ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อเรื่อง :รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน

บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านละอูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้รายงาน :นายปิยะชน โพธิยะ

ปีการศึกษา : 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านละอูบจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 4.1)พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.2) ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 8 กิจกรรม 4.3) ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละอูบ จำนวน 9 คน ครูโรงเรียนบ้านละอูบ จำนวน 16 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ จำนวน 124 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ จำนวน 60 คน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้นจำนวน 210 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มจาก วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (μ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านความเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านความเหมาะสม พอเพียงของบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานที่ การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติงานของการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ และขั้นประเมินผล โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยมีการประเมินดังนี้

4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม มีพฤติกรรมการอ่านอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน กิจกรรมในภาพรวมทั้ง 8 กิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน สรุปได้ดังนี้

4.3.1 ความพึงพอใจของครูต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน

บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4.3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4.3.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

โพสต์โดย piya : [26 เม.ย. 2562 เวลา 15:24 น.]
อ่าน [2098] ไอพี : 118.174.98.67
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,783 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 33,379 ครั้ง
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ

เปิดอ่าน 95,960 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 11,046 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

เปิดอ่าน 122,338 ครั้ง
8 โรคห้ามรับราชการ
8 โรคห้ามรับราชการ

เปิดอ่าน 18,233 ครั้ง
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ

เปิดอ่าน 17,099 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง

เปิดอ่าน 11,252 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

เปิดอ่าน 14,200 ครั้ง
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา

เปิดอ่าน 17,514 ครั้ง
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 461 ครั้ง
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 25,567 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 23,204 ครั้ง
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เปิดอ่าน 8,571 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

เปิดอ่าน 12,896 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,317 ครั้ง
7 วิธี ช่วยคุณจัดสรรเวลา
7 วิธี ช่วยคุณจัดสรรเวลา

เปิดอ่าน 10,291 ครั้ง
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ

เปิดอ่าน 22,212 ครั้ง
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"

เปิดอ่าน 24,596 ครั้ง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 40,294 ครั้ง
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ