ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ

ผู้วิจัย นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ

โรงเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) (1971) และต่อมาขยายผลที่ผลผลิตเป็น IEST อีก จึงเป็น CIPPIEST Model เป็นแนวทางในการประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบท (Context) ของโครงการ (2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการ (3) ประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการ (4) ประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการ และส่วนขยายผลผลิต (4.1) ประเมินด้านผลกระทบ (Impact) (4.2) ประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) (4.3) ประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability ) (4.4) การถ่ายทอดและส่งต่อ(Transportation) (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (7) ศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 3 คน ครูจำนวน 53 คน นักเรียนจำนวน 269 คน ผู้ปกครองจำนวน 269 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน เครื่องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารและครู ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครอง ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81และฉบับที่ 4 สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันว่าการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีงบประมาณที่เพียงพอ บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้านบริบท โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อยเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการจำเป็น และความพร้อมและทรัพยากร

2. ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดสถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานโครงการ และมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีในการดำเนินงาน

3 ด้านกระบวนการ โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้านย่อย ได้แก่ ช่วงเวลาดำเนินงาน และกิจกรรมการดำเนินงาน

4. ด้านผลผลิต โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูเห็นความสำคัญของการดำเนินงาน การดำเนินงานตามโครงการบรรลุเป้าหมายในทุกด้าน และนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และผลการประเมินด้านผลผลิตสู่ความยั่งยืน มีรายละเอียดในส่วนขยายด้านผลผลิตในแต่ละด้านดังนี้

4.1 ด้านผลกระทบ โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีพฤติกรรมขยัน ประหยัด ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 ด้านประสิทธิผล โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านมีความมั่นใจในองค์ความรู้ที่มีอยู่หลังสิ้นสุดโครงการ ท่านมีความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังสิ้นสุดโครงการ และท่านได้สร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังสิ้นสุดโครงการ

4.3 ด้านความยั่งยืน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีดำเนินงานต่อเนื่องทั้งในชั้นเรียนและภาพรวมทุกปี การดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน และท่านได้ไปอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากการดำเนินโครงการไปสู่การทำงาน

4.4 ด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ มีถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการไปสู่ผู้อื่น มีการเผยแพร่ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนนอกสังกัด และโรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ จัดกิจกรรมตามโครงการช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเข้าใจขั้นตอน/กิจกรรม/รายละเอียด/เป้าหมายโครงการที่จัดขึ้น และครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำเบื้องต้นและให้การช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับการถอดบทเรียน

6. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโครงการทุกขั้นตอน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในติดต่อประสานงานกับชุมชนเพื่อสร้างกิจกรรมภาคีเครือข่ายพอเพียง และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนำความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการนี้ช่วยส่งเสริมทำให้ครู ผู้เรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวต่อกระแสนิยมในยุคไร้พรมแดน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการนี้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

โพสต์โดย หมอก : [9 ก.พ. 2562 เวลา 08:45 น.]
อ่าน [1854] ไอพี : 103.14.10.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ