ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคีตศิลป์ไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป

การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง “การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคีตศิลป์ไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป” มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้การสืบทอดภูมิปัญญาด้านคีตศิลป์ไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป จากครูผู้สอนในวิทยาลัยนาฏศิลป จากการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการสืบทอดภูมิปัญญาด้านคีตศิลป์ไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป จากครูผู้สอนในวิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ รัตนทัศนีย นางกมลพร ขาวนวล นายไตรภพ สุนทรหุต นางกรวรันท์ พันธ์ไพศาล และนางจารี อ้นนาค พบว่า

ด้านความรู้ คุณครูทั้ง 5 ท่าน ได้รับความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทย จากครูท้วม ประสิทธิกุล ที่เป็นผู้วางพื้นฐานให้ตั้งแต่การนั่ง การเปล่งเสียง การกำหนดลมหายใจ การฝึกจังหวะ และกลวิธีที่ใช้ในการขับร้องโดยท่านได้นำเพลงตับต้นเพลงฉิ่งมาสอนเป็นเพลงเริ่มต้นในขั้นพื้นฐาน การฝึกในระยะแรกเป็นการฝึกเสียงร้องให้ตรงเสียง เริ่มมีการสอนการเชื่อมเสียงบ้าง สำหรับนักเรียนบางคนที่สามารถทำได้ ซึ่งท่านจะดูความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก ให้ความรักและดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด ระหว่างสอนจะสอดแทรกประวัติของท่านและสอนวิธีการดำเนินชีวิต

หลังจากครูท้วมท่านได้วางพื้นฐานแล้วก็จะเป็นครูท่านอื่น ๆ ที่มารับช่วงสอนต่อไป ซึ่งได้แก่ ครูศรีนาฏ เสริมศิริ ครูทัศนีย์ ขุนทอง ครูวัฒนา โกศินานนท์ ครูประคอง ชลานุภาพ ครูวิมลวรรณ กาญจนผลิน ครูพิชญ์ญา สินธุแก้ว ครูอัมพร โสวัตร ครูอัจฉรา งามระเบียบ ซึ่งคุณครูแต่ละท่านได้มีวิธีการสอนที่เป็นแนวทางเดียวกับครูท้วม แต่อาจมีเทคนิคการสอนที่เพิ่มขึ้นบ้าง เช่น เทคนิคการจดเนื้อร้องไปท่องก่อนการต่อเพลงของครูประคอง ชลานุภาพ, วิธีการฝึกนับหน้าทับจังหวะ เพื่อตรวจสอบว่าเพลงนั้น ๆ มีกี่จังหวะ และถูกต้องครบจังหวะหรือไม่ ของครูทัศนีย์ เป็นต้น ด้านการขับร้องเพลงพื้นเมือง มีนางกรวรันท์ พันธ์ไพศาล ท่านเดียวที่ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่

ความรู้ด้านการพากย์ –เจรจา ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูผู้สอนนาฏศิลป์ คือ ครูเจริญ เวชเกษม ครูประพันธ์ สุคนธ์ชาติ ครูสุมน ขำศิริ ครูถนอม โหมดเทศ ครูเฉลิมชัย โกมลผลิน ครูสมบัติ แก้วสุจริต และ สำหรับความรู้ด้านการขับเสภา ได้รับการถ่ายทอดจาก ครูอุษา สุคนธมาลัย ครูชิน ศรีปู่ ครูท้วม ประสิทธิกุล ครูทัศนีย์ ขุนทอง ครูศิลปี ตราโมท และนายไตรภพ สุนทรหุต ได้รับความรู้เพิ่มเติมภายนอกจาก ครูแจ้ง คล้ายสีทอง และครูศิริ วิชเวช

การถ่ายทอดในขณะนั้นเป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีการจดจำเป็นเลิศหมั่นทบทวนและฝึกซ้อม และต้องมีความกตัญญูต่อวิชาชีพเป็นสำคัญ

ด้านการถ่ายทอด เป็นการถ่ายทอดการสอนแบบสาธิต ประกอบด้วยกระบวนการสอนและเทคนิคการสอน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กระบวนการเรียนการสอน มีลำดับขั้นตอนการสอน ดังนี้

1. ขั้นแรก/ขั้นเตรียม เริ่มจากการฝึกบุคลิกภาพการนั่ง การใช้ลมหายใจกับจังหวะ การบันทึกเนื้อเพลง /การฟังเพลง /การฝึกลูกเอื้อนที่ใช้ในเพลงล่วงหน้า และการทบทวนเพลง

2. ขั้นการสอน เป็นการฝึกให้นักเรียนสังเกตจากการปฏิบัติของครูและให้นักเรียนปฏิบัติตาม มีการใช้สื่อประกอบการสอน เช่น เครื่องเล่นซีดี ภาพ/เสียงประกอบ จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติเดี่ยวและครูช่วยแนะนำและแก้ไขข้อบกพร่อง

3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป จากนั้นมีการทดสอบและประเมินผลด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

- เทคนิคการสอน มีวิธีการสอนที่เป็นหลักสำคัญซึ่งใช้เสริมกระบวนการสอน ดังนี้

1. ฝึกการสังเกตจากครู ว่าครูมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรแล้วลองปฏิบัติตาม

2. กลวิธีการขับร้องต่าง ๆ ที่ควรรู้และปฏิบัติในการขับร้อง เป็นการให้ความรู้และแนะนำวิธีการฝึกกลวิธีแบบตัวต่อตัว เช่น การฝึกกลวิธีการขับร้องหมู่ การแก้ไขปัญหาลมหายใจไม่พอ ฝึกกลวิธีการขับร้องเรื่องการใช้ลม การขยับริมฝีปาก การขึ้นเสียงนาสิก

3. ให้นักเรียนบันทึกเสียงเพื่อกลับไปทบทวน เป็นการฝึกทบทวนความรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ

4. ให้ความรู้โดยพิจารณาจากพื้นฐานนักเรียนเป็นสำคัญ

5. การนำหลักการใช้กลวิธีการขับร้องมาใช้ให้เหมาะสม

6. การสังเกตตนเองเกี่ยวกับการใช้ลม / เสียงที่ถูกกระทบกับร่างกาย

7. การใช้หลักจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ สรีระวิทยา การวิจัย

8. การผสมผสานทฤษฎีสากล

9. ทักษะการบูรณาการรวมวง

ด้านการพัฒนา แบ่งออกเป็นการพัฒนาที่เกิดจากภายนอกและการพัฒนาที่เกิดจากภายใน ซึ่งเป็นการส่งเสริม / สนับสนุน หรือการสร้าง ที่เป็นผลทำให้ผู้สอนหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อสืบทอดและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- การพัฒนาที่เกิดจากภายนอก ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์ เช่น การแสดงโขนสมเด็จฯ การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การพัฒนาที่เกิดจากภายใน ได้แก่

1. การนำสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน

2. การจัดทำสื่อ เอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการช่วยฝึกซ้อม

3. ครูพัฒนาต้องตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนำความรู้มาต่อยอดพัฒนานักเรียนต่อไป

4. ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามสภาพนักเรียนเป็นหลัก

5. มีความกตัญญูต่อวิชาชีพ ดูแลและเคารพเชื่อฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ ไม่ประพฤติหรือกระทำตนให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพ

6. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

7. การอบรมมาตรฐานหลักสูตร และจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้จากดั้งเดิม

8. การวิจัย เป็นการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

9. การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับหลักสูต

โพสต์โดย วัชรมณฑ์ อรัณยะนาค : [19 มี.ค. 2562 เวลา 13:03 น.]
อ่าน [2450] ไอพี : 171.99.185.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,559 ครั้ง
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ

เปิดอ่าน 14,874 ครั้ง
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน

เปิดอ่าน 11,541 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 14,894 ครั้ง
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 21,772 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"

เปิดอ่าน 18,718 ครั้ง
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี

เปิดอ่าน 12,007 ครั้ง
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน

เปิดอ่าน 8,878 ครั้ง
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 7,834 ครั้ง
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media

เปิดอ่าน 56,729 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 8,545 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010

เปิดอ่าน 61,036 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

เปิดอ่าน 213,395 ครั้ง
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก

เปิดอ่าน 15,017 ครั้ง
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข

เปิดอ่าน 17,800 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,451 ครั้ง
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?

เปิดอ่าน 14,876 ครั้ง
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี

เปิดอ่าน 20,696 ครั้ง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง

เปิดอ่าน 17,652 ครั้ง
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"

เปิดอ่าน 10,147 ครั้ง
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ