ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน” (CLC Planning and Management: International Perspectives for CLC Leader

รายงานผลการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน” (CLC Planning and Management: International Perspectives for CLC Leaders in the ASEAN Community) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการการพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 44 คนวิธีดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) สำรวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ 2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3) การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และ

4) การปรับปรุงหลักสูตร และระยะที่ 2 การนำหลักสูตรไปใช้ เป็นการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้ เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ 2) ด้านเจตคติ และ 3) ด้านการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และคำถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย

ผลการดำเนินการ พบว่า

1. หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน” มีองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาของหลักสูตร 2) ปรัชญาและแนวคิด

3) วัตถุประสงค์ 4) โครงสร้างหลักสูตร 5) กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 6) สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา 7) ระยะเวลาในการพัฒนา 8) การประเมินผล 9) คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10) วิทยากร และ11) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้

2. การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน” ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 (X̅=2.23) หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X̅=4.37) คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ด้านเจตคติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (X̅=4.17) และ 3) ด้านการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติเป็นการติดตามการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ พบว่า การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (X̅=4.25)

การพัฒนาหลักสูตร”การพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน” มีข้อเสนอแนะการจัดทำหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นในการใช้ภาษาของแต่ละประเทศในการฝึกอบรมและควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ ระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อความเหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน สำหรับการติดตามการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ ควรมีการสอบถามความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ครอบคลุมทุกประเทศ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้ศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Title: The Curriculum Development on “CLC Planning and Management: International Perspectives for CLC Leaders in the ASEAN Community”

Researcher: Temchit Chantaka

Year: 2557 (2014)

Executive Summary

A Development of Curriculum “CLC Planning and Management: International Perspectives for CLC Leaders in the ASEAN Community.” The purposes of this study were: 1) to develop curriculum for leaders of learning center in the ASEAN Community and 2) to evaluate curriculum for leaders of learning center in the ASEAN Community. The research samples consisted of forty-four participants from the ASEAN Member. The research was conducted in 2 phrases. The first phrase was development curriculum and leaders in the ASEAN community including 4 steps; 1) Survey the problems and needs of community. 2) Create the training curriculum 3) Evaluate quality of training curriculum 4) Improve the curriculum. The second phrase was implementation and evaluated the quality of curriculum in three facts; 1) Knowledge and Understanding 2) Attitude

3) Knowledge to Practices. The research tools are the rating scale and questionnaires (open-ended). Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and interpretation average.

The results of study were found that;

1. “CLC Planning and Management: International Perspectives for CLC Leaders in the ASEAN Community” curriculum consists of 1) Background of Curriculum 2) Philosophy and Concept 3) Objectives 4) Curriculum Structure 5) Process of Development 6) Instructional Media and Innovation Development 7) Period for Development 8) The Evaluation 9) The qualification of participants 10) Lecturer 11) Unit of Contents

2. Quality evaluation of “CLC Planning and Management: International Perspectives for CLC Leaders in the ASEAN Community” curriculum were found that; 1) Before training, participants have knowledge and understanding in low level. After training, participants gain a better knowledge and understanding in high level. The average score of after training is level of statistical significance .01. 2) Attitude of participants after training is higher than before training at the level of statistical significance .01. 3) Curriculum implementation, participants apply knowledge from the training at very good level.

There are comments about “CLC Planning and Management: International

Perspectives for CLC Leaders in the ASEAN Community” curriculum. First of all, language should be flexible for training course. Second, contents of training can be changed. Third, the period of development should be suitable with each organization. Fourth, monitoring and evaluation of participants after training should be evaluated by chief and colleagues. Recommendation for future research should be develop all leaders of Community Learning Center in the ASEAN Community for sustainable development and lifelong learning of people in the ASEAN Community

โพสต์โดย Chantaka : [9 ก.ย. 2561 เวลา 21:40 น.]
อ่าน [2445] ไอพี : 182.232.76.208
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 61,024 ครั้ง
ฟื้นความทรงจำ  ลำนำบทอาขยานย้อนยุค
ฟื้นความทรงจำ ลำนำบทอาขยานย้อนยุค

เปิดอ่าน 11,186 ครั้ง
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555

เปิดอ่าน 33,541 ครั้ง
มุมกล้องกับช่องว่าง
มุมกล้องกับช่องว่าง

เปิดอ่าน 21,039 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 54,072 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 22,225 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux

เปิดอ่าน 9,729 ครั้ง
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4

เปิดอ่าน 26,784 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?

เปิดอ่าน 11,675 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5

เปิดอ่าน 19,045 ครั้ง
รู้จักวิตามิน H
รู้จักวิตามิน H

เปิดอ่าน 78,670 ครั้ง
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างพอเหมาะกับพืช
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างพอเหมาะกับพืช

เปิดอ่าน 7,800 ครั้ง
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล

เปิดอ่าน 17,831 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 8,181 ครั้ง
นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน
นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน

เปิดอ่าน 65,491 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,709 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 7,396 ครั้ง
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม

เปิดอ่าน 41,346 ครั้ง
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค

เปิดอ่าน 22,324 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 15,791 ครั้ง
เกมส์ต่อสู้
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ