ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

ผู้รายงาน นางสร้อยเพชร พายสำโรง

สังกัด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนศรีวัฒนาวิทยา และความพึงพอใจของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียนและการสังเกตการสอน กิจกรรมการบริการเอกสารทางวิชาการ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมการประชุมครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอน และกิจกรรมการศึกษาดูงานการสอน โดยใช้การประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model ได้แก่ การประเมินด้านบริบท (Context) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินด้านกระบวนการ (Process) และการประเมินด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 48 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และผู้ปกครอง จำนวน 297 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน

(Krejcie & Morgran, 1970, p.608) และทำการสุ่มแบบง่าย รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการในการประเมินเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows เพื่อคำนวณหาค่าความถี่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ คะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินผลด้านบริบท (Context) ของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวง/รัฐบาล และวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ ตามลำดับ

2. การประเมินผลด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ในการดำเนินของโครงการ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน

กิจกรรมการบริการเอกสารทางวิชาการ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมการประชุมครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอน และกิจกรรมการศึกษาดูงานการสอนตามความคิดเห็นของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. การประเมินผลด้านกระบวนการ (Process) ในการดำเนินงานของโครงการ กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียนและการสังเกตการสอน กิจกรรมการบริการเอกสารทางวิชาการ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมการประชุมครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอน และกิจกรรมการศึกษาดูงานการสอน ตามความคิดเห็นของ ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. การประเมินผลด้านผลผลิต (Product) ของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ตามความ

คิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนและสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ

5. ความพึงพอใจของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมที่กำหนดในโครงการนิเทศภายในโรงเรียนดีและเหมาะสม นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบังเกิดผลดีแก่ครู และนักเรียน ตามลำดับ

โพสต์โดย ชัญญ่า : [28 ม.ค. 2562 เวลา 13:55 น.]
อ่าน [1516] ไอพี : 101.109.129.71
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ