ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครู จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 32 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 47 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งต้องอาศัยทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า เกี่ยวกับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวเขาดิน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงานและด้านผลผลิต การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย

( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผลการประเมินโดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าและด้านผลผลิต

2. การประเมินบริบท ผลการประเมินพบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ หลักการและเหตุผลของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ มีความสัมพันธ์สอดคล้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการดำเนินการของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน

3. การประเมินปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินพบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม อยู่ในระดับมากเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ สถานที่สำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสม และเพียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ มีความเหมาะสม เพียงพอ และความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ

4. การประเมินกระบวนการดำเนินงาน ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม และการกำหนดขั้นตอนการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความชัดเจน

5. การประเมินผลผลิต ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ผลการดำเนินกิจกรรมพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ทำให้โรงเรียนมีแหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับการพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ในโรงเรียน กิจกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน ทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่นของตนเองกิจกรรมพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ทำให้นักเรียนรู้จักพืชสวน ครัวชนิดต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกอบอาหาร และกิจกรรมออมทรัพย์ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการออมและประโยชน์จากการออม

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อให้การการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ ดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องสร้างแรงจูงใจ สร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อผู้เรียนในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างมีสติ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

2. ด้านบริบท จากผลการประเมินพบว่า ข้อที่ 8 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ มุ่งทำให้เกิดการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกข้อ ดังนั้นในการจัดทำโครงการผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านคุณลักษณะนิสัยแบบพอเพียง

3. ด้านปัจจัยนำเข้า จากผลการประเมินพบว่า ข้อที่ 5 งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกข้อ จึงควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับผู้นำชุมชน ผู้นำส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างทุนท้องถิ่นให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันลดภาระงบประมาณของโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านอื่นที่จำเป็นเร่งด่วน

4. ด้านกระบวนการดำเนินงาน จากผลการประเมินพบว่า ข้อที่ 5 กิจกรรมในโครงการช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกข้อ ควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ไม่สูงจนเกินขีดความสามารถและมีการสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีการประเมินตนเองเป็นระยะๆเพื่อรู้จุดที่ยืน และพัฒนาต่อเนื่องโดยให้ผลย้อนกลับเพื่อพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ต่อเนื่องมากที่สุด

5. ด้านผลผลิต จากผลการประเมินพบว่า ข้อที่ 8 ผลการดำเนินกิจกรรม ทำให้นักเรียนรู้จักสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือนของตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกข้อ ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของสมุนไพรในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่หายไปจากสังคมให้กลับมาสู่ชุมชน รู้รักสุขภาพจากการกินอาหารไทยที่ปรุงจากพืชสมุนไพรในครัวเรือนที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนสนใจ

2. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนให้มีความพร้อมต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้

โพสต์โดย ยิ้มสุโขทัย : [2 ส.ค. 2561 เวลา 13:07 น.]
อ่าน [2437] ไอพี : 223.207.250.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,571 ครั้ง
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล

เปิดอ่าน 13,105 ครั้ง
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ

เปิดอ่าน 11,975 ครั้ง
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น

เปิดอ่าน 11,946 ครั้ง
โลหิต ที่ควรทราบ
โลหิต ที่ควรทราบ

เปิดอ่าน 18,464 ครั้ง
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด

เปิดอ่าน 11,936 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)

เปิดอ่าน 7,740 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 7,123 ครั้ง
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 86,199 ครั้ง
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ

เปิดอ่าน 44,855 ครั้ง
ลมบกและลมทะเล
ลมบกและลมทะเล

เปิดอ่าน 26,312 ครั้ง
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ

เปิดอ่าน 16,762 ครั้ง
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น

เปิดอ่าน 146,014 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก

เปิดอ่าน 23,614 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

เปิดอ่าน 326 ครั้ง
ข้าวฮาง-ข้าวฮางงอก...ข้าวเพื่อสุขภาพ ภูมิปัญญาชาวอีสาน
ข้าวฮาง-ข้าวฮางงอก...ข้าวเพื่อสุขภาพ ภูมิปัญญาชาวอีสาน

เปิดอ่าน 26,926 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ
เปิดอ่าน 13,105 ครั้ง
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ
เปิดอ่าน 11,023 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
เปิดอ่าน 15,281 ครั้ง
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ
เปิดอ่าน 10,160 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ