ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์)

ชื่อผลงาน การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์)

ผู้วิจัย สุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

ในการวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 14 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 คน และกลุ่มตัวอย่าง ในการทำแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการดำเนินการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) จำนวน 35 คน โดยใช้แบบเจาะจง Purposive sampling เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 0.929 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test และการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปสังเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครู สู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) มีการปฏิบัติตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเด็น พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติ แล้วจัดเรียงลำดับความสำคัญ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค โดยนำนโยบาย กฎหมาย ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามาศึกษาวิเคราะห์ และมีการทบทวนภารกิจ อำนาจหน้าที่ นำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีการกำหนดสภาพการณ์ที่คาดหวัง กำหนดวิธีปฏิบัติและวิธีดำเนินการไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับ มีการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ มีการติดตาม และประเมินผล แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นตามปฏิทินที่กำหนด มีการร่วมวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น

2. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ พบว่า มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การวางโครงสร้างการบริหาร กำหนดให้มีการวางแผนเชิง กลยุทธ์สามารถให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครูต้องมีความเป็นมืออาชีพมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูสู่ผู้เรียน มี 5 ด้านได้แก่ การวางแผน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ ต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเพื่อให้เกิดภาพรวมของการพัฒนาอย่างมีทิศทาง ตามเป้าหมาย ก่อนที่จะกำหนดกลยุทธ์ ผู้บริหารควรเป็นผู้นำ เน้นย้ำถึงความสำคัญ โดยการพูดคุยให้ครูได้ร่วมเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ นำปัญหาของสถานศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกันกำหนดนโยบายหลักในการแก้ปัญหา ผู้บริหารควรติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกันในทุกๆ ฝ่าย ปรึกษาหารือกันให้มากขึ้น เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสำเร็จครบทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความสำคัญในการนิเทศติดตาม และประเมินกลยุทธ์เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ควรเน้นให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการควบคุม และประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยดำเนินการนิเทศการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา และต้องนำกระบวนการทำงานเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างความตระหนักให้กับครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ มีการวัดผลประเมินผลให้กับนักเรียนรายบุคคล มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน มีการวางแผน ประชุม แสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง โรงเรียนควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์ผลสอบของนักเรียนเพื่อเปรียบเทียมวิเคราะห์ หาแนวทางปรับปรุงเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ อีกทั้งควรนำกระบวนการวิจัยมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ในโรงเรียนควรกำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โพสต์โดย กุ๊ก : [16 มี.ค. 2562 เวลา 09:43 น.]
อ่าน [1801] ไอพี : 183.89.157.245
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,475 ครั้ง
ตำนาน ชา
ตำนาน ชา

เปิดอ่าน 6,610 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 14,904 ครั้ง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 10,646 ครั้ง
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 11,663 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 20,934 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 58,092 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 35,340 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร

เปิดอ่าน 9,101 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

เปิดอ่าน 8,184 ครั้ง
Google "ค้นหา" ข้อมูลเก่งขึ้น
Google "ค้นหา" ข้อมูลเก่งขึ้น

เปิดอ่าน 9,734 ครั้ง
วิธีถ่ายภาพแบบมโน เสมือนตัวเองไปเที่ยวมา
วิธีถ่ายภาพแบบมโน เสมือนตัวเองไปเที่ยวมา

เปิดอ่าน 15,209 ครั้ง
เปิดตัวแสตมป์ ในหลวงฉลองพระองค์สูทสีชมพู 12 ธ.ค.
เปิดตัวแสตมป์ ในหลวงฉลองพระองค์สูทสีชมพู 12 ธ.ค.

เปิดอ่าน 13,659 ครั้ง
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?

เปิดอ่าน 17,601 ครั้ง
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017

เปิดอ่าน 54,018 ครั้ง
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,080 ครั้ง
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่

เปิดอ่าน 41,385 ครั้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 10,453 ครั้ง
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต

เปิดอ่าน 36,371 ครั้ง
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)

เปิดอ่าน 10,887 ครั้ง
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M.
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M. เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ