ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา)โดยแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา

จากการเรียนการสอนในชั่วโมง การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจำนวน 15 คน มีทักษะการคูณทศนิยมยังไม่ถูกต้องและไม่แม่นยำ ครูผู้สอน

จึงร่วมกันสนทนากับนักเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการคูณทศนิยม ได้ข้อสรุปว่า นักเรียนจะต้องปฏิบัติฝึกฝนให้มากขึ้นด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยมจำนวน 3 ชุด (มีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา

และแนะนำ)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างชุดพัฒนาทักษะการคูณทศนิยม

2. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการคูณทศนิยม

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของผู้เรียน ที่ได้เรียนจากชุดพัฒนาทักษะการคูณทศนิยม

เป้าหมายของการวิจัย

1. นักเรียนต้องทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยมได้ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดจึงผ่านเกณฑ์

2. นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนที่ดีขึ้นหลังจากใช้แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม งานวิจัยครั้งนี้จึงผ่านเกณฑ์

ประโยชน์

นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำด้วยตนเองหลังจากใช้แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยม

หนึ่งตำแหน่ง) จำนวน15 คน

วิธีดำเนินการ

1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน แล้วร่วมกัน

สรุปเป็นความคิดเห็นของส่วนรวม

2. วางแผนการจัดกิจกรรม โดยกำหนดหัวข้อแบบฝึกกิจกรรม 3 ชุด และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์

3. จัดทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม 3 ชุด

4. จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมของตน (แฟ้มพัฒนางาน)

5. นำผลจากข้อมูลลงแบบบันทึกแต่ละกิจกรรมให้ได้ทราบถึงพัฒนาการเกี่ยวกับผลงานของตนเอง

6. วิเคราะห์เปรียบเทียบการฝึกทักษะการคูณทศนิยมของนักเรียน

7. ระยะเวลาในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใช้เวลา 5 วัน

(ตั้งแต่วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561)

วิธีการรวบรวมข้อมูล

1. หลังเลิกเรียน วันที่ 1 ที่เริ่มทำการวิจัย

ทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนทำแบบฝึกทักษะ

เป็นครั้งที่ 1 เพื่อทดสอบความเข้าใจ ครูตรวจความถูกต้อง ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา

เรื่องการพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

2. วันที่ 2 ที่ทำการวิจัย

ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับ เป็นครั้งที่ 2 ครูตรวจความถูกต้อง และให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา

3. วันที่ 3 ที่ทำการวิจัย

ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับจำนวนนับ เป็นครั้งที่ 3 ครูตรวจความถูกต้อง และให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา

4. วันที่ 4 ที่ทำการวิจัย

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังทำแบบฝึกทักษะ เพื่อประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียน

5. สังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนขณะเรียน และทำแบบฝึกหัด พร้อมทั้งจดบันทึกคะแนนแบบฝึกทักษะทุกครั้ง

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณ คือนำผลที่ได้จากการทำแบบฝึกทักษะ 3 ครั้ง ไปคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ยของแต่ละครั้ง

เชิงคุณภาพ คือ จากการให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยมในระยะเวลา 5 วัน โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะการคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยดูจากการบันทึกการตรวจ การสังเกต แบบสอบถามของครูและเพื่อนๆ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม 3 ชุด

2. แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกทักษะการคูณทศนิยม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

- ร้อยละ P =

- ค่าเฉลี่ย =

- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S =

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนการทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล คะแนน

ชุดที่ 1

(เต็ม 10) คะแนน

ชุดที่ 2

(เต็ม 10) คะแนน

ชุดที่ 3

(เต็ม 10)

ร้อยละ

ผลการประเมิน

1 เด็กชายสุวิทย์ พิมพ์จันทร์ 7 6 8 70.00 ผ่าน

2 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ บุญมั่น 7 8 9 80.00 ผ่าน

3 เด็กชายชัยณวัฒน์ สิมมาก 4 5 6 50.00 ผ่าน

4 เด็กชายธนภัทร ดาราวงษ์ 5 5 6 53.33 ผ่าน

5 เด็กชายธนวรรธ จันทร์ดี 8 8 9 83.33 ผ่าน

6 เด็กชายอนันตเมฆ อบอุ่น 7 7 8 73.33 ผ่าน

7 เด็กชายนรภัทร พยุงตน 4 4 5 43.33 ไม่ผ่าน

8 เด็กชายภานุพงศ์ บุญเทิน 8 9 10 90.00 ผ่าน

9 เด็กหญิงช่อผกา จุลเสริม 3 5 5 43.33 ไม่ผ่าน

10 เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์แดง 8 8 10 86.67 ผ่าน

11 เด็กหญิงธันยพร ประคำผอง 5 6 6 56.67 ผ่าน

12 เด็กหญิงมนัสนันท์ ขุนอุดทา 8 7 9 80.00 ผ่าน

13 เด็กหญิงนัฐวดี ยอดจิตร 9 10 10 96.67 ผ่าน

14 เด็กหญิงสกุลยา บัวบาน 7 8 8 76.67 ผ่าน

15 เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญผา 6 6 8 66.67 ผ่าน

เฉลี่ย 6.40 6.80 7.80 70.00 ผ่าน

ผลการเปรียบเทียบการทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยมทั้ง 3 ชุด พบว่า นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยมได้ถูกต้องมากขึ้นโดยคะแนนเฉลี่ยของการทำแบบฝึกหัดเริ่มจาก 6.40, 6.80 และ 7.80 ซึ่งมากขึ้นตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนการทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จากเกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด พบว่า จากนักเรียน 15 คน มีนักเรียนที่ ผ่านเกณฑ์ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน นักเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของนักเรียนทั้งหมด แต่โดยเฉลี่ยคะแนนของแต่ละคนจะเพิ่มมากขึ้นนับจาก วันแรกที่ทำการวิจัย แสดงว่า

นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ตารางที่ 2 แสดงผลการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล ก่อน

( เต็ม 10 ) หลัง

( เต็ม 10 ) ผลการประเมิน

1 เด็กชายสุวิทย์ พิมพ์จันทร์ 5 7 ผ่าน

2 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ บุญมั่น 6 9 ผ่าน

3 เด็กชายชัยณวัฒน์ สิมมาก 3 6 ผ่าน

4 เด็กชายธนภัทร ดาราวงษ์ 4 6 ผ่าน

5 เด็กชายธนวรรธ จันทร์ดี 7 9 ผ่าน

6 เด็กชายอนันตเมฆ อบอุ่น 6 8 ผ่าน

7 เด็กชายนรภัทร พยุงตน 4 5 ผ่าน

8 เด็กชายภานุพงศ์ บุญเทิน 7 10 ผ่าน

9 เด็กหญิงช่อผกา จุลเสริม 2 5 ผ่าน

10 เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์แดง 7 10 ผ่าน

11 เด็กหญิงธันยพร ประคำผอง 5 7 ผ่าน

12 เด็กหญิงมนัสนันท์ ขุนอุดทา 6 9 ผ่าน

13 เด็กหญิงนัฐวดี ยอดจิตร 8 10 ผ่าน

14 เด็กหญิงสกุลยา บัวบาน 6 8 ผ่าน

15 เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญผา 5 7 ผ่าน

เฉลี่ย 5.40 7.73 ผ่าน

ผลการทำแบบทดสอบการคูณทศนิยม พบว่า ก่อนที่จะทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม มีค่าเฉลี่ย

คือ 5.40 ส่วนหลังจากที่ทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยมมีค่าเฉลี่ย คือ 7.73 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากขึ้น ดังนั้น

ชุดพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมมีประสิทธิภาพ

สรุปผลการวิจัย

นักเรียนได้ทำแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม ทำให้นักเรียนทำแบบทดสอบการคูณทศนิยมและมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน เรื่อง การคูณทศนิยม ที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

นักเรียนควรจะฝึกฝนเพิ่มเติมโดยการฝึกทักษะการคูณทศนิยมให้เกิดความชำนาญ

เพื่อประโยชน์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณที่ดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง

ชื่อ – สกุล .......................................................... ชั้น............. เลขที่ ...................

แบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับ

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำหาคำตอบต่อไปนี้

1) 346 × 2

วิธีทำ 3 4 6

2

ตอบ 346 × 2 = ..................................

2) 59 × 32

วิธีทำ 5 9

3 2

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

3) 463 × 7

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

4) 216 × 13

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

5) 34 × 12

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

6) 123 × 48

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

7) 248 × 34

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

8) 84 × 53

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

9) 1352 × 42

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

10) 253 × 49

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

ชื่อ – สกุล .......................................................... ชั้น............. เลขที่ ...................

แบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่อง การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งด้วยจำนวนนับ

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำหาคำตอบต่อไปนี้

1) 34.6 × 2

วิธีทำ 3 4 6 ทศนิยม 1 ตำแหน่ง

2

ตอบ 34.6 × 2 = ..................................

2) 5.9 × 32

วิธีทำ 5 9

3 2

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

3) 46.3 × 7

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

4) 21.6 × 13

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

5) 3.4 × 12

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

6) 12.3 × 48

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

7) 24.8 × 34

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

8) 8.4 × 53

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

9) 135.2 × 42

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

10) 25.3 × 49

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

...................................................................................

ชื่อ – สกุล .......................................................... ชั้น............. เลขที่ ...................

แบบฝึกทักษะที่ 3 เรื่อง การคูณทศนิยมสองตำแหน่งด้วยจำนวนนับ

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำหาคำตอบต่อไปนี้

1) 3.46 × 2

วิธีทำ 3 4 6 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

2

6 9 2

ตอบ 3.46 × 2 = ..................................

2) 0.59 × 32

วิธีทำ 5 9 ทศนิยม…ตำแหน่ง

3 2

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

3) 4.63 × 7

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

4) 2.16 × 13

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

5) 0.34 × 1.2

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

6) 1.23 × 48

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

7) 2.48 × 34

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

8) 0.84 × 53

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

9) 13.52 × 42

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

10) 2.53 × 49

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

ชื่อ – สกุล .......................................................... ชั้น............. เลขที่ ...................

ชื่อ – สกุล .......................................................... ชั้น............. เลขที่ ...................

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การคูณทศนิยม

1) 34.6 × 0.2

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

2) 5.9 × 3.2

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

3) 46.3 × 0.7

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

4) 21.6 × 1.3

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

5) 3.4 × 1.2

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

6) 12.3 × 4.8

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

7) 24.8 × 3.4

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

8) 8.4 × 5.3

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

9) 135.2 × 4.2

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

10) 25.3 × 4.9

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

โพสต์โดย ครูม้วน : [20 เม.ย. 2562 เวลา 10:05 น.]
อ่าน [3249] ไอพี : 223.206.50.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,746 ครั้ง
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?

เปิดอ่าน 14,454 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด

เปิดอ่าน 15,818 ครั้ง
การทำงานของรถจักรไอน้ำ
การทำงานของรถจักรไอน้ำ

เปิดอ่าน 21,046 ครั้ง
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

เปิดอ่าน 8,102 ครั้ง
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 38,758 ครั้ง
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online

เปิดอ่าน 59,636 ครั้ง
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"

เปิดอ่าน 11,190 ครั้ง
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ

เปิดอ่าน 12,892 ครั้ง
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก

เปิดอ่าน 37,022 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 81,230 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 7,548 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู

เปิดอ่าน 19,272 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 14,316 ครั้ง
พสกนิกรแชร์คลิปประทับใจ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงกวักพระหัตถ์เรียกบัณฑิต กลับมารับปริญญา หลังปริ
พสกนิกรแชร์คลิปประทับใจ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงกวักพระหัตถ์เรียกบัณฑิต กลับมารับปริญญา หลังปริ

เปิดอ่าน 690,621 ครั้ง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,392 ครั้ง
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม

เปิดอ่าน 129 ครั้ง
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)

เปิดอ่าน 17,584 ครั้ง
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017

เปิดอ่าน 9,935 ครั้ง
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 40,093 ครั้ง
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ