ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชน ในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชน ในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวสะติม คำมา

ปีที่ศึกษา : 2560-2561

หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร และครู โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2.) เพื่อศึกษาผลการนิเทศการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 3) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของผู้บริหาร และครู โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ที่มีต่อการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยใช้ โดยใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 โรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 15 คน และครู จำนวนโรงเรียนละ 1 คน รวม 30 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น จำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย เล่มที่ 1 การศึกษาเอกชน เล่มที่ 2 ความหมาย ความสำคัญ และหลักการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เล่มที่ 3 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เล่มที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เล่มที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เล่มที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เล่มที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และเล่มที่ 8 แนวทางการนิเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2) แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ 3) แบบสอบถามศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ที่มีต่อการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการศึกษา ดังนี้

1. ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย หลังการพัฒนาโดยใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. ผลการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย นางสาวสะติม คำมา : [2 เม.ย. 2562 เวลา 12:13 น.]
อ่าน [1473] ไอพี : 202.29.56.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ