ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปทิตตา ขัตติยะ

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านจาน อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษา ความตระหนักรู้และเข้าใจถึงการป้องกันภัยจากยาเสพติด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจาน อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบประเมินความตระหนักรู้และเข้าใจ การป้องกันภัยจากการเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองมี 2 ระยะระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - เดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด การดำเนินการทดลอง มีดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2559 - เดือนธันวาคม 2559 โดยใช้เวลาในการทดลองชุดละ 4 ชั่วโมง จำนวน 5 สัปดาห์ ระยะเวลา 20 ชั่วโมง

ระยะที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้เก็บข้อมูลในการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านไปแล้วจำนวน 60 วัน จึงเก็บข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเก็บข้อมูลด้านความตระหนักรู้และเข้าใจ การป้องกันภัยจากยาเสพติด เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว โดยการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน และเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้าน การเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรายละเอียดเป้าหมายดังนี้ ผู้อำนวยการจำนวน 1 คน ครูจำนวน 13 คน ผู้ปกครองจำนวน 18 คน ทำการวิเคราะห์ผลการวิจัยต่อไป

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 94.14/90.73 เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด / คือ 80/80 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามสมมติฐานข้อ 1

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.94 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 27.22 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 4.28 คะแนน และนักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน นั่นแสดงว่าหลังจากนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่า การเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้าน การเสพติด ดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด ตามสมมติฐานข้อ 2

3. ผลการประเมินความตระหนักและเข้าใจถึงการป้องกันภัยจากการเสพติด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว พบว่า ผลการวิเคราะห์ตามแบบประเมินความตระหนักรู้และเข้าใจ การป้องกันภัยจากการเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีประเด็นคำถาม 2 ประเด็นหลัก คือ 1. ประเด็นการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต อย่างรู้เท่าทัน 2. ประเด็นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเกี่ยวกับยาเสพติด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่าหลังจากจัดกิจกรรมแล้ว เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่คงทน เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจพร้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันในเรื่องการป้องกันภัย จากการเสพติด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นผลสะท้อนเชิงบวกของความตระหนักรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในข้อ 3

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าภาพรวมระดับความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน เขียนคำคล้องจองชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.4 และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด นั่นแสดงว่า ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน เขียน คำคล้องจอง ชุด ระวังภัยต่อต้านการเสพติด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนสีขาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พอใจที่นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันภัยจาก การเสพติด เช่น สื่อออนไลน์ เกม และยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในอนาคต เป็นเด็กดีมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ในครอบครัว ชุมชน สังคม ได้อย่าง มีความสุข ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองได้มีส่วนสนับสนุนให้ความร่วมมือในการแสวงหาความรู้และ ให้ข้อมูลชี้แนะเพื่อการเรียนรู้ต่อนักเรียน ทั้งยังช่วยดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในชุมชน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ทำให้เกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไป ตามสมมติฐานข้อ 4

โพสต์โดย ปทิตตา : [19 พ.ย. 2561 เวลา 12:54 น.]
อ่าน [2063] ไอพี : 223.205.232.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,710 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ

เปิดอ่าน 40,010 ครั้ง
คำพังเพย
คำพังเพย

เปิดอ่าน 11,485 ครั้ง
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน

เปิดอ่าน 10,068 ครั้ง
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด

เปิดอ่าน 18,964 ครั้ง
ความหมายของเครื่องในพิธี
ความหมายของเครื่องในพิธี

เปิดอ่าน 19,250 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง

เปิดอ่าน 28,841 ครั้ง
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1

เปิดอ่าน 8,636 ครั้ง
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

เปิดอ่าน 22,127 ครั้ง
ป้องกันก่อนถูก
ป้องกันก่อนถูก 'ฟ้าผ่า' เรื่องง่าย ๆ ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 510,227 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

เปิดอ่าน 17,933 ครั้ง
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 25,423 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 14,820 ครั้ง
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด

เปิดอ่าน 48,995 ครั้ง
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)

เปิดอ่าน 10,469 ครั้ง
รู้จักยัง...Hate Speech คืออะไร ? เกิดจากอะไร ? และเราจะรับมือได้อย่างไร?
รู้จักยัง...Hate Speech คืออะไร ? เกิดจากอะไร ? และเราจะรับมือได้อย่างไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 57,721 ครั้ง
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 18,262 ครั้ง
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ[คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ[คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

เปิดอ่าน 11,232 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 21,775 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
การใช้งานโปรแกรม Google Earth

เปิดอ่าน 8,437 ครั้ง
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ