ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้วิจัย นางลักษมี พายุหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม.32

ปีพ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 2)สร้างคู่มือการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 3)ประเมินคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนและ 4)พัฒนาบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาแนวทางการดำเนินงานนิเทศภาย การจัดทำคู่มือ ประเมินคู่มือ กำหนดแบบเจาะจง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ และประเมินคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน จำนวน 5 คน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ระยะที่ 2 การจัดทำคู่มือ และระยะที่ 3 ประเมินคู่มือ เครื่องมือที่ใช้ศึกษา แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กลุ่มเป้าหมายพัฒนาบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนา การวางแผนและกำหนดทางเลือก การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และการประเมินผลและรายงานผล โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะท้อนผล ดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการดูแล กำกับ ติดตาม กลุ่มผู้ร่วมศึกษาวิจัย 6 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาวิจัย 1 คน และกลุ่มผู้ร่วมศึกษา 5 คน ได้แก่ ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ครูหัวหน้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) และครูหัวหน้างานวิชาการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วิทยากร และครูประจำการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายใน และแบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายใน การจัดกระทำและการตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการครวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation Technique) วิเคราะห์และนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

1. ผลการวิจัยการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การนิเทศภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีองค์ประกอบของการนิเทศ 5 ด้าน ดังนี้ 1)การศึกษาสภาพการดำเนินการนิเทศ 2)การวางแผนการนิเทศการศึกษา 3)การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ 4)การปฏิบัติการนิเทศภายใน 5) การประเมินผลเพื่อการตัดสินใจ

2. ผลการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า คู่มือการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1 บทนำ 2 เนื้อหา 3 แนวทางการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 4 การใช้เครื่องมือการนิเทศ 5 เครื่องมือการนิเทศภายใน

3. ผลการประเมินคู่มือการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 และ S.D. = 0.42) และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57 , S.D. = 0.34)

4. ผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภาย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรูปแบบการนิเทศ 5 ขั้นตอน ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการดูแล กำกับ ติดตาม พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.02) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.86) เห็นได้ว่ากลุ่มผู้ร่วมศึกษาวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายในดีขึ้น และสามารถดำเนินการนิเทศภายในตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนได้ แต่ยังมีบางขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะขั้นตอนในการประเมินและรายงานผลอยู่ในระดับการพัฒนาน้อย เพื่อสนองต่อความมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายจึงได้ดำเนินการนำผลไปพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ ดูแล กำกับ ติดตาม พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ มากที่สุด (X ̅= 4.53) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายใน ครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.51) เชื่อได้ว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจและสามารถสรุปผลการประเมินและรายงานผลการนิเทศภายในได้ตามความมุ่งหมายที่กำหนดได้เป็นอย่างดี กระบวนการนิเทศภายในทั้ง 5 ขั้นตอนมีความถูกต้อง และสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา โดยเฉพาะขั้นตอนการประเมินผลและรายงานผลมีการพัฒนามากขึ้น

สรุปว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับน่าพอใจ การบริหารการศึกษา จึงควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆควบคู่กันไปด้วย

โพสต์โดย ลักษมี สังคมศิลป์ : [5 ก.พ. 2562 เวลา 05:20 น.]
อ่าน [1721] ไอพี : 223.205.247.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,576 ครั้ง
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน

เปิดอ่าน 9,162 ครั้ง
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย

เปิดอ่าน 344 ครั้ง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง

เปิดอ่าน 506 ครั้ง
วิธีกำจัดแมลงเม่า
วิธีกำจัดแมลงเม่า

เปิดอ่าน 10,836 ครั้ง
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์

เปิดอ่าน 13,849 ครั้ง
ADSL Technology
ADSL Technology

เปิดอ่าน 42,400 ครั้ง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

เปิดอ่าน 25,404 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 42,436 ครั้ง
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

เปิดอ่าน 9,613 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original

เปิดอ่าน 54,663 ครั้ง
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 28,438 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย

เปิดอ่าน 14,240 ครั้ง
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 12,669 ครั้ง
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

เปิดอ่าน 21,337 ครั้ง
เซรุ่ม
เซรุ่ม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,421 ครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับ
เคล็ด(ไม่)ลับ'หัวกะทิ'

เปิดอ่าน 22,503 ครั้ง
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย

เปิดอ่าน 49,516 ครั้ง
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร

เปิดอ่าน 11,065 ครั้ง
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์

เปิดอ่าน 9,983 ครั้ง
พลังงานรอผลศึกษาผลกระทบเลิกขายเบนซิน 91
พลังงานรอผลศึกษาผลกระทบเลิกขายเบนซิน 91 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ