ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง โมเมนตัม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ โมเมนตัมและการชน เวลา 14 ชั่วโมง

เรื่อง โมเมนตัม เวลา 2 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

โมเมนตัม คือ ปริมาณที่บอกสภาพของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ในรูปของมวลและความเร็ว

และเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เมตรต่อวินาที

สมการของโมเมนตัม คือ = m

เมื่อ P แทน ขนาดของโมเมนตัม มีหน่วยเป็น กิโลกรัม.เมตรต่อวินาที (kg.m/s)

m แทน มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

v แทน ขนาดความเร็ววัตถุ มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s)

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.1เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง และมีคุณธรรม

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ผลการเรียนรู้

อธิบายโมเมนตัม และความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป

จุดประสงค์เรียนรู้

1. ด้านความรู้

1.1 นักเรียนสำรวจตรวจสอบความสัมพันธ์ของปริมาณเกี่ยวกับโมเมนตัมได้

1.2นักเรียนวิเคราะห์และบอกความสัมพันธ์ของปริมาณเกี่ยวกับโมเมนตัมได้

1.3 นักเรียนแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ

2.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2.2 นักเรียนมีทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา

2.3นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่ม

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ต่อการเรียนรู้ มีวินัย และสอบถามแลกเปลี่ยนความคิด

สาระการเรียนรู้

โมเมนตัม

-กิจกรรม เรื่อง โมเมนตัม

- การแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามเทคนิคของโพลยา

¬กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นสร้างความสนใจ

1. ครูสนทนากับนักเรียน เพื่อกระตุ้นความคิด โดยใช้ คำถาม หรือให้ทำกิจกรรมที่สร้างความสนใจ ในที่นี้ ใช้การตั้งคำถาม ดังนี้

- นักเรียนยกตัวอย่างปริมาณที่เกี่ยวข้องวัตถุ ขณะที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ (สุ่มถาม)

- เราจะหยุดวัตถุ หรือ หลบวัตถุนั้น เราจะต้องพิจารณาปริมาณใดบ้างของวัตถุนั้น (สุ่มถาม)

(การตั้งคำถาม เพื่อให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบความรู้ที่นักเรียนตอบคำถามนี้ สามารถทำแบบทดสอบได้ในระดับใด)

2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โมเมนตัมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสะท้อนคิด ที่จะเชื่อมโยงความรู้เดิมกับปัญหา นำไปสู่การหาวิธีการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา

3. แจ้งให้นักเรียนทราบว่าในชั่วโมงเรียนนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับโมเมนตัม

ขั้นสำรวจและค้นหา

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับคำถามจากการสนทนา เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการทดลอง โดยการอภิปรายร่วมกัน เช่น

- ในการหยุดหรือหลบ วัตถุเคลื่อนที่ เนื่องจากปริมาณของมวลและความเร็วของวัตถุ และปริมาณทั้งสองนี้เรียกว่าอะไร และขาดปริมาณใดปริมาณหนึ่งได้หรือไม่

2. นักเรียนทำกิจกรรมการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมเพื่อสำรวจและค้นหาหลักการของโมเมนตัม โดยแต่ละกลุ่มทำงานร่วมกัน ดังนี้

2.1 ตัวแทนนักเรียนในกลุ่ม รับบัตรกิจกรรม เรื่อง โมเมนตัมและอุปกรณ์ มาปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม

2.2 นักเรียนสอบถาม ซักถาม ข้อปฏิบัติที่เป็นปัญหา กับครูเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง

3.ครูผู้สอนจะต้องเดินดูแล ขณะนักเรียนทำกิจกรรม เพื่อคอยให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้อง และให้ส่งตามกำหนดเวลารวมถึงคอยสังเกตพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนระหว่างการทำกิจกรรมและกล่าวชมเชยนักเรียนที่ร่วมมือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

1. นักเรียนในแต่ละกลุ่ม ช่วยกันตรวจสอบการบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดกันให้ได้ข้อสรุปเป็นไปตามประจักษ์พยานที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมและตอบข้อซักถาม

3. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่นำเสนอผลและสังเกตพฤติกรรมการนำเสนอผลข้อมูล

ขั้นขยายความรู้

1. ครูสุ่มถามนักเรียนประมาณ 2 – 3 กลุ่ม เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนสงสัย หรือต้องการทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ โมเมนตัม เช่น

- ให้นักเรียนยกตัวอย่าง วัตถุที่ไม่มีโมเมนตัม

- ให้นักเรียนบอกวิธี ทำให้วัตถุมีโมเมนตัมมีค่าเป็น 2 เท่าของโมนตัมเดิม

เพื่อขยายความรู้เกี่ยวกับ ความสมพันธ์ของปริมาณในสมการการโมเมนตัม

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยาในตัวอย่างที่ 1 – 3 ของบัตรความรู้ เรื่อง โมเมนตัม

3. นักเรียนรับบัตรความรู้บัตรงานและบัตรฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนตัมมาปฏิบัติโดยทำในเวลาเรียนเพื่อครูผู้สอนจะได้สังเกตทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา

- ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการทำบัตรฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนตัม โดยการสุ่มถามและตอบข้อซักถามของนักเรียน วิเคราะห์ให้เข้าใจได้ถูกต้อง

ขั้นประเมินผล

1. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โมเมนตัม

2. ครูนำผลงานที่เกิดจากการทำบัตรกิจกรรม,บัตรงาน, บัตรฝึกทักษะ,แบบทดสอบหลังเรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน มาประเมินผลให้คะแนน

สื่อการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 โมเมนตัมและการชน รายวิขาฟิสกส์เพิ่มเติม 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 เรื่อง โมเมนตัม ได้แก่

1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โมเมนตัม พร้อมเฉลย

2. บัตรกิจกรรม เรื่อง โมเมนตัม

3. บัตรความรู้ เรื่อง โมเมนตัม

4. บัตรงาน เรื่อง โมเมนตัมพร้อมเฉลย

5. บัตรฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนตัม พร้อมเฉลย

6. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โมเมนตัม พร้อมเฉลย

แหล่งการเรียนรู้

1. ห้องสมุดโรงเรียน

2. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การวัดและประเมินผล

รายการ วิธีการวัด เครื่องมือ

วัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด

และประเมินผล

ความรู้ (K) ตรวจแบบทดสอบ - แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง โมเมนตัม เกณฑ์ผ่าน

ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ทักษะ/กระบวนการ(P) ตรวจงาน

- บัตรกิจกรรม เรื่อง โมเมนตัม

- บัตรงาน เรื่อง โมเมนตัม

- บัตรฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนตัม

- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน

ร้อยละ 70 ขึ้นไป

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ (A) การสังเกต - แบบประเมินพฤติกรรม

ระหว่างเรียน เกณฑ์ผ่านระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังการสอน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ปัญหา /อุปสรรค

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไขปัญหา................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................

(นางสาวสำลาน อินสันเทียะ)

ครูชำนาญการโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .................................................

(นายมนูญ ทับศรีแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

บัตรกิจกรรมเรื่อง .....................................................................

.....................

เลขที่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน

การปฏิบัติ ความถูกต้อง ความเรียบร้อย ตรงต่อเวลา การนำเสนอ รวม

(4 คะแนน) (4 คะแนน) (4 คะแนน) (4 คะแนน) (4 คะแนน) 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ลงชื่อ ………………………………. ผู้ประเมิน

(นางสาวสำลาน อินสันเทียะ)

........../............../......................

เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

..........................................

การประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีรายการอะไรบ้าง

ที่ต้องประเมิน ตลอดจนวิธีการให้คะแนนการปฏิบัติกิจกรรมว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร

รายการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน

1. การปฏิบัติ

กิจกรรม การใช้และเก็บวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติกรรมตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี 4

การใช้และเก็บวัสดุอุปกรณ์ได้ดี ปฏิบัติกรรมตามที่ได้รับมอบหมายได้พอใช้ 3

การใช้และเก็บวัสดุอุปกรณ์พอใช้ ปฏิบัติกรรมตามที่ได้รับมอบหมายได้พอใช้ 2

การใช้และเก็บวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติกรรมตามที่ได้รับมอบหมายต้องปรับปรุง 1

2. ความถูกต้อง ของกิจกรรม

ผลของกิจกรรมถูกมากกว่า ร้อยละ 80 4

ผลของกิจกรรมถูกมากกว่า ร้อยละ 70 3

ผลของกิจกรรมถูกมากกว่า ร้อยละ 50 2

ผลของกิจกรรมถูกน้อยกว่า ร้อยละ 50 1

3. ความเรียบร้อย

ของกิจกรรม

ผลของกิจกรรมมีองค์ประกอบครบและมีขั้นตอนตามที่กำหนด 4

ผลของกิจกรรมมีองค์ประกอบครบแต่ขั้นตอนไม่เป็นไปตามที่กำหนด 3

ผลของกิจกรรมมีองค์ประกอบไม่ครบแต่ขั้นตอนตามที่กำหนด 2

ผลของกิจกรรมมีองค์ประกอบไม่ครบและขั้นตอนไม่เป็นไปตามที่กำหนด 1

4. ตรงต่อเวลา

ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด (เวลาขึ้นอยู่กับครูผู้สอนกำหนด) 4

ส่งงานช้ากว่ากำหนดไม่เกิน…(เวลา)..... 3

ส่งงานช้ากว่ากำหนดเกิน…(เวลา).....แต่ไม่เกิน…(เวลา)..... 2

ส่งงานช้ากว่ากำหนดเกินกว่า…(เวลา)..... 1

5. การนำเสนอ*

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอที่แสดงถึงองค์ความรู้ในส่วนได้รับมอบหมายได้ดี 4

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอที่แสดงถึงองค์ความรู้ในส่วนได้รับมอบหมายได้พอใช้ 3

ตัวแทนสมาชิกมีส่วนร่วมในการนำเสนอที่แสดงถึงองค์ความรู้ในส่วนได้รับมอบหมายได้ดี (สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการนำเสนอ) 2

ตัวแทนสมาชิกมีส่วนร่วมในการนำเสนอที่แสดงถึงองค์ความรู้ในส่วนได้รับมอบหมายได้พอใช้ (สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการนำเสนอ) 1

*ครูผู้สอนอาจจะสุ่มเพียงบางกลุ่มนำเสนอ หรือทุกกลุ่มนำเสนอขึ้นอยู่กับเวลา , จุดประสงค์ขณะนั้น

แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน

คำชี้แจง แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนฉบับนี้ ใช้สำหรับสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของ นักเรียน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ ตามเกณฑ์

เลขที่ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่น

การทำงาน ซื่อสัตย์

ต่อการเรียนรู้ มีวินัย สอบถาม

แลกเปลี่ยน

ความคิด รวม

(4 คะแนน) (4 คะแนน) (4 คะแนน) (4 คะแนน) (4 คะแนน) 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ลงชื่อ ………………………………. ผู้ประเมิน

(นางสาวสำลาน อินสันเทียะ)

........../............../......................

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 18 – 20 หมายถึง ดีมาก ระดับคุณภาพ 4

คะแนน 15 – 17 หมายถึง ดี ระดับคุณภาพ 3

คะแนน 12 – 14 หมายถึง พอใช้ ระดับคุณภาพ 2

คะแนน 0 – 11 หมายถึง ปรับปรุง ระดับคุณภาพ 1

เกณฑ์การผ่าน ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างเรียน

..........................................

การประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ครูผู้สอนจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ต้องประเมิน ตลอดจนวิธีการให้คะแนนพฤติกรรมว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร

รายการ เกณฑ์การประเมิน คะแนน

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน บันทึกสาระสำคัญลงในแบบบันทึกและรู้จักซักถาม 4

บันทึกสาระสำคัญลงในแบบบันทึกหรือรู้จักซักถาม 3

ไม่บันทึกสาระสำคัญลงในแบบบันทึกแต่รู้จักซักถามบ้าง 2

ไม่บันทึกสาระสำคัญลงในแบบบันทึกและไม่รู้จักซักถาม 1

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและยอมรับ

ทั้งในส่วนที่ดีและบกพร่องในการทำงาน 4

ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 3

ตั้งใจทำงานโดยต้องคอยตักเตือน 2

ไม่ค่อยตั้งใจทำงานต้องตักเตือนบ่อยครั้ง 1

3. ความซื่อสัตย์

ต่อการเรียนรู้

ไม่ลอกคำตอบเพื่อน 4

- 3

- 2

ลอกคำตอบเพื่อน 1

4. มีวินัย

ร่วมกิจกรรม ส่งงานตามเวลากำหนด ในระดับดีมาก 4

ร่วมกิจกรรม ส่งงานตามเวลากำหนด ในระดับดี 3

ร่วมกิจกรรม ส่งงานตามเวลากำหนด ในระดับพอใช้ 2

ร่วมกิจกรรม ส่งงานตามเวลากำหนด ในระดับปรับปรุง 1

5. สอบถาม

แลกเปลี่ยนความคิด

สอบถามครูตามความคิดของตนเอง และตอบข้อซักถามทุกครั้ง

(ไม่เน้นถูกผิด เพื่อทราบการสะท้อนคิด) 4

- 3

- 2

ไม่สอบถาม และไม่ตอบข้อซักถามทุกครั้ง 1

แบบบันทึกคะแนน

ชุดที่ 1 เรื่อง โมเมนตัม

.................

เลขที่ ชื่อสกุล คะแนนกิจกรรมการเรียนรู้

ทดสอบก่อนเรียน บัตร

กิจกรรม บัตรงาน บัตรฝึกทักษะ ประเมินพฤติกรรม ทดสอบหลังเรียน

(10) (20) (10) (10) (20) (10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รวม

เฉลี่ย

ร้อยละ

ลงชื่อ....................................................................

(.......................................)

ตำแหน่ง .....................................................

โพสต์โดย สำ : [13 ส.ค. 2561 เวลา 15:06 น.]
อ่าน [1956] ไอพี : 61.19.123.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,793 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8

เปิดอ่าน 10,522 ครั้ง
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก

เปิดอ่าน 12,478 ครั้ง
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51

เปิดอ่าน 12,441 ครั้ง
“โปรตีน” ตัวช่วยของสาวอยากผอม
“โปรตีน” ตัวช่วยของสาวอยากผอม

เปิดอ่าน 49,529 ครั้ง
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

เปิดอ่าน 12,852 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 28,316 ครั้ง
หนังตะลุง
หนังตะลุง

เปิดอ่าน 6,805 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 26,335 ครั้ง
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 10,409 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 31,803 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555

เปิดอ่าน 28,394 ครั้ง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง

เปิดอ่าน 8,173 ครั้ง
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว

เปิดอ่าน 19,704 ครั้ง
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 11,547 ครั้ง
เหรียญราชนิยม
เหรียญราชนิยม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,569 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 9,954 ครั้ง
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า

เปิดอ่าน 19,588 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 19,478 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 28,652 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ