่อนศึกษาแหล่งเรียนรู้

1.1 นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

1.2 ครูทำความเข้าใจกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการไปศึกษา

แหล่งเรียนรู้และสร้างข้อตกลงกับนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบที่ต้องปฏิบัติระหว่างไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

2.1 ขั้นดำเนินการศึกษา

2.1.1 ครูและนักเรียนเดินทางไปยังสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่กำหนด

2.1.2 ขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาสิ่งต่างๆ ในสถานที่แหล่งเรียนรู้ พร้อมกับแนะนำให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของสถานที่นั้นต่อนักเรียนและต่อสังคม

2.1.3 ครูใช้คำถามนำเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักและแสดงพฤติกรรมทางสังคมต่อเพื่อนในกลุ่ม และต่อบุคคลที่พบขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างไรได้บ้าง

2.1.4 ครูให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมในขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างถูกวิธี

2.1.5 นักเรียนได้ปฏิบัติตนเพื่อแสดงพฤติกรรมทางสังคมในขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกวิธีตามที่ได้วางแผนไว้

2.1.6 หลังจากนักเรียนได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมแล้ว ครูให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง ด้วยการเล่าผลการแสดงพฤติกรรมทางสังคมให้เพื่อนๆ และครูได้ฟัง พร้อมทั้งให้คำชมเชยแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน และส่งผลต่อการตระหนักรู้ถึงการแสดงพฤติกรรมทางสังคมต่อเพื่อนๆ และบุคคลอื่น

2.1.7 เมื่อเดินทางกลับถึงห้องเรียนแล้ว นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนในด้านพฤติกรรมทางสังคม ครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมทางสังคมต่อเพื่อนๆ และบุคคลอื่น

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปหลังกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนกิจกรรมขั้นดำเนินการศึกษาที่นักเรียนแสดงพฤติกรรม

การปฏิบัติตนในด้านพฤติกรรมทางสังคม

3.2 ครูและนักเรียนร่วมการแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้นในขั้นดำเนินการศึกษาแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำชมเชยแก่นักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติตน

ด้านสังคมของตนและส่งผลต่อการมีจิตใจที่ตระหนักและคำนึงถึงการมีพฤติกรรมทางสังคมต่อบุคคลและ

สถานที่แหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษา

3.3 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตน

ขณะอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างถูกวิธี

3.4 ประเมินผล โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

บทบาทครู

1. จัดเตรียมข้องมูลของสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนฟังและร่วมสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่แหล่งเรียนรู้ก่อนจะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

2. ใช้คำถามนำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงและอธิบายความสำคัญ วัตถุประสงค์และขั้นตอนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ

3. สังเกตและกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจที่ตระหนักและคำนึงต่อการปฏิบัติตนในพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และ

ด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ

4. มีการเสริมแรงให้แก่นักเรียน โดยการให้กำลังใจและให้คำชมเชย เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม

ทางสังคมตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้

5. ยอมรับในความคิดและการตอบคำถามของนักเรียน

บทบาทนักเรียน

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงตามขั้นตอนในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

ตามที่ตกลงกันเอาไว้

2. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และ

ด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้

3. แสดงพฤติกรรมทางสังคม ที่ครูออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

4. ร่วมกันสรุปถึงผลดีของการปฏิบัติตนในพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้วยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ด้านการมีสัมมนาคารวะ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ

ตารางการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมที่ หน่วย วัน เดือน ปี

ที่จัดกิจกรรม ชื่อสถานที่ศึกษา /

แหล่งเรียนรู้

1 เตรียมอนุบาล

ขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา 6 พ.ย.2560 -10 พ.ย.2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 9 พ.ย.2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

2 หนังสือน่าสนใจ

น่าอ่าน 13 พ.ย.2560 -17พ.ย.2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 16 พ.ย.2560 ห้องสมุดโรงเรียน

ชุมชนบ้านห้วยแย้

3 ศรัทธา

ผู้บริหารโรงเรียน 20 พ.ย.2560 - 24พ.ย.2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 23 พ.ย.2560 ห้องผู้อำนวยการ

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

4 อาหารการกินที่สะอาดปลอดภัยในตลาด 27 พ.ย.2560 - 1 ธ.ค.2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 30 พ.ย.2560 ร้านค้าในตลาดชุมชน

บ้านห้วยแย้

5 ผู้ใหญ่ใจดี 4 ธ.ค.2560 -8 ธ.ค.2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 7 ธ.ค.2560 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

บ้านห้วยแย้

6 สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างจากโรค 11 ธ.ค.2560 - 15 ธ.ค.2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 14 ธ.ค.2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแย้

7 เทศบาลพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ 18 ธ.ค.2560 - 22ธ.ค.2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 21 ธ.ค.2560 สำนักงานเทศบาล

ตำบลห้วยแย้

8 วัดโพธิ์ชัยศรี

แหล่งรวมใจชาวพุทธ 25 ธ.ค.2560 - 29ธ.ค.2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 28 ธ.ค.2560 วัดโพธิ์ชัยศรี

9 เด็กเก่งและฉลาด

ต้องมีความรอบรู้ 8 ม.ค.2561 -12 ม.ค.2561

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 11 ม.ค.2560 ศูนย์ กศน.ตำบลห้วยแย้

10 ตำรวจอยู่ไหน

ประชาอุ่นใจทั่วกัน 15 ม.ค.2561 –19ม.ค.2561

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 18 ม.ค.2560 สถานีตำรวจวังตะเฆ่

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

กิจกรรมที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา

สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

(แผนย่อยที่ 1-3)

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

เรื่อง เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขั้นวางแผนก่อนกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (แผนย่อยที่ 1)

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ

2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความสามัคคี

3. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน

4. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสัมมาคารวะ

5. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกฎ

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่นักเรียนรู้จักพร้อมทั้ง

สอบถาม เพื่อให้นักเรียนตอบว่ารู้หรือไม่ว่าปีการศึกษาต่อไป (เปิดภาคเรียนต่อไป) นักเรียนจะต้องไปเรียน

อยู่ที่ชั้นใด และนักเรียนรู้หรือไม่ว่าห้องเรียนที่จะไปเรียนนั้นอยู่ที่ห้องเรียนใด

ขั้นกิจกรรม

1. ครูและนักเรียนได้ดูภาพห้องเรียน และร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับห้องเรียนชั้นประถมศึกษา

ที่นักเรียนรู้จักและเคยไป โดยครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และตอบคำถามครั้งละหนึ่งคน ดังนี้

-นักเรียน ตอบได้หรือไม่ว่า ห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ของเรามีกี่ชั้น

-ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามครั้งละหนึ่งคน ว่ามีชั้นใดบ้าง นักเรียนเคยไปห้องเรียนดังกล่าวหรือไม่ และนักเรียนไปทำอะไร

2. ครูแจ้งนักเรียนได้ทราบว่าโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ของเรา มีทั้งหมด 8 ชั้น ได้แก่

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูแจ้งให้นักเรียนทราบถึงกำหนดการที่จะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นักเรียนจะต้องไปเรียนในปีการศึกษาต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นี้ พร้อมทั้งใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แล้วตอบคำถามครั้งละหนึ่งคน ดังนี้

-ขณะที่นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนคิดว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง จึงจะถูกต้องและเหมาะสม

-เมื่อนักเรียนพบบุคคลในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนควรปฏิบัติตนต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างไร จึงจะถูกต้องและเหมาะสม

3. ครูแจ้งให้นักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

-เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักที่ตั้งห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกับการฝึกปฏิบัติตน เมื่อพบกับบุคคลอื่นในโรงเรียน รวมถึงการเตรียมพร้อมเรื่องมารยาททางสังคมที่จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อย่างถูกต้องเหมาะสม

-เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

4. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกถึงวิธีการปฏิบัติตน เมื่อพบกับบุคคลอื่นในโรงเรียน รวมถึงการปฏิบัติตนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5. ครูชมเชยนักเรียนทุกครั้งที่นักเรียนตอบคำถาม เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนที่ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงร่วมกันขณะศึกษาแห่งเรียนรู้ที่ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูนัดหมายนักเรียนให้เตรียมตัว เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่จะถึงนี้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. ภาพห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

เรื่อง เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขั้นกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (แผนย่อยที่ 2)

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ

2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความสามัคคี

3. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน

4. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสัมมาคารวะ

5. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกฎ

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

1. ครูจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามเวลาที่นัดหมาย

2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาทบทวนถึงข้อตกลงและวัตถุประสงค์ของการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้

ขั้นกิจกรรม

1. เมื่อถึงห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ครูได้แนะนำสถานที่และห้องเรียน

2. นักเรียนและครูได้แสดงความเคารพต่อ นางชาดา พุ่มพฤกษ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แล้วถามถึงประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่มีต่อห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยให้นักเรียนเล่าถึงประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่มีต่อห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยให้เล่าประสบการณ์เดิมของนักเรียน

ครั้งละหนึ่งคนว่าเคยมาห้องเรียนนี้หรือไม่ ถ้านักเรียนเคยมา นักเรียนมาทำอะไรหรือมาพบกับใคร

3. ขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม

ครั้งละหนึ่งคน ดังนี้

-เมื่อนักเรียนพบบุคคลในห้องนี้ นักเรียนควรทำอย่างไรบ้าง จึงจะแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน

และการมีมารยาทต่อผู้ที่นักเรียนพบเห็น

-ครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนที่สามารถตอบได้ว่าควรแสดงความเคารพด้วยการไหว้หรือสวัสดี และให้คำชมเชยทุกครั้งที่นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมการมีสัมมาคารวะ

4. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าในการเดินทางไปสถานที่ใดใด ก็จะต้องพบกับกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกัน นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อแสดงถึงการรักษากฎ ระเบียบของห้องเรียนนี้ และมีความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมถูกต้องกับเวลาและสถานที่นั้นๆ ครูได้กล่าวคำชมเชยกับนักเรียนที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรเก็บสิ่งของที่ใช้ในห้องนั้นให้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังเลิกใช้ และมีการปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น การแสดงความเคารพต่อคุณครูผู้ดูแลห้องเรียนนั้นๆ การขออนุญาตเข้าใช้ห้องเรียนหรือสถานที่นั้นๆ การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เป็นต้น

5. นักเรียนทุกคนได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในขณะเข้าเยี่ยมชม ครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนที่มีพฤติกรรมในการช่วยเหลือแบ่งปัน และแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมต่อเพื่อนๆ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย โดยครูได้ถ่ายภาพนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมทางสังคมที่ต้องการจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้

6. ครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมทางสังคมที่ต้องการ พร้อมกับให้กำลังใจและพูดกระตุ้นให้นักเรียนที่ยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมทางสังคม ได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมที่ต้องการออกมา

7. เมื่อหมดเวลาที่นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้แล้ว นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมทางสังคม

ตามที่กำหนดได้

8. นักเรียนทำความสะอาดร่างกาย ก่อนกลับเข้าห้องเรียน

ขั้นสรุป

1. ครู และนักเรียน กลับเข้าห้องเรียน นั่งพักผ่อน

2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมทางสังคมที่นักเรียนได้แสดงออก ได้แก่ การมีสัมมาคารวะ

โดยการแสดงความเคารพต่อครู พี่ เพื่อนนักเรียน มีความรับผิดชอบในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน

การปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามกฎ ระเบียบได้ถูกต้องกับเวลาและสถานที่ การให้ความช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนๆ ในขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตลอดถึงมีการแสดงพฤติกรรมความสามัคคี โดยการร่วมมือกันจนกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสำรวจว่ายังมีสิ่งใดบ้างที่ควรช่วยกันทำเพื่อให้การศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้

ได้ความรู้เกิดความสนุกสนานและเกิดผลดียิ่งขึ้น รวมถึงการให้คำชมเชยนักเรียนที่แสดงความเคารพต่อครู พี่ เพื่อนนักเรียน มีความรับผิดชอบในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละห้อง นักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามกฎ ระเบียบ ได้ถูกต้องกับเวลาและสถานที่นั้นๆ มีการช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนขณะที่มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมความสามัคคี โดยความร่วมมือกันจนกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นขณะที่ร่วมทำกิจกรรม

4. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเชื่อมโยงพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้กับพฤติกรรมทางสังคมในห้องเรียนและโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ของเรา

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ในโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้แก่

-ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

2. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่

-นางชาดา พุ่มพฤกษ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. กล้องถ่ายภาพนักเรียน ห้องเรียนและสถานที่

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

เรื่อง เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขั้นสรุปหลังกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

สถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (แผนย่อยที่ 3)

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ

2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมความสามัคคี

3. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน

4. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสัมมาคารวะ

5. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกฎ

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานที่และห้องเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 ที่ผ่านมา

2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจที่ได้รับจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้

ขั้นกิจกรรม

1. ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามครั้งละหนึ่งคน ดังนี้

-จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นักเรียนคิดว่า

ในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างกันจากห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ของเราบ้าง

-นักเรียนคิดว่า เพื่อนๆ ของเราคนใดในห้องเรียนที่มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบ มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ให้ความร่วมมือ สามัคคี และปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลง ในขณะศึกษาแหล่งเรียนรู้

-พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น นอกจากนักเรียนจะสามารถปฏิบัติในขณะที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ชุมชนบ้านห้วยแย้ของเราแล้ว นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ที่ไหนอีกบ้าง เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่น่ารักของผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไปที่พบเห็น

-นักเรียนคิดว่า ถ้านักเรียนทุกคนไม่มีสัมมาคารวะ ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน

ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มีความสามัคคี และไม่ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลงแล้ว จะมีผลอย่างไรบ้าง

2. ครูให้นักเรียนได้ดูภาพถ่ายที่ครูถ่ายไว้ ในขณะที่นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกับทบทวนพฤติกรรมทางสังคมที่นักเรียนได้แสดงออกตามที่ปรากฏในภาพถ่าย

3. ครูให้คำชมเชยแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทางสังคม และใช้คำพูดกระตุ้นให้นักเรียนที่ไม่ได้ปฏิบัติพฤติกรรมทางสังคมได้มีความกระตือรือร้นอยากปฏิบัติ โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการมีมารยาททางสังคมที่ดีที่นักเรียนควรปฏิบัติต่อครูและบุคคลทั่วไปที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน

4. ครูดำเนินการประเมินนักเรียนขณะที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม

ขั้นสรุป

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงการมีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบ มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้ความร่วมมือสามัคคีและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลงที่นักเรียนและบุคคลทั่วไปควรมี พร้อมทั้งให้ยกตัวอย่าง

2. ครูให้คำชมเชยนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสามารถยกตัวอย่างให้เพื่อนๆ และครูฟังได้ ในขณะที่ทำกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภาพการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

เรื่องที่ 1 เตรียมอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษา

เอกสารอ้างอิง

ทิศนา แขมมณี. (2550) ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผกา โวหาร. (2553). การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์

ที่ใช้แหล่งเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษาปฐมวัย.

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

(อายุ 3-5ปี). กรุงทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

ข้อมูลผู้จัดทำ

ชื่อ– สกุล นางสาววศินี บำรุง

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2528

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ปัจจุบัน 235 หมู่ที่ 1 บ้านตะลอมไผ่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว

จังหวัดชัยภูมิ

คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย

จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เริ่มรับราชการ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2552

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์โดย ครูสุ : [1 มิ.ย. 2561 เวลา 20:55 น.]
อ่าน [3957] ไอพี : 27.55.81.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,194 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม

เปิดอ่าน 24,303 ครั้ง
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่

เปิดอ่าน 12,191 ครั้ง
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน

เปิดอ่าน 12,243 ครั้ง
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

เปิดอ่าน 18,786 ครั้ง
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 51,659 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบ ผอ.และรอง ผอ.
หลักเกณฑ์สอบ ผอ.และรอง ผอ.

เปิดอ่าน 8,499 ครั้ง
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร

เปิดอ่าน 26,893 ครั้ง
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน

เปิดอ่าน 35,297 ครั้ง
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน

เปิดอ่าน 2,161 ครั้ง
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู

เปิดอ่าน 15,521 ครั้ง
ลายมือผู้นำระดับโลก
ลายมือผู้นำระดับโลก

เปิดอ่าน 14,864 ครั้ง
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก

เปิดอ่าน 6,549 ครั้ง
คู่มือการดำเนินของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการดำเนินของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 21,387 ครั้ง
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?

เปิดอ่าน 11,558 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

เปิดอ่าน 29,986 ครั้ง
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
เปิดอ่าน 22,547 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
เปิดอ่าน 11,340 ครั้ง
Toshiba Libretto W100  มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส
Toshiba Libretto W100 มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส
เปิดอ่าน 23,079 ครั้ง
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
เปิดอ่าน 284,347 ครั้ง
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ