ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

รายงานการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ชื่อเรื่อง รายงานการใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4

หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร

ชื่อผู ศึกษา นางทัศนีย พุทธเมฆ

สถานศึกษา โรงเรียนแมใจวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ปการศึกษา 2560

บทคัดยอ

รายงานการใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร มีวัตถุประสงค

เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ตามเกณฑ

ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน

โดยใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับ

การดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง ได

แก นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป*ที่ 2/2 และ 2/3 โรงเรียนแมใจวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ที่เรียนรายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 ในภาคเรียนที่ 2 ป*การศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 51 คน

ซึ่งได

มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเปAนห

องที่ผู

รายงานเปAนผู

สอน เครื่องมือที่ใช

ในการศึกษา ได

แก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู

ประกอบ

การใช

ชุดกิจกรรม จำนวน 11 แผน 16 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหาร

กับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เปAนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข

อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร แบบแผนการดำเนินการทดลองใช

ชุดกิจกรรม

การเรียนรู

ใช

แบบแผนการพัฒนาแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน (The One Group,

Pretest-Posttest Design) การวิเคราะหข

อมูล ได

แก ร

อยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบวา

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหาร

กับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ที่สร

างขึ้นมีประสิทธิภาพ

เทากับ 84.84/83.14 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102

วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระ

การเรียนรู

วิทยาศาสตร มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102

วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระ

การเรียนรู

วิทยาศาสตร มีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.20)

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง

อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ฉบับนี้ สำเร็จได

วย

ความกรุณาอยางยิ่งจากผู

เชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ได

แก นายยุทธนา คงแหลม ตำแหนง ผู

อำนวยการ

โรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ

านทุงแต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 นายอภิชาติ มาตรมูล ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอกคำใต

วิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นางประภาภรณ วงคแพทย ตำแหนง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแมใจวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

นางวาสนา ป]ญสุวรรณ ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแมใจวิทยาคม สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และนางวิลาวัลย ศรีชัยบุญสูง ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ชำนาญ

การพิเศษ โรงเรียนแมใจวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเปAนผู

มีความรู

ความสามารถ และความชำนาญในด

านตาง ๆ ที่ได

ให

คำแนะนำ ข

อเสนอแนะในสิ่งที่เปAนประโยชน

ตลอดจนแก

ไขข

อบกพรองตาง ๆ ด

วยความละเอียด ทำให

รายงานการใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชา

ว22102 วิทยาศาสตร 4 หนวยการเรียนรู

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 2 กลุมสาระ

การเรียนรู

วิทยาศาสตร เลมนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งผู

รายงานขอขอบพระคุณ เปAนอยางสูงไว

โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ นายวิจิตร วงศชัย ผู

อำนวยการโรงเรียนแมใจวิทยาคม คณะครู และนักเรียน

โรงเรียนแมใจวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ให

ความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมข

อมูล

ขอขอบพระคุณผู

เปAนเจ

าของเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข

องให

ได

ใช

ประโยชน

ในการศึกษาค

นคว

า จนรายงานเลมนี้สำเร็จลุลวงไปด

วยดี

ทัศนีย พุทธเมฆ

โพสต์โดย berm : [2 พ.ย. 2561 เวลา 16:48 น.]
อ่าน [2041] ไอพี : 171.4.237.102
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,789 ครั้ง
ตำนานเมืองสุรินทร์
ตำนานเมืองสุรินทร์

เปิดอ่าน 8,379 ครั้ง
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ

เปิดอ่าน 13,428 ครั้ง
ADSL ทำงานอย่างไร?
ADSL ทำงานอย่างไร?

เปิดอ่าน 8,941 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 18,851 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....

เปิดอ่าน 33,228 ครั้ง
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”

เปิดอ่าน 14,627 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%

เปิดอ่าน 12,395 ครั้ง
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา

เปิดอ่าน 11,192 ครั้ง
ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 11,124 ครั้ง
  อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์
อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์

เปิดอ่าน 20,837 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 10,538 ครั้ง
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 1,798 ครั้ง
"พริกด่างญี่ปุ่น" พืชผักสวนครัว ผลทานได้
"พริกด่างญี่ปุ่น" พืชผักสวนครัว ผลทานได้

เปิดอ่าน 75,477 ครั้ง
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

เปิดอ่าน 17,985 ครั้ง
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 39,982 ครั้ง
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล

เปิดอ่าน 36,913 ครั้ง
วันเนา
วันเนา

เปิดอ่าน 33,811 ครั้ง
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 14,527 ครั้ง
ADSL Technology
ADSL Technology

เปิดอ่าน 24,736 ครั้ง
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม?  วิชาที่คนไม่เข้าใจ
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม? วิชาที่คนไม่เข้าใจ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ