ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2ผู้รายงาน นางศิริวรรณ ลันละนา

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา คือ 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1. ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (Difficulty index) และค่าอำนาจจำแนก (Discrimination)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 78.22 / 78.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.5651 และมีค่ามากกว่า 0.50 ถือว่า สามารถนำชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ไปใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล (กรมวิชาการ, 2540 : 58) แสดงว่านักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพิ่มสูงขึ้น 0.5384 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.84

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) แตกต่างจากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x̄= 23.50) สูงกว่าก่อนเรียน (x̄ = 15.92)

4. กเรียนที่เรียนด้วยด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียน ในระดับมาก ( x̄= 4.26, S.D.= 0.66)

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาที่ 2 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้รายงานต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ให้การศึกษาค้นคว้า ในครั้งนี้ ให้ดำเนินมาได้โดยราบรื่น และสมบูรณ์ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการศึกษา

ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาช่วยตรวจสอบคุณภาพและ ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เพื่อให้การศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย ที่มีส่วนช่วยเหลือในการศึกษาและจัดทำผลงานทางวิชาการในครั้งนี้

ศิริวรรณ ลันละนา

โพสต์โดย นางศิริวรรณ ลันละนา : [27 ก.ค. 2561 เวลา 12:05 น.]
อ่าน [1580] ไอพี : 1.47.196.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ