ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย นางจริยา พงษ์พันธุ์นา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัย การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุดรธานีให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนชั้น อนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบประเมินการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของครู และ แบบสังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า

การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Principle) ตามแนวคิดของ Kemmisและ McTaggart (ประวิตเอราวรรณ์. 2545 : 15-16 ; อ้างอิงมาจาก Kemmis and McTaggart. 1988 : 11-15) โดยดำเนินการเป็น

2 วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จากการจัดกิจกรรมการพัฒนาตามกลยุทธ์ การศึกษาเอกสาร การประชุม เชิงปฏิบัติการและการนิเทศการสอน ให้แก่กลุ่มผู้ร่วมวิจัยแล้ว พบว่า ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นที่จะเขียนเค้าโครงแบบโครงงานและการนำเสนอผลงาน ตลอดทั้งการดำเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัยทุกคนสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงงานได้โดยผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการจัดประสบการณ์ แบบโครงงานมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของความสามารถในการจัดรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานผลแบบโครงงานให้ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงานโครงงาน ทุกคนยังขาดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางดำเนินการให้เกิดความรู้ ความสามารถในการเขียนโครงงาน รายงานผลแบบโครงงาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์แบบโครงงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันว่าควรกิจกรรมการนิเทศเพิ่มขึ้นในวงรอบที่ 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้ทุกคนสามารถเขียนเค้าโครงและเขียนรายงานผลแบบโครงงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบและวิธีการมากขึ้น

2. ผลจากการดำเนินการในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศการสอน พบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 5 ขั้นตอนของกรมวิชาการ คือ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา การวางแผนโครงงาน การลงมือทำโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนำเสนอผลงานโครงงาน ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร แก่กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ส่งผลให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้และมีคุณภาพระดับ ดีมาก ทุกคน ด้านความสามารถในการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ตลอดทั้งนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 5 ขั้นตอนได้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานตามรูปแบบที่ได้มอบหมายและสามารถจัดทำโครงงานได้จนสามารถทำให้ครูและนักเรียนได้นำผลงานออกจัดนิทรรศการแสดงผลงานได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงผลแห่งการปฏิบัติตามกิจกรรมการนิเทศอย่างต่อเนื่องในวงรอบที่ 2 ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่ามี การพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยครูทุกคนที่เป็นผู้ร่วมวิจัยได้ดำเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ทุกคนสามารถที่จะดำเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงงานและสามารถจัดทำโครงงานร่วมกับนักเรียนได้ อีกทั้งนักเรียนยังมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงงาน ทำให้การจัดประสบการณ์แบบโครงงานของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเป็นไป

โพสต์โดย ศิริ : [22 ส.ค. 2561 เวลา 21:25 น.]
อ่าน [2031] ไอพี : 223.206.247.195
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 63,012 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 3,551 ครั้ง
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์

เปิดอ่าน 45,651 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 24,007 ครั้ง
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย

เปิดอ่าน 18,284 ครั้ง
วิตามิน บี
วิตามิน บี

เปิดอ่าน 10,577 ครั้ง
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009

เปิดอ่าน 9,320 ครั้ง
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา

เปิดอ่าน 234,239 ครั้ง
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน

เปิดอ่าน 9,468 ครั้ง
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข

เปิดอ่าน 62,840 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เปิดอ่าน 12,838 ครั้ง
เตือนน้ำมังคุด ไม่ได้ช่วยรักษาโรค
เตือนน้ำมังคุด ไม่ได้ช่วยรักษาโรค

เปิดอ่าน 39,562 ครั้ง
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,135 ครั้ง
ขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง
ขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง

เปิดอ่าน 13,267 ครั้ง
ADSL ทำงานอย่างไร?
ADSL ทำงานอย่างไร?

เปิดอ่าน 259,848 ครั้ง
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,061 ครั้ง
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน

เปิดอ่าน 103,498 ครั้ง
นิยามทางการศึกษา
นิยามทางการศึกษา

เปิดอ่าน 12,290 ครั้ง
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 18,293 ครั้ง
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

เปิดอ่าน 9,215 ครั้ง
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ