ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสานฝันกีฬาฮอกกี้สู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสานฝันกีฬาฮอกกี้สู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) รายงานผลสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงเรียนสานฝันกีฬาฮอกกี้สู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒) เพื่อรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนสานฝันกีฬาฮอกกี้สู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูและบุคลากร นักกีฬา นักเรียน คณะกรรมการ สถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ดำเนินโครงการโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming cycle) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านบุคลากร (Man) ๒) ด้านงบประมาณ (Money) ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก (Material) และ ๔) ด้านวิธีการปฏิบัติ (Management) ปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน

๑.๑ รางวัลเหรียญเงิน ประเภทชายกลางแจ้ง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๘ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

๑.๒ รางวัลเหรียญทอง ประเภทชายกลางแจ้ง และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทหญิงกลางแจ้ง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ณ จังหวัดชุมพรและระนอง ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๑.๓ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทหญิงกลางแจ้ง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ณ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑.๔ รางวัลเหรียญเงิน ประเภทชายกลางแจ้ง และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทหญิงกลางแจ้ง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

๒.๑ นักกีฬามีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๕๒ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจด้านการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง มีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างเห็นได้ชัด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๕ อยู่ในระดับมากที่สุด

๒.๒ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๓๗ อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง มีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างเห็นได้ชัด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ อยู่ในระดับ มากที่สุด

๓. ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๕๓ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจด้านครูผู้ฝึกสอนมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ทุ่มเทฝึกซ้อม ดูแลนักกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับมากที่สุด

๔. ผลที่เกิดกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๔๕ อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อนักกีฬามีความตั้งใจ ทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น พยายามฝึกซ้อมอย่างดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ อยู่ในระดับมากที่สุด

๕. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

๕.๑ สถานศึกษาได้รับการยกย่อง ชมเชยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน จากรางวัล ที่โรงเรียนได้รับจากการแข่งขันในระดับต่างๆ จนถึงระดับชาติ

๕.๒ สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้ของสมาคมกีฬาฮอกกี้จังหวัดนราธิวาส เข้าแข่งขันในนามจังหวัดนราธิวาสในรายการแข่งขันต่างๆของแต่ละปี

๕.๓ สถานศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในการที่จะช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกๆด้าน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนในการที่จะส่งบุตรหลานให้ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

๖. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

๖.๑ จากระดับความพึงพอใจของนักกีฬาที่มีต่อการดำเนินโครงการฯด้านเวลาที่ใช้ฝึกซ้อมแต่ละวัน และเวลาที่ใช้เก็บตัวก่อนการแข่งขันมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้น อาจเนื่องมาจากนักกีฬายังไม่พึงพอใจต่อการกำหนดระยะเวลาการฝึกซ้อมของแต่ละวัน หรือระยะเวลาของการเก็บตัว อาจด้วยสาเหตุมาจากความรับผิดชอบด้านอื่นๆของนักเรียนด้วย เช่น การเรียน การช่วยเหลืองานทางบ้านหรือภาระครอบครัวของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้น โรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบต้องให้ความสำคัญ วิเคราะห์ ทบทวน ในการจัดระยะเวลาการฝึกซ้อมให้ลงตัว โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งจากผู้ปกครอง นักกีฬา กรรมการสถานศึกษา เพื่อให้นักกีฬาได้คลายความกังวลใจ มีสมาธิในการฝึกซ้อม ส่งผลให้ผลการฝึกซ้อมและการแข่งขันเกิดขึ้นได้เต็มศักยภาพในโอกาสต่อไป

๖.๒ จากระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯด้านการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้น อาจเนื่องมาจาก นักเรียนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬามีความกังวลในเรื่องของการเรียนที่ต้องเสียเวลาไปจากการเดินทางไปแข่งขันในแต่ละครั้งที่ใช้เวลาหลายวัน โดยอาจจะเปรียบเทียบกับตนเองที่ต้องอยู่ในห้องเรียน ในขณะที่เพื่อนกีฬาเดินทางไปทำการแข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนว่าจริงๆแล้วมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด เพราะหากปล่อยไว้ให้เป็นเช่นนี้ต่อไป อาจจะทำให้เสียโอกาสในการที่จะมีนักกีฬาใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมในโอกาสต่อไป

๖.๓ จากระดับความพึงพอใจของฝ่ายบริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูและบุคลากร ที่มีต่อการดำเนินโครงการฯด้านผลการแข่งขันแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้น อาจเนื่องมาจากว่า สืบเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่มีการดำเนินโครงการมาอย่างตลอด ซึ่งในแต่ละปีโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและมีรางวัลได้รับทุกปีเช่นกัน บุคลากรทุกฝ่ายเลยอาจจะมีความคาดหวังว่า ควรจะมีผล การแข่งขันที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับทุกๆปีที่ผ่านมา ดังนั้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบต้องทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพื่อให้ทราบถึงข้อจำกัด หรือปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลต่อการได้รับรางวัลในปีนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน จะได้เกิดการร่วมมือกันพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

๖.๔ จากระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการฯด้านการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้น อาจเนื่องมาจากว่า คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนอาจมีความกังวลใจเรื่องเวลาของการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักเรียนที่หายไปจากการเข้าแข่งขันในแต่ละรายการ กลัวว่าบุตรหลานของตนเองเรียนไม่ทันตามหลักสูตร หรือได้รับผลการเรียนที่ต่ำลง ดังนั้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกคนที่ต้องร่วมมือกันชี้แจงทำความเข้าใจให้ได้รับทราบ และรับประกันได้ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบ ตามที่ทุกคนมีความกังวล เพราะถ้าปล่อยไว้ ในโอกาสต่อไปอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการต่อไปในทุกๆด้าน ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป

โพสต์โดย มาโซร์ ตันหยงอุตง : [1 ก.ย. 2561 เวลา 01:34 น.]
อ่าน [1955] ไอพี : 223.204.44.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,374 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity

เปิดอ่าน 92,488 ครั้ง
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด

เปิดอ่าน 9,133 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

เปิดอ่าน 8,926 ครั้ง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง

เปิดอ่าน 11,177 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 3,902 ครั้ง
ปวดคอ แบบไหนอันตราย
ปวดคอ แบบไหนอันตราย

เปิดอ่าน 66,641 ครั้ง
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ

เปิดอ่าน 9,173 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาที่นอน
วิธีดูแลรักษาที่นอน

เปิดอ่าน 16,584 ครั้ง
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?

เปิดอ่าน 14,018 ครั้ง
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56

เปิดอ่าน 12,324 ครั้ง
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี

เปิดอ่าน 10,207 ครั้ง
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้

เปิดอ่าน 49,573 ครั้ง
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?

เปิดอ่าน 27,362 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 956 ครั้ง
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,862 ครั้ง
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 9,588 ครั้ง
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009

เปิดอ่าน 12,485 ครั้ง
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้

เปิดอ่าน 8,641 ครั้ง
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น

เปิดอ่าน 15,355 ครั้ง
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ