ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

ผู้วิจัย สมพิศ สังข์สุวรรณ

ปีการศึกษา 2560

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 2) สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) รูปแบบที่ใช้ในการศึกษาเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยมีขั้นตอนในวิธีการดำเนินการศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสำรวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 2) การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครอง จำนวน 43 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 44 คน รวมทั้งสิ้น

จำนวน 108 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเลือกวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และสุ่มเป็นตัวแทนแต่กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

โดยภาพรวม มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่

ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากร (x̄ = 4.11) รองลงมาคือ ด้านการเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (x̄ = 4.01) ด้านการจัดระบบการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(x̄ = 3.87) และด้านการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลสรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนา

(x̄ = 3.86) ตามลำดับ

2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกด้าน ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ ด้านเนื้อหาของรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากร

ด้านการเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านการจัดระบบการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลสรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนา

ด้านการนำรูปแบบไปใช้ประโยชน์ และด้านเงื่อนไขความสำเร็จ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกด้าน และมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) จำแนกได้ดังนี้

3.1 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ด้านการจัดระบบการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนา ตามลำดับ

3.2 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการดำเนินการมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร รองลงมามีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และมีการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยัด ด้านการไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ด้านการใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล

4. ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ People EOE โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

(x̄ = 4.62) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า พึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม

โพสต์โดย แอ๋ว : [28 ส.ค. 2561 เวลา 15:41 น.]
อ่าน [2548] ไอพี : 101.51.204.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,542 ครั้ง
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!

เปิดอ่าน 43,073 ครั้ง
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เปิดอ่าน 12,541 ครั้ง
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว

เปิดอ่าน 11,253 ครั้ง
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี

เปิดอ่าน 18,943 ครั้ง
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?

เปิดอ่าน 572,657 ครั้ง
Adjective ตำแหน่งของคุณศัพท์ ( Position )
Adjective ตำแหน่งของคุณศัพท์ ( Position )

เปิดอ่าน 35,532 ครั้ง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 19,299 ครั้ง
วิตามิน บี
วิตามิน บี

เปิดอ่าน 20,465 ครั้ง
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 40,332 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

เปิดอ่าน 36,014 ครั้ง
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

เปิดอ่าน 11,747 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!

เปิดอ่าน 10,074 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ

เปิดอ่าน 21,748 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 20,688 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู

เปิดอ่าน 13,812 ครั้ง
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
เปิดอ่าน 10,699 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
เปิดอ่าน 172,392 ครั้ง
ความหมายของระบบ
ความหมายของระบบ
เปิดอ่าน 116,916 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
เปิดอ่าน 17,852 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ