ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
พัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้าหนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป

ชื่อเรื่อง : พัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้าหนักอ่อน-แก่

ในวงจรสีประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

ผู้รายงาน : นายสุทธินันท์ พุทธเจริญ

พุทธศักราช : 2561

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้าหนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้าหนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้าหนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้าหนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 16 คนเครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ 2) แบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบ สถิติ t - test (Dependent Samples) และการหาค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการรายงานปรากฏ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้าหนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เท่ากับ 90.39/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้าหนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6705 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เพราะมีคะแนน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.05

3. คะแนนประเมินผลหลังการรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้

น้า หนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึ กทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความแตกต่างกับคะแนนประเมินผลก่อนการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพ

ระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน  เท่ากับ 9.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)เท่ากับ 1.41 แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้า หนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึกทักษะเรื่องการวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 16.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ 1.41 นั่นคือ การจัดการเรียนการสอน รายวิชา ทัศนศิลป์ 2 ศ 21102 เรื่อง การวาดภาพระบายสี สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีการนา แบบฝึกทักษะรายวิชา ทัศนศิลป์ 2 ศ 21102มาประกอบการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ 2 ศ 21102 เรื่อง การวาดภาพระบายสี สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค

การปฏิบัติการใช้น้า หนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึ กทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการใช้น้า หนักอ่อน-แก่ ในวงจรสีประกอบแบบฝึ กทักษะเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทา ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาทัศนศิลป์ 2ศ 21102 สูงขึ้น

โพสต์โดย อ้อม : [21 มี.ค. 2562 เวลา 18:49 น.]
อ่าน [1790] ไอพี : 223.206.234.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,355 ครั้ง
"เจตพังคี" คืออะไร?
"เจตพังคี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 209,936 ครั้ง
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด

เปิดอ่าน 13,056 ครั้ง
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน

เปิดอ่าน 20,691 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 15,802 ครั้ง
ร่ม ประโยชน์ที่มากกว่าการกันฝน
ร่ม ประโยชน์ที่มากกว่าการกันฝน

เปิดอ่าน 9,047 ครั้ง
สรยุทธ แจง อมเงินโฆษณา อสมท 138ล.
สรยุทธ แจง อมเงินโฆษณา อสมท 138ล.

เปิดอ่าน 7,576 ครั้ง
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร

เปิดอ่าน 9,333 ครั้ง
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ

เปิดอ่าน 23,495 ครั้ง
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย

เปิดอ่าน 28,057 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 29,238 ครั้ง
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
ธนบัตรไทยรุ่นแรก

เปิดอ่าน 13,958 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น นพวรรณ เลิศชีวกานต์
กว่าจะมาเป็น นพวรรณ เลิศชีวกานต์

เปิดอ่าน 10,256 ครั้ง
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ

เปิดอ่าน 793 ครั้ง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง

เปิดอ่าน 13,697 ครั้ง
วลีเด็ดแห่งปี 2555
วลีเด็ดแห่งปี 2555

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 31,622 ครั้ง
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ

เปิดอ่าน 12,230 ครั้ง
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”

เปิดอ่าน 10,700 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 57,267 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)

เปิดอ่าน 18,256 ครั้ง
วิธีแก้ปวดหลัง
วิธีแก้ปวดหลัง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ