ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้และ

การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น

รหัสวิชา 2100 - 1008 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้วิจัย ว่าที่ พ.ต. สุเมฆ ขาวงาม

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา วิชา วิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (research) เป็นการศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานในเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา 2) เป็นการพัฒนา (development) เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา 3) การวิจัย (research) เป็นการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา และ 4) เป็นการพัฒนา (development) เพื่อการประเมินและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 29 คน แบบแผนในการวิจัย ใช้การทดลองแบบ pre experimental design โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา 3) เอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 4) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินผลงานนักศึกษา การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โดยการศึกษาความคิดเห็นและข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ แล้วนำมาพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา มีเนื้อหาประกอบด้วย 6 เล่ม ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย คู่มือครู ประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ การออกแบบการเรียนรู้ คำชี้แจงในการใช้คู่มือครู บทบาทของครู แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบประเมินผลงาน แบบทดสอบย่อย เฉลยแบบทดสอบย่อย คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์การออกแบบการเรียนรู้ คำชี้แจงในการใช้คู่มือครู บทบาทของนักศึกษา ใบความรู้ เอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา แบบประเมินผลงาน แบบทดสอบย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณาความและตาราง

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา วิชา วิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ พบว่า ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา วิชาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างลักษณะของเอกสารประกอบการสอน วิชา วิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 ควรมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ มีภาพประกอบและสีสันสวยงาม มีแบบทดสอบท้ายบทเรียน มีตัวอย่างในแต่ละชุด ด้านเนื้อหา วิชาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 นอกจากเนื้อหาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 แล้วควรเพิ่มเติมหรือแทรกเนื้อหาให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการควบคุม ด้านการนำเอกสารประกอบการสอนไปใช้ การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดเป็นกลุ่ม 4-5 คน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล เรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 2 คน มีการวัดผลและประเมินผลครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน

2. ผลการพัฒนา (development) พบว่า

2.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา วิชาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.42/82.87 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา วิชาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีค่า t เท่ากับ 18.93

2.3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ที่มีต่อการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา วิชาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50 ,S.D.= 0.72) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดจำนวน 9 ข้อ พึงพอใจมาก จำนวน 6 ข้อ

3. ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา วิชาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ผู้วิจัยได้นำเอกสารประกอบการสอน ไปทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 29 คน ซึ่งใช้เอกสารประกอบการสอน จำนวน 72 ชั่วโมง ผลการทดลองใช้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกกับการเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน ที่นำมาทดลองใช้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการเรียนรู้

4. ผลการประเมินและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทางอาชีวศึกษา วิชาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ พบว่า นักศึกษามีผลการเรียน วิชาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้ วิชาวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนสูงกว่าก่อนเรียน

โพสต์โดย ว่าที่ พ.ต.สุเมฆ : [23 มิ.ย. 2561 เวลา 07:26 น.]
อ่าน [2468] ไอพี : 182.232.65.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,830 ครั้ง
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว

เปิดอ่าน 14,134 ครั้ง
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน

เปิดอ่าน 7,803 ครั้ง
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 327,730 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 21,677 ครั้ง
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ

เปิดอ่าน 17,544 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง

เปิดอ่าน 11,766 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 37,222 ครั้ง
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

เปิดอ่าน 13,812 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 82,499 ครั้ง
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี

เปิดอ่าน 16,084 ครั้ง
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี

เปิดอ่าน 12,069 ครั้ง
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 17,034 ครั้ง
ร่ม ประโยชน์ที่มากกว่าการกันฝน
ร่ม ประโยชน์ที่มากกว่าการกันฝน

เปิดอ่าน 9,231 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

เปิดอ่าน 32,255 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 8,877 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
เปิดอ่าน 1,270,022 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4
เปิดอ่าน 21,488 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 89,180 ครั้ง
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
เปิดอ่าน 17,871 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ