ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

จิตกร ผมงาม : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านการประหยัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียน

บ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้วิธี “เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา” ตามแนวประราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีกลุ่มผู้ร่วมศึกษา จำนวน 3 คน ได้มาโดยความสมัครใจ กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และจากการคำนวณโดยใช้สูตรของยามาเน่แบบทราบจำนวนประชากร การศึกษาในครั้งนี้ใช้หลักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยดำเนินการเป็น 2 วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยรอบที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน พ.ศ. 2560 และวงรอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

วงรอบที่ 1

จากการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะวางแผนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และสาเหตุเกี่ยวกับการขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัดของนักเรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันร่วมกัน พบว่า ครูใช้เวลาในการอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัดแก่นักเรียนน้อย ครูประจำชั้นไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกิจกรรมโฮมรูม ครูไม่ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่รู้คุณค่าของเงิน ใช้จ่ายเงินโดยไม่ก่อประโยชน์ต่อตนเอง ไม่ประหยัดการใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูไม่ได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาสาระที่สอน นักเรียนละเลยในการช่วยกันประหยัดและไม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องการให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการประหยัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เกี่ยวกับ (1) ใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างคุ้มค่า (2) ใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมอย่างคุ้มค่า (3) ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (4) การใช้น้ำและไฟอย่างคุ้มค่า (5) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกลยุทธ์การเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์การเข้าถึง ใช้เทคนิควิธีการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สามารถคิดหากลวิธีที่จะเข้าถึงนักเรียน โดยพิจารณาว่าจะสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าไปใน วิธีคิดและกลุ่มสาระต่างๆได้อย่างไรและโดยวิธีใด ทั้งนี้อาจจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ รู้จักแบ่งหน้าที่กันตามความสามารถของนักเรียนแต่ละชั้น และกลยุทธ์การพัฒนา ด้วย (1) กิจกรรมโฮมรูม (2) กิจกรรมสอดแทรกเนื้อหา (3) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (4) กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายประหยัดเพื่ออนาคต (5) กิจกรรมการนำเสนอผลงาน และ (6) กิจกรรมการนิเทศภายใน โดยผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัดที่ได้จากแบบสังเกต พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เกณฑ์ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77.25 เมื่อใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามข้อมูลผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัด โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์แปลความหมายระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง

วงรอบที่ 2

การพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิสตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในวงรอบ ที่ 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อให้เกิดเหมาะสมและส่งเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย (1) กิจกรรมโฮมรูม (2) กิจกรรมสอดแทรกเนื้อหา (3) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (4) กิจกรรมการ ออมเงินรายวัน สร้างฝัน ชีวิตใหม่ (5) กิจกรรมประกวดยอดนักประหยัด (6) กิจกรรมเผยแพร่แนวทางการพัฒนา และ (7)กิจกรรมการนิเทศภายใน สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ บันทึก และทดสอบกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้านการประหยัดชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ นักเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านการประหยัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูง จะเห็นได้จากการปฏิบัติเป็นประจำโดยไม่มีใครบังคับ และยังเชิญชวนบุคคลอื่นให้รู้จักคุณค่าของการประหยัดอีกด้วย เช่น นักเรียนรู้จักการออมเงิน โดยนักเรียนทุกคนมีสมุดบัญชีเงินฝากเป็นของตนเอง การใช้สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างประหยัด รู้จักนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นอีกด้วย ด้านผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือมากขึ้น และจากการสังเกต พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการประหยัดของนักเรียนวงรอบที่ 2 อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.66 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

โพสต์โดย กร : [6 ต.ค. 2561 เวลา 14:21 น.]
อ่าน [2316] ไอพี : 223.205.251.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,337 ครั้ง
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?

เปิดอ่าน 12,031 ครั้ง
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์

เปิดอ่าน 14,639 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน

เปิดอ่าน 13,875 ครั้ง
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี

เปิดอ่าน 15,088 ครั้ง
ประวัติจังหวัดนครพนม
ประวัติจังหวัดนครพนม

เปิดอ่าน 7,142 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4

เปิดอ่าน 9,264 ครั้ง
จริง...หรือ ?
จริง...หรือ ?

เปิดอ่าน 13,527 ครั้ง
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์

เปิดอ่าน 15,134 ครั้ง
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย

เปิดอ่าน 8,838 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 25,923 ครั้ง
คำสันธาน
คำสันธาน

เปิดอ่าน 13,086 ครั้ง
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว

เปิดอ่าน 57,437 ครั้ง
ประติมากรรม
ประติมากรรม

เปิดอ่าน 15,678 ครั้ง
ประโยชน์ของโยเกิร์ต
ประโยชน์ของโยเกิร์ต

เปิดอ่าน 11,583 ครั้ง
เช้าควบเที่ยง เสี่ยงโรคอ้วน
เช้าควบเที่ยง เสี่ยงโรคอ้วน

เปิดอ่าน 9,747 ครั้ง
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!
เปิดอ่าน 13,512 ครั้ง
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก
เปิดอ่าน 15,948 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
เปิดอ่าน 11,059 ครั้ง
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
เปิดอ่าน 103,579 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ