ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้

จำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นายบุญถม วรรณทอง

โรงเรียน โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ จำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

(1)เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ จำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ จำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดย ใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ จำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมมุติฐานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ผลการศึกษา พบว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.78/83.24 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนจากการทำแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบย่อยหลังเรียนในแต่ละเล่ม คิดเป็นร้อยละ 82.78 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.24 แสดงว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นได้ดำเนินการสร้างตามลำดับขั้นตอน คือ ศึกษาปัญหา วิเคราะห์เนื้อหา เลือกเนื้อหาที่เป็นปัญหาด้านการเรื่องจำนวนเต็ม ที่นักเรียนพบเห็น จากนั้นศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือการเรียนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของกรมวิชาการ เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป แบบทดสอบ และผู้รายงานได้นำบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ จนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เมื่อนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องจำนวนเต็ม คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องจำนวนเต็ม มีความสามารถทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีกิจกรรมแปลกใหม่ที่น่าสนใจ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ดังนั้นจึงส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อได้เรียนรู้แล้ว

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องจำนวนเต็ม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บทเรียนสำเร็จรูป ได้สร้างขึ้นตามหลักและทฤษฏีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูป ทำให้บทเรียนสำเร็จรูปมีรูปแบบน่าสนใจ มีรูปภาพประกอบที่สวยงาม และเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการในการแก้ปัญหา ของนักเรียน นักเรียนมีความรู้สึกสนุกสนานที่ได้ทำบทเรียนสำเร็จรูป นอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียน

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จด้วยดีโดยได้รับกำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาต่างๆ และให้ข้อสังเกตในการทำวิจัย จากนายบุญเจริญ สุขสกุลรองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจารักษ์ ลาดสูงเนิน อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.วชิรวิชย์ คำตา ครูเชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และนายวิทยา เครือทอง รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ที่กรุณาช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจารักษ์ ลาดสูงเนิน อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางโสรดา ไชยปัดชา ครูเชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และนายวิทยา เครือทอง รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ที่กรุณาช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมชุดฝึกทักษะ และตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการวิจัย และขอขอบคุณน้ำใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือกับผู้ศึกษาในการเก็บเกี่ยวรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ความรัก ความห่วงใย คุณความดีและประโยชน์จากการวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านที่ช่วยเหลือเป็นกำลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดเวลาที่ผ่านมา

บุญถม วรรณทอง

โพสต์โดย อุ๋ย : [4 มี.ค. 2562 เวลา 09:38 น.]
อ่าน [1478] ไอพี : 110.77.239.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ