ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน นายพงศกร ไพทูรย์

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2560

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียน บ้านหนองบัวน้อย ปีการศึกษา 2560

มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ประเมินบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็นความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายของการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ปีการศึกษา 2560 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการ เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษาความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของกิจกรรมของการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ปีการศึกษา 2560 3) เพื่อประเมินกระบวนการการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการดำเนินการ และการนิเทศติดตามและประเมินผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ปีการศึกษา 2560 4) เพื่อประเมินผลผลิตของการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างในการประเมินประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 115 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน เพราะสามารถให้ข้อมูลได้ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ครู จำนวน 6 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 53 คน (จำนวนผู้ปกครองน้อยกว่านักเรียน เพราะว่าปกครองหนึ่งคนเป็นผู้ปกครองนักเรียนมากกว่าหนึ่งคน) ได้มาเช่นเดียวกับจำนวนนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.80 – 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประเมินบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน และครู พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.71, σ = 0.46) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.83, = .39) ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.78, = .44) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.63, = .49) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของความคิดเห็นของครู พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.74, σ = 0.44) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ด้านผู้ปกครองมีความพร้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.80, = .41) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ด้านผู้บริหารเป็นผู้นำในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.73, = .45) ผ่านเกณฑ์การประเมินและด้านโรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือ และนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับด้านครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.67, = .48) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการดำเนินโครงการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.50, = .50) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการผดุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.53, = .51) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ด้านกระบวนการวางแผน อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.51, = .50) ผ่านเกณฑ์การประเมินและด้านกระบวนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ= 4.49, = .50) อยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างสายใยรักศิษย์ – ลูก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.51, = .53) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.55, = .52) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครู อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.50, = .51) ผ่านเกณฑ์การประเมินและความพึงพอใจของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ= 4.48, = .53) อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ผู้บริหารควรให้ความสําคัญและเป็นผู้นําในการดําเนินโครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบกระบวนการดําเนินโครงการในแต่ละ กิจกรรม รวมทั้งจัดให้มีการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ความรู้และเป็นการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1.2 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยการ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าวในโรงเรียน

1.3 โรงเรียนควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้า เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียนแก่นักเรียน

1.4 ฝ่ายปกครองควรจัดกิจกรรมที่เน้นฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น ควร ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น

1.5 ฝ่ายแนะแนวควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตดี โดยการจัด กิจกรรมแนะแนวให้คําปรึกษา และนันทนาการ

1.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สามารถนํา ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ต่อไป

2 ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการหรือวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการโครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน อย่างละเอียดในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ โครงการ

2.2 ควรประเมินผลผลิตของโครงการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่แสดงถึงผลสําเร็จของโครงการ รวมทั้งควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนของอําเภอที่เหลือในสังกัด

2.3 ควรศึกษาแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

2.4 ควรทําการวิจัยการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัด การศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและนักเรียนเรียนรวม

2.5 ควรศึกษาผลกระทบของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

โพสต์โดย ครูรีย์ : [11 ธ.ค. 2561 เวลา 20:21 น.]
อ่าน [2050] ไอพี : 124.122.40.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,897 ครั้ง
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย

เปิดอ่าน 12,350 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ ADSL
การประยุกต์ใช้ ADSL

เปิดอ่าน 7,999 ครั้ง
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว

เปิดอ่าน 15,408 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 14,922 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด

เปิดอ่าน 12,001 ครั้ง
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์

เปิดอ่าน 14,886 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 20,646 ครั้ง
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน

เปิดอ่าน 10,441 ครั้ง
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า

เปิดอ่าน 16,157 ครั้ง
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา

เปิดอ่าน 3,379 ครั้ง
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!

เปิดอ่าน 9,318 ครั้ง
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010

เปิดอ่าน 10,808 ครั้ง
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป

เปิดอ่าน 12,326 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ

เปิดอ่าน 46,266 ครั้ง
ยาจำพวกซัลฟา
ยาจำพวกซัลฟา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,492 ครั้ง
วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา
วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา

เปิดอ่าน 10,523 ครั้ง
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา

เปิดอ่าน 7,071 ครั้ง
คัดเลือกคนจากสถาบัน
คัดเลือกคนจากสถาบัน

เปิดอ่าน 10,150 ครั้ง
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม

เปิดอ่าน 16,150 ครั้ง
เทคนิคไร้สาระกะอีเบย์ 6 ใช้ google เพื่อช่วยยกระดับภาษาอังกฤษ
เทคนิคไร้สาระกะอีเบย์ 6 ใช้ google เพื่อช่วยยกระดับภาษาอังกฤษ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ