ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ผู้วิจัย นางสาวสุนิษา สาลีพวง

ปีที่ทำวิจัย 2560

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางการบริหารกระบวนการนิเทศการสอนในการนิเทศการสอน ของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยการสังเคราะห์เอกสาร การสอบถามครู 55 คน และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน ของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทำการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 3. เพื่อทดลองรูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน กับครู 55 คน 4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน โดยการ 4.1 ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน จาก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยของผู้เรียน 2) ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (3 ขึ้นไป) 3) ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม) 4) ร้อยละของผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน (ระดับดีเยี่ยม) 5) ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ่าน) 4.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู สอบถามนักเรียน 279 คน 4.3 ประเมินรูปแบบ ด้านการใช้ประโยชน์ และด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบ ด้วยการสอบถามครู 55 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน

ในการนิเทศการสอน โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอนของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมายและหลักการ 2) องค์ประกอบด้านการดำเนินงาน 3) องค์ประกอบด้านกระบวนการ 4) องค์ประกอบด้านผลสำเร็จของการนิเทศ

1.2 ผลการสอบถามสภาพปัจจุบันในการนิเทศการสอน ของครูโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่ามีการนิเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

1.3 ผลการสัมภาษณ์พบว่า แนวทางการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมายและหลักการ ได้แก่ จุดมุ่งหมายและหลักการ 2) องค์ประกอบด้านการดำเนินงาน ได้แก่ ผู้นิเทศ เวลาในการนิเทศ บทบาทผู้นิเทศ 3) องค์ประกอบด้านกระบวนการ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ออกแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน (D : Designing) ขั้นที่ 2 จัดสรรทรัพยากรพร้อมใช้ (A : Allocating Resource) ขั้นที่ 3 การให้องค์ความรู้แก่ครู (K : Knowledge) ขั้นที่ 4 ดูแลช่วยเหลือแนะนำ (D : Doing) ขั้นที่ 5 เลิศล้ำเสริมแรงแข็งแกร่ง (E : Encouraging) ขั้นที่ 6 ร่วมแรงสรุปประเมินค่า (E : Evaluating) 4) องค์ประกอบด้านผลสำเร็จ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน

2. รูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมายและหลักการ 2) องค์ประกอบด้านการดำเนินงาน ได้แก่ ผู้นิเทศ เวลาในการนิเทศ และบทบาทของผู้นิเทศ 3) องค์ประกอบด้านกระบวนการ มี 6 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นออกแบบการนิเทศการสอน (Designing : D) ขั้นที่ 2 ขั้นจัดสรรทรัพยากรพร้อมใช้ (Allocating Resource : A) ขั้นที่ 3 ขั้นการให้องค์ความรู้แก่ครู (Knowledge : K) ขั้นที่ 4 ขั้นดูแลช่วยเหลือแนะนำ (Doing : D) ขั้นที่ 5 ขั้นเลิศล้ำเสริมแรงแข็งแกร่ง (Encouraging : E) ขั้นที่ 6 ขั้นร่วมแรงสรุปประเมินค่า (Evaluating : E) 4) องค์ประกอบด้านผลสำเร็จ ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3. ด้านการพัฒนาสื่อการสอน 4. ด้านการวัดและประเมินผล 5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน

3. การทดลองรูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การสอน โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า

3.1 ผลการทดลองรูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน กับครูพบว่า

ครูทุกคนให้ความร่วมมือและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

3.2 ประเมินผลสำเร็จของการนิเทศการสอนของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หลังการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีผลการประเมินโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับดีมาก และครั้งที่ 2 มีผลการประเมินคุณภาพการสอนมากกว่าครั้งที่ 1

4. การประเมินรูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า

4.1 ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการบริหารกระบวน

การนิเทศการสอน นักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม มีผลการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้น

4.2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 รูปแบบการบริหารกระบวนการนิเทศการสอน โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการใช้ประโยชน์ และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย rin : [29 พ.ย. 2561 เวลา 06:43 น.]
อ่าน [2596] ไอพี : 1.20.169.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,118 ครั้ง
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก

เปิดอ่าน 7,943 ครั้ง
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล

เปิดอ่าน 12,479 ครั้ง
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้

เปิดอ่าน 15,787 ครั้ง
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม

เปิดอ่าน 9,637 ครั้ง
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่

เปิดอ่าน 14,745 ครั้ง
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52

เปิดอ่าน 22,762 ครั้ง
คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว
คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว

เปิดอ่าน 17,079 ครั้ง
ใช้ข้อสอบเดียวกันตัดสินเด็กทั้งประเทศ ยุติธรรมแล้วหรือ!
ใช้ข้อสอบเดียวกันตัดสินเด็กทั้งประเทศ ยุติธรรมแล้วหรือ!

เปิดอ่าน 8,030 ครั้ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง

เปิดอ่าน 12,019 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

เปิดอ่าน 13,093 ครั้ง
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ

เปิดอ่าน 27,645 ครั้ง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 11,022 ครั้ง
ครูอินเดีย ลุยน้ำไปสอนหนังสือเด็กนานกว่า 20 ปี
ครูอินเดีย ลุยน้ำไปสอนหนังสือเด็กนานกว่า 20 ปี

เปิดอ่าน 11,995 ครั้ง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 12,514 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)

เปิดอ่าน 7,998 ครั้ง
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009
เปิดอ่าน 268,004 ครั้ง
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด
เปิดอ่าน 253,827 ครั้ง
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)
เปิดอ่าน 99,555 ครั้ง
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
เปิดอ่าน 17,546 ครั้ง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ