ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2560

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ปีการศึกษา 2560

ผู้ประเมิน : นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ปีที่รายงาน : 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) การดำเนินงานตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ 2) ภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก/ส่วนสูง สภาวะช่องปากและพฤติกรรมทันตสุขภาพ การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุในโรงเรียนในโรงเรียน และสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 3) พฤติกรรมสุขภาพของครูและบุคลากร 4) พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 5) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 จำนวน 342 คน ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 342 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก/ส่วนสูง สภาวะช่องปากและพฤติกรรมทันตสุขภาพ การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุในโรงเรียนในโรงเรียน และสมรรถภาพทางกายของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.8 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิต ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน และความเป็นไปได้ของโครงการ ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดโดยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน และความเป็นไปได้ของโครงการ โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการวางแผน (P) การดำเนินงาน (D) การติดตามประเมินผล (C) และการนำผลการประเมินไปปรับปรุง (A) โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น

4.1 การดำเนินงานตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.2 ภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก/ส่วนสูง สภาวะช่องปากและพฤติกรรมทันตสุขภาพ การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุในโรงเรียน และสมรรถภาพทางกายของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม ภาวะสุขภาพนักเรียนอยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 91.64 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการสถิตินักเรียนไม่มีการเจ็บป่วยและไม่เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 95.76 รองลงมา ได้แก่ นักเรียนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 91.36 และรายการที่มีค่าร้อยละต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีน้ำหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 88.76 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.3 พฤติกรรมสุขภาพของครูและบุคลากร โดยการประเมินตนเองของครู และบุคลากรปีการศึกษา 2560 โดยรวม ครูและบุคลากรมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.4 พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน โดยการประเมินตนเองของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยรวม นักเรียนมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.5 ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ โดยทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ด้านบริบทของโครงการ

1.1 โรงเรียนควรดำเนินการผลักดันนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ

2.1 การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จึงควรบูรณาการความร่วมมือการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นคู่ขนาน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน สนับสนุนส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกันเพื่อตอบสนองต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษา

2.2 ควรพัฒนาให้เป็นเครือข่ายสุขภาพกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของเขตพื้นที่ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแนวทางประชารัฐ รวมทั้งพัฒนาไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

3. ด้านกระบวนการของโครงการ

3.1 ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ต้องสร้างความตระหนักให้ครู และบุคลากร ทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้เรียน ว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูอนามัยแต่เป็นผู้เดียว และความจำเป็นในการร่วมมือกันสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมตั้งแต่เด็กจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

4. ด้านผลผลิต

4.1 ควรถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนร่วมกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

4.2 ควรมีการสร้างขวัญกำลังแก่ครู บุคลากร และนักเรียนที่สุขภาพแข็งแรง ไม่ลาป่วยในแต่ละปีการศึกษา เช่น การมอบเกียรติบัตร

ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาวะสุขภาพของนักเรียน และศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการวางแผน ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพของนักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

3. ควรมีการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ป้อม : [6 ต.ค. 2561 เวลา 18:01 น.]
อ่าน [2450] ไอพี : 171.5.24.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,653 ครั้ง
ม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี

เปิดอ่าน 10,019 ครั้ง
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ

เปิดอ่าน 15,397 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 13,787 ครั้ง
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 14,729 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง

เปิดอ่าน 13,618 ครั้ง
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551

เปิดอ่าน 8,841 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู

เปิดอ่าน 15,705 ครั้ง
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3

เปิดอ่าน 18,961 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน

เปิดอ่าน 15,111 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 13,357 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?

เปิดอ่าน 32,593 ครั้ง
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า

เปิดอ่าน 12,637 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 13,527 ครั้ง
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 18,898 ครั้ง
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน

เปิดอ่าน 13,870 ครั้ง
พระสรัสวดี
พระสรัสวดี
เปิดอ่าน 19,145 ครั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 32,092 ครั้ง
จำนวนตรรกยะ
จำนวนตรรกยะ
เปิดอ่าน 12,423 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล
เปิดอ่าน 28,519 ครั้ง
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ  "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ