ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

ชื่อผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

ผู้รายงาน นางสาวสายสมร มูสิโก

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

ปี พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ได้แก่

วัตถุประสงค์ของโครงการที่สอด คล้องกับความต้องการจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ความพร้อมและ ความเหมาะสม ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการของโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ ได้แก่ การวางแผนการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การอำนวยความสะดวก การจัดกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคของ โครงการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 142 คน จำแนกเป็น ครูโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) จำนวน 25 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) จำนวน 50 คน และ ผู้นำชุมชนของโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) จำนวน 2 คน

ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) ตามสูตรของ Taro Yamane

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นแบ่งเป็น 7 ฉบับ คําถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับรวมทั้งสิ้น จํานวน 68 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 067- 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1.ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 4.55, S.D= 0.50 ) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาฯเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการ และโครงการตอบสนองความต้องการของนักเรียนและ ผู้ปกครอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (𝑥̅ 4.68, S.D = 0.48 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด คือ โรงเรียนมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (𝑥̅= 4.39, S.D = 0.50 )

2.ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 4.55, S.D= 0.50 ) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม และชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (𝑥̅= 4.61, S.D= 0.50 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ(𝑥̅= 4.43, S.D = 0.50 )

3.ด้านกระบวนการของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านกระบวนการ ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 4.52, S.D= 0.50 ) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินโครงการสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ (𝑥̅= 4.68, S.D = 0.48 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน (𝑥̅= 4.39, S.D = 0.50 )

4.ด้านผลผลิตของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้นำชุมชนในด้านผลผลิต ความสำเร็จของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 4.51,S.D = 0.50 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนควรดำเนินการ โครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅= 4.58, S.D= 0.50 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด คือ การดำเนินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมด้านเวลาและงบประมาณ (𝑥̅= 4.42,S.D = 0.50 )

5.ความสำเร็จของกิจกรรม ความคิดเห็นโดยรวมของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ด้านผลผลิต ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (𝑥̅= 4.52, S.D = 0.50 ) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของกิจกรรมในโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตผลทางการเกษตรและสามารถนำประสบการณ์ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (𝑥̅= 4.57, S.D= 0.50 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมการขนมไทยใจอิ่มบุญ และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (𝑥̅= 4.39, S.D = 0.49 )

6. ด้านความพึงพอใจของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และตัวแทนผู้นำชุมชน ความพึงพอใจของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและ ตัวแทนผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 4.51, S.D = 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅= 4.58, S.D = 0.50 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การดำเนินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมด้านงบประมาณและเวลา (𝑥̅= 4.42, S.D= 0.50 )

7. ด้านความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 4.48, S.D = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนนำผลผลิตที่ได้จากโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผู้ประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายในหมู่บ้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅= 4.59, S.D = 0.50) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตามโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (𝑥̅= 4.34, S.D = 0.53 )

โพสต์โดย ต้อย : [7 พ.ค. 2562 เวลา 13:14 น.]
อ่าน [2043] ไอพี : 118.173.120.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,437 ครั้ง
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

เปิดอ่าน 16,414 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

เปิดอ่าน 28,592 ครั้ง
ชุดประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน
ชุดประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน

เปิดอ่าน 51,646 ครั้ง
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

เปิดอ่าน 20,303 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)

เปิดอ่าน 12,932 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2552

เปิดอ่าน 36,355 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ Montessori
การเรียนการสอนแบบ Montessori

เปิดอ่าน 12,245 ครั้ง
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 33,325 ครั้ง
คิดจะซื้อ "ทีวีจอแบน" ต้องรู้อะไรบ้าง ?
คิดจะซื้อ "ทีวีจอแบน" ต้องรู้อะไรบ้าง ?

เปิดอ่าน 7,827 ครั้ง
บทบาทผู้นำองค์กร 2020
บทบาทผู้นำองค์กร 2020

เปิดอ่าน 13,534 ครั้ง
แฉช่องโหว่ Windows 7
แฉช่องโหว่ Windows 7

เปิดอ่าน 11,121 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 7,433 ครั้ง
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!

เปิดอ่าน 8,745 ครั้ง
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้

เปิดอ่าน 13,945 ครั้ง
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 32,057 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน

เปิดอ่าน 201,831 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา

เปิดอ่าน 14,629 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง

เปิดอ่าน 26,707 ครั้ง
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 10,729 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ