ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ผู้รายงาน นางสาวนวพร ขันสิงห์

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้

ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อหาค่า

ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ

เด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้

ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 32 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบแบงกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 2) แผนการจัดประสบการณ์ และ 3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีค่า IOC ระหว่าง 0.92 – 0.98 2) ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ

เด็กปฐมวัย มีค่า IOC ระหว่าง 0.94 – 0.96 และ 3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ

เด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .36 - .77 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.57ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t - test) แบบ t - Dependent ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 มีค่าประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) เฉลี่ยทุกแบบฝึก คือมีค่า E1/E2 เท่ากับ 89.90/87.29 แสดงว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 89.90 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 87.29 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จึงสรุปได้ว่าชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 มีค่าประสิทธิภาพ

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด E1/E2 เท่ากับ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ โดยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์

ที่กำหนดทั้ง 10 ชุดกิจกรรม

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย เท่ากับ 0.8152 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 81.52

3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะ

หาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จากการทดสอบที่มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนจัดประสบการณ์เท่ากับ 6.47 คิดเป็นร้อยละ 32.34 และหลังจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.50 คิดเป็นร้อยละ 87.50 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย วิ : [27 ก.พ. 2562 เวลา 02:48 น.]
อ่าน [1535] ไอพี : 1.47.6.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ