ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูประจำชั้นในเรื่องการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพทั้ง 5 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน การส่งต่อนักเรียนและเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ครูประจำชั้นของโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประชากร ได้แก่ ครูประจำชั้น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ครูจำนวน 4 คน นักเรียนจำนวน 81 คน และผู้ปกครองจำนวน 75 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูประจำชั้น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ครูจำนวน 4 คน นักเรียนจำนวน 66 คน ผู้ปกครองจำนวน 63 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสำรวจสภาพปัญหาทั่วไป แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกประจำวัน แบบประเมินความรู้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นจากบันทึกประจำวัน บันทึกการประชุม แบบสำรวจปัญหาสภาพปัจจุบัน แบบสัมภาษณ์ครูและนักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่มของข้อมูลตามความมุ่งหมาย ตรวจสอบข้อมูลหลายมิติเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของข้อมูลในเชิงบรรยาย

ผลการวิจัย พบว่า ผลการดำเนินงานในวงรอบที่ 1 ครูที่เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเทคนิคกระบวนการดำเนินการหลายประการ บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนทุกด้าน

ผลการประเมินจากการอบรม พบว่า ครูประจำชั้นมีความรู้ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น คิดว่าสามารถที่จะนำสู่การปฏิบัติได้และได้แจ้งผลการประเมินความรู้ของครูจากแบบประเมินก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา พบว่า ก่อนการพัฒนาครูประจำชั้นมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนาครูประจำชั้นพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ที่ประชุมกลุ่มผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ครูต้องเอาใจใส่ พูดกับเด็กบ่อยๆและอธิบายให้เขาเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระเบียนสะสมจากการประเมินระดับการปฏิบัติงาน ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาบุคลากร ปรากฏว่าระดับการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนการพัฒนาบุคลากร ทั้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย หลังการพัฒนาบุคลากรพบว่า ทั้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

การสะท้อนผลจากการปฏิบัติงานผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ จากความคิดเห็นของครูประจำชั้น นำเสนอ ดังนี้

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการดำเนินการ พบว่า ครูทำการจัดทำระเบียนสะสมของนักเรียน ใช้ระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก และมีการบันทึกและรายงานผลการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลสรุปผลการดำเนินงานด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลบรรลุผลที่ตั้งไว้ ทุกคนมีความพึงพอใจ

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการใช้เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน มีการจัดกลุ่มนักเรียนในความดูแลและแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา มีการบันทึกและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นภาพรวมของนักเรียนในความดูแล สรุปผลการดำเนินงานด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ครูที่ปรึกษามีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home room) และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันเข้าพรรษา ประเพณีวันลอยกระทง เป็นต้น มีการประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ครูที่ปรึกษามีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงาน

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงาน พบว่า มีการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนด้ยกิจกรรม 5 กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการบันทึกการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและติดตามผลการเรียน มีการจัดกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

5. การส่งต่อนักเรียน ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการส่งต่อนักเรียนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป มีการบันทึกการส่งต่อและการช่วยเหลือนักเรียน การรายงานผลการช่วยเหลือและการส่งต่อนักเรียน สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า บรรลุเป้าหมายครูที่ปรึกษาทุกคนมีความพึงพอใจ

(2) ผลการดำเนินงานในวงรอบที่ 2 เริ่มต้นกระบวนการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเฉพาะในส่วนที่ยังเป็นปัญหา นำเสนอดังนี้

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการดำเนินงานมีผลเป็นที่น่าพอใจ

2. ด้านการคัดกรองนักเรียนผลการดำเนินงาน สามารถคัดกรองเด็กได้ชัดเจน มีการรายงาน การบันทึกและรายงานผลมาพรวมที่น่าพอใจ

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home room) มีการบันทึกและรายงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมวันสำคัญ ครูที่ปรึกษามีความพึงพอใจ

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงาน พบว่า การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองของครูที่ปรึกษา มีการประชุมวางแผนการออกเยี่ยมบ้านโดยให้ครูมีการนัดหมายออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพร้อมกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความปลอดภัย รวมทั้งวางแผนร่วมกันในเรื่องที่จะพูดคุยกับผู้ปกครอง ผลการดำเนินงาน พบว่า หลังจากที่วางแผนร่วมกันและออกเยี่ยมบ้านเป็นหมู่คณะทำให้ได้รับคำชมเชยจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในหมู่บ้านเข้าใจโรงเรียนและพอใจกับครูที่สนใจนักเรียนและได้ผลมากกว่า ทุกคนมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงาน

5. การส่งต่อนักเรียน ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการส่งต่อ โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้บรรลุเป้าหมาย

โพสต์โดย นายธีรเชษฐพัชญ์ ปราณี : [21 ม.ค. 2562 เวลา 11:39 น.]
อ่าน [1932] ไอพี : 101.109.102.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,559 ครั้ง
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

เปิดอ่าน 8,991 ครั้ง
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข

เปิดอ่าน 10,897 ครั้ง
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน

เปิดอ่าน 14,742 ครั้ง
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด

เปิดอ่าน 11,622 ครั้ง
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท

เปิดอ่าน 11,818 ครั้ง
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"

เปิดอ่าน 17,924 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 11,097 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 10,637 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 12,322 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 26,010 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 24,505 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 11,925 ครั้ง
หนอนไหม
หนอนไหม

เปิดอ่าน 15,578 ครั้ง
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์

เปิดอ่าน 10,252 ครั้ง
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,744 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 254,812 ครั้ง
อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย

เปิดอ่าน 9,070 ครั้ง
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก

เปิดอ่าน 30,987 ครั้ง
 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน

เปิดอ่าน 12,452 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ