ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค เพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนั

บทคัดย่อ

เรื่อง การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางปิยะพร มาเพ้า

ปีที่วิจัย 2560

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัยและพัฒนา หรือ Research and Development หรือ R and D มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับออกแบบการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) สร้างและหาประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาผลการทดลองใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) ประเมินผลห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed – method) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ซึ่งสามารถสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการดำเนินงานการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 2 สร้างและหาประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลอง ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมกราฟิก Paint 3D 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 5) แบบประเมินคุณภาพห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์ผลคะแนนที่ได้จากการกิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละหน่วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยนำมาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสูตร t – test (Dependent Sample และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเอกสารผลการประชุม สัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นได้ข้อสรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมกราฟิก Paint 3D ร่วมกันการทำกิจกรรมด้วยการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนกลุ่มคือ วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด มาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และบูรณาการการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออและคิดริเริ่ม ร่วมกับการใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้มีเนื้อหาประกอบด้วย หน่วยที่ 1 พื้นฐานโปรแกรมกราฟิก Paint 3D หน่วยที่ 2 เครื่องมือวาดภาพคำสั่ง Brushes หน่วยที่ 3 เครื่องมือวาดภาพ คำสั่ง 2D shapes และการตกแต่งภาพวาด หน่วยที่ 4 เครื่องมือวาดภาพ คำสั่ง 3D shapesและการตกแต่งภาพวาด ระยะเวลาที่ใช้จำนวน 17 ชั่วโมง

2. ผลการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี 8 องค์ประกอบคือ 1) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 2) ผู้เรียน 3) ผู้สอน 4) ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 5) เนื้อหา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรมกราฟิก Paint 3D 6) กลยุทธ์การเรียนการสอน การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด 7) สื่อเทคโนโลยี ประกอบด้วย สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8) การวัดและประเมินผล ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน

ผลการหาประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการนำแผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน พิจารณา พบว่าผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 80 เห็นสมควรว่าสามารถนำไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอนได้

3. ผลการทดลองใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.1 ประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.86/ 81.88 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. ผลประเมินผลการใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4.1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

4.2 ผลการประเมินห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน มีความเห็นว่าคุณภาพของห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

4.3 ผู้เรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าหมายไว้ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558

โพสต์โดย ปิยะพร มาเพ้า : [2 ก.ย. 2561 เวลา 20:21 น.]
อ่าน [1709] ไอพี : 1.46.195.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ