ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน นายบุรพบท สุขเนียม

ปีที่พิมพ์ 2562

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

รายการประเมินผลโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมินบริบทที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 2)ประเมินความเหมาะสมกับปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 3)ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 4)ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลโครงการได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 120 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 11 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 45 คน ผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 55 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมา จำนวน 120 ฉบับ(ร้อยละ 100) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมินบริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยโครงการเหมาะสมและจำเป็นในการแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง ประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน สรุปการดำเนินงานจากแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งเน้น เรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญ มายึดเป็นแนวปฏิบัติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเห็นพ้องที่จะให้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เป็นนโยบายที่สำคัญของโรงเรียน

ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในชุมชน มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน มีกิจกรรมในโครงการ ที่เหมาะสม ผู้บริหารและครูมีความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ และเนื่องจากโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร) เป็นโครงการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ จึงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เป็นอย่างดี

ผลการประเมินกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยพบว่า ขณะดำเนินงานตามโครงการ มีการแก้ไข ปรับปรุงวิธีดำเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่อง ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนมีการกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีดำเนินโครงการ อย่างชัดเจน นำแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ มีการกำหนดบทบาท มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน และเหมาะสม รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมีความน่าสนใจ จะเห็นได้จากผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการรายข้อ ซึ่งพบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยพบว่าคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ คือ ความมีวินัย ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพ ความกตัญญู ความขยัน ความประหยัด ความสะอาด ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจ

จากผลการประเมินในแต่ละด้านของโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร) สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โครงการมีประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป

โพสต์โดย หมี : [21 เม.ย. 2562 เวลา 12:33 น.]
อ่าน [3818] ไอพี : 101.109.93.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,588 ครั้ง
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา

เปิดอ่าน 9,628 ครั้ง
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 11,975 ครั้ง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นเบาหวาน กินอย่างไรดี
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นเบาหวาน กินอย่างไรดี

เปิดอ่าน 9,828 ครั้ง
เตือนปั่นจักรยานหนักกระเทือน จนเป็นเหตุให้ "นกเขาไม่ขันได้"
เตือนปั่นจักรยานหนักกระเทือน จนเป็นเหตุให้ "นกเขาไม่ขันได้"

เปิดอ่าน 13,700 ครั้ง
ตารางชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จ
ตารางชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 17,057 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 19,624 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ของ ¶
ประวัติศาสตร์ของ ¶

เปิดอ่าน 20,143 ครั้ง
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป

เปิดอ่าน 18,916 ครั้ง
ตาบอดสี
ตาบอดสี

เปิดอ่าน 584,910 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

เปิดอ่าน 9,705 ครั้ง
กำยาน
กำยาน

เปิดอ่าน 1,437 ครั้ง
จัดบ้าน (ให้) ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้าน (ให้) ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 9,813 ครั้ง
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด

เปิดอ่าน 1,994 ครั้ง
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว

เปิดอ่าน 8,136 ครั้ง
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้

เปิดอ่าน 3,825 ครั้ง
พันธุ์หอมแดง
พันธุ์หอมแดง
เปิดอ่าน 12,279 ครั้ง
ผักที่มีรูจากแมลงใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป...
ผักที่มีรูจากแมลงใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป...
เปิดอ่าน 12,705 ครั้ง
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
เปิดอ่าน 62,693 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
เปิดอ่าน 61,652 ครั้ง
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ