ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลระบบดารดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ผู้รายงาน นางสิริรัชต์ แก้วงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยใช้รูปแบบ IPOO ในครั้งนี้ดำเนินการประเมินผล ใน 4 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 1) การประเมินด้านปัจจัย (Input) 2) การประเมินด้านกระบวนการ (Process ) 3) การประเมินด้านผลผลิต (Outputs ) 4) การประเมิน ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จำนวน 7 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จำนวน 38 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จำนวน 38 คน ปีการศึกษา 2560 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม มีจำนวน 2 ชุด

ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 3 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 15 ข้อ ตอนที่ 2 จำนวน 15 ข้อ ตอนที่ 3 จำนวน 20 ข้อ ตอนที่ 4 จำนวน 23 ข้อและตอนที่ 5 จำนวน 10 ข้อ

ชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 จำนวน 10 ข้อ โดยผู้ปกครองนักเรียน(ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน) และนักเรียน(ตอบแบบสอบถามเฉพาะตอนที่ 2)

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (𝜇) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(𝜎)

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านปัจจัยของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่าความเหมาะสมด้านบุคลากร ความเหมาะสมด้านงบประมาณ ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินงานโครงการและความเหมาะสมด้านการบริหารโครงการทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเป็นรายข้อพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ รายการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการส่งต่อนักเรียนเพื่อรับความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน มีการศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งเท่ากับมีแผนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีปฏิทินดำเนินงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน มีการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษ มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อแยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต พฤติกรรม การใช้แบบวัด SDQ ฯลฯ ตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารอย่างเป็นระบบให้ผู้เกี่ยวข้องนำมาร่วมใช้กันได้ มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร2551 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมธรรมะ ฝึกสมาธิ มีการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผล รายงานผลและ นำผลมาปรับปรุงพัฒนางาน และการเผยแพร่ผลงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

3. ด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนักเรียน ตามลำดับส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการเรียน

4. ด้านผลลัพธ์ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามอันดับได้แก่ โรงเรียนรายงานผลการเรียนและด้านพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผลการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน และนักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

โพสต์โดย สิริ : [30 ม.ค. 2562 เวลา 10:11 น.]
อ่าน [2293] ไอพี : 101.108.206.197
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,403 ครั้ง
นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ
นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ

เปิดอ่าน 11,211 ครั้ง
เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม
เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม

เปิดอ่าน 38,415 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ

เปิดอ่าน 27,016 ครั้ง
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 17,620 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

เปิดอ่าน 17,042 ครั้ง
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"

เปิดอ่าน 19,176 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ

เปิดอ่าน 27,944 ครั้ง
คุณประโยชน์ของ "มะเขือเทศ" ที่ดีต่อร่างกาย
คุณประโยชน์ของ "มะเขือเทศ" ที่ดีต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 14,614 ครั้ง
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)

เปิดอ่าน 10,641 ครั้ง
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)

เปิดอ่าน 14,649 ครั้ง
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 67,754 ครั้ง
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 12,716 ครั้ง
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"

เปิดอ่าน 19,317 ครั้ง
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม

เปิดอ่าน 30,854 ครั้ง
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ

เปิดอ่าน 15,976 ครั้ง
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
เปิดอ่าน 164,482 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด
เปิดอ่าน 13,620 ครั้ง
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?
เปิดอ่าน 9,828 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556
เปิดอ่าน 276,227 ครั้ง
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ