ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งแก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งแก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้รายงาน วัตร สุขใจ

ปีที่รายงาน 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งแก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน ทุ่งแก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินโครงการ จำนวน 7 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 3 ฉบับ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าความเชื่อมั่น เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลแบบปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอโดยการพรรณนาความ

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินโครงการด้านบริบท (Context) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และผลการประเมินยังพบว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน มีความสอดคล้องนโยบายของโรงเรียน และสามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จได้ มีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ และมีหน่วยงาน/องค์กรให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยในด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินงาน ครูมีเพียงพอ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการดำเนินงาน ส่วนด้านงบประมาณ พบว่า มีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี พบว่า แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน วัสดุและอุปกรณ์ และสื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงพอและมีความพร้อมในการดำเนินงาน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยผลการประเมินในขั้นการวางแผน (Plan) พบว่า มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ จัดทำแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมวางแผนและจัดหางบประมาณในการดำเนินงาน ในขั้นการดำเนินงาน (Do) พบว่า พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ส่วนขั้นนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Check) พบว่า มีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act) พบว่า มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นำผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยด้านผลผลิตด้านคุณลักษณะของนักเรียน พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และด้านผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการดำเนินงานโครงการ

โพสต์โดย สายลม : [5 พ.ค. 2562 เวลา 15:25 น.]
อ่าน [1866] ไอพี : 118.174.115.123
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,695 ครั้ง
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????

เปิดอ่าน 8,028 ครั้ง
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 11,686 ครั้ง
ยาตีกันอันตราย
ยาตีกันอันตราย

เปิดอ่าน 1,129 ครั้ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 11,946 ครั้ง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง

เปิดอ่าน 16,298 ครั้ง
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 31,200 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes

เปิดอ่าน 10,142 ครั้ง
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า

เปิดอ่าน 2,846 ครั้ง
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น

เปิดอ่าน 21,513 ครั้ง
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล

เปิดอ่าน 3,165 ครั้ง
เหงื่อออกมือไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจ
เหงื่อออกมือไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 162,621 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 10,116 ครั้ง
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ

เปิดอ่าน 73,118 ครั้ง
ถึงเวลาปลุก “จิตวิญญาณ” ความเป็น “ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0
ถึงเวลาปลุก “จิตวิญญาณ” ความเป็น “ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0

เปิดอ่าน 24,404 ครั้ง
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 29,445 ครั้ง
เถียงนาน้อย
เถียงนาน้อย

เปิดอ่าน 14,459 ครั้ง
เชื่อหรือไม่? ดื่มน้ำวันละ 3ลิตรแล้วหน้าเด็ก
เชื่อหรือไม่? ดื่มน้ำวันละ 3ลิตรแล้วหน้าเด็ก

เปิดอ่าน 23,742 ครั้ง
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ

เปิดอ่าน 21,823 ครั้ง
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ

เปิดอ่าน 15,031 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ