ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง จำนวนนับหรรษา

เผยแพร่ สื่อการเรียนการสอน

นางสุรีรัตน์ โตอุรวงค์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน ชื่อสื่อ " จำนวนนับหรรษา " เป็นสื่อที่ใช้สอนในกิจกรรมเกมการศึกษาเกี่ยบกับเรื่องการนับจำนวน การรู้ค่า 1-10 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหา เกิดทักษะกระบวนการสังเกต การคิด การจำแนก แยกแยะและเกิดความรู้สึกสนุก สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพราะสื่อจำนวนนับหรรษา มีสาระ มีสีสันสวยงาม มีความปลอดภัย เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และที่สำคัญทำให้เนื้อหาความรู้ต่างๆ สามารถเข้าใจง่ายขขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์และจิตใจ, ด้านสังคม, และด้านสติปัญญา ) นำไปสู่จุดหมายของหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้มีการกำหนดแนวทางการจัดทำสื่อและแหล่งการเรียนรู้เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุ หรือเครื่องมือที่จัดทำ ซึ่งมีข้อมูลเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับนำไปใช้ในกระบวนการสอนของครูและนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด สื่อการเรียนการสอนเกมการศึกษา “สื่อจำนวนนับหรรษา” จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา เกิดทักษะกระบวนการและความรู้สึก นึกคิดต่างๆ เพราะสื่อเป็นสิ่งกระตุ้นเร้าใจให้เด็กสนใจมากขึ้น ทำให้เนื้อหาความรู้ต่างๆ เข้าใจง่ายขึ้น อันจะนำไปสู่จุดหมายของหลักสูตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ ในการหยิบจับสื่อ (ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย)

2. ส่งเสริมการแสดงออกและพัฒนาทางด้านอารมณ์เด็กเกิดความสนุกสนาน (ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ)

3. เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม)

4. ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การสังเกต และการเปรียบเทียบ (ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา)

ขั้นตอนประดิษฐ์

1.ขั้นตอนการประดิษฐ์ สื่อจำนวนนับหรรษา (หน่วยการเรียนรู้ หน่วยโลกของแมลง)

1.1ตัดครึ่งจานกระดาษ ให้เส้นแบ่งครึ่งเป็นจิ๊กซอร์รูปต่างๆ จำนวน 10 จาน

เท่ากับ 10 คู่

1.2นำรูปภาพแมลงมาตัดและนำมาติดกับจานกระดาษด้านหนึ่ง

1.3อีกด้านหนึ่งให้ติดตัวเลข (ตัวเลขต้องเท่ากับจำนวนของแมลง)

1.4ติดภาพและตัวเลข จำนวน 1-10

วิธีการใช้สื่อจำนวนนับหรรษา หน่วยโลกของแมลง

1.คุณครูนำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

2.นักเรียนใช้ในการเล่นเพื่อเรียนรู้ โดยจับคู่ภาพกับตัวเลขที่มีจำนวนเท่ากัน

3.เมื่อจับคู่ภาพครบแล้ว 10 คู่ ให้นักเรียนเรียงลำดับจานภาพตั้งแต่เลข 1 ถึง เลข 10 และร่วมกันตรวจความถูกต้อง ละร่วมกันนับ

ขั้นตอนการประดิษฐ์สื่อจำนวนนับหรรษา (หน่วยการเรียนรู้ หน่วยข้าวมหัศจรรย์)

2.1ตัดฟิวเจอร์บอร์ดและกระดาษโปสเตอร์แข็งขนาดเท่ากัน อย่างละ 1 แผ่น (35 ซม. X 25 ซม.)

2.2เขียนวงกลม 10 วง บนกระดาษโปสเตอร์แข็ง ด้วยปากกาเคมี

2.3นำรูปภาพเมล็ดข้าวมาตัดแล้วนำมาติดในวงกลม ทั้ง 10 วง ในแต่ละวง ต้องมีภาพเมล็ดข้าวที่มีจำนวน 1-10 เมล็ด

2.4นำแผ่นกระดาษโปสเตอร์แข็งที่ติดภาพเมล็ดข้าวเรียบร้อยแล้ว นำมาขีดทับลงบน ฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อความแข็งแรง

2.5นำสติ๊กเกอร์ใสมาเคลือบบนกระดาษโปสเตอร์แข็งที่มีภาพเมล็ดข้าวในวงกลม

2.6นำตัวเลข 1-10 มาติดที่ก้นแก้วกระดาษให้ครบทั้ง 10 ใบ

วิธีการใช้สื่อจำนวนนับหรรษา หน่วยข้าวมหัศจรรย์

1.คุณครูนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

2.นักเรียนใช้ในการเล่นเพื่อเรียนรู้ โดยนำแก้วที่มีตัวเลขมาครอบตรงวงกลมที่มีจำนวนเมล็ดข้าวเท่ากันกับตัวเลขที่ติดไว้ที่ก้นแก้ว

3.เมื่อจับคู่ภาพกับจำนวนครบแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันตรวจความถูกต้องและร่วมกันนับ

ขั้นตอนการประดิษฐ์สื่อจำนวนนับหรรษา (หน่วยการเรียนรู้ หน่วยปลอดภัยในยานพาหนะ)

3.1ตัดกระดาษโปสเตอร์แข็งขนาด 13 ซม. X 13 ซม. จำนวน 10 แผ่น

3.2ตีเส้นตารางด้านข้าง 3 ช่อง สำหรับติดตัวเลข ด้วยปากกาเคมี

3.3นำรูปยานพาหนะต่างๆ มาติดตรงกลางของแผ่นกระดาษโปสเตอร์ ในแต่ละแผ่นต้องมีรูปภาพยานพาหนะ ที่มีจำนวนภาพ 1-10 ภาพ

3.4นำตัวเลขมาติดในช่องด้านข้าง 1 ช่อง ให้ตัวเลขตรงกับจำนวนภาพก่อน อีก 2 ช่องให้นำตัวเลขที่ตัวเลขไม่เหมือนกันมาติด เพื่อเป็นตัวเลือก

3.5นำสติ๊กเกอร์ใสมาเคลือบบนกระดาษโปสเตอร์ที่ภาพและตัวเลข

3.6เตรียมไม้หนีบ 10 ตัว สำหรับเลือกคำตอบ

วิธีการใช้สื่อจำนวนนับหรรษา หน่วยปลอดภัยในยานพาหนะ

1.คุณครูนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

2. นักเรียนใช้ในการเล่นเพื่อเรียนรู้ โดยให้นักเรียนนับจำนวนภาพในแผ่นภาพ แล้วใช้ไม้หนีบหนีบให้ตรงกับช่องตัวเลข ที่มีจำนวนเท่ากันกับภาพ

3. เมื่อใช้ไม้หนีบ หนีบครบทั้ง 10 ภาพแล้ว ให้นักเรียนนำแผ่นภาพมาเรียงลำดับ ตั้งแต่ 1-10 และร่วมกันตรวจความถูกต้อง และร่วมกันนับ

ขั้นตอนการประดิษฐ์สื่อจำนวนนับหรรษา (หน่วยการเรียนรู้ หน่วยสร้างฝันนักคิด)

4.1ตัดภาพรูปทรงเรขาคณิต จำนวน 55 ภาพ

4.2เตรียมไม้ไอศกรีม 10 ไม้

4.3ติดรูปภาพรูปทรงเรขาคณิต บนไม้ไอศกรีม , ในแต่ละไม้ต้องมีภาพรูปเรขาคณิต ที่มี จำนวน 1-10 ภาพ

4.4เตรียมไม้หนีบที่มีตัวเลข 1-10 ติดอยู่ที่ตัวไม้หนีบ

วิธีการใช้สื่อจำนวนนับหรรษา หน่วยสร้างฝันนักคิด

1.คุณครูนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

2.นักเรียนใช้ในการเล่นเพื่อเรียนรู้ โดยให้นักเรียนนับภาพรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในไม้ไอศกรีมแล้วนำไม้หนีบที่มีตัวเลข 1-10 มาหนีบกับไม้ไอศกรีม ที่มีรูปภาพจำนวนเท่ากันกับตัวเลขที่ไม้หนีบ

3.เมื่อใช้ไม้หนีบตัวเลข หนีบกับไม้ไอศกรีม ครบ 10 ไม้แล้ว ให้นักเรียนนำไม้ไอศกรีมมาเรียงลำดับ ตั้งแต่ 1-10 และร่วมกันตรวจความถูกต้องและร่วมกันนับ

โพสต์โดย รี : [31 พ.ค. 2562 เวลา 09:17 น.]
อ่าน [9086] ไอพี : 183.89.41.200
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 80,766 ครั้ง
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์

เปิดอ่าน 11,974 ครั้ง
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส

เปิดอ่าน 9,442 ครั้ง
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!

เปิดอ่าน 21,415 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 19,185 ครั้ง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง

เปิดอ่าน 8,033 ครั้ง
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

เปิดอ่าน 73,520 ครั้ง
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู

เปิดอ่าน 36,159 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม

เปิดอ่าน 18,549 ครั้ง
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท

เปิดอ่าน 23,749 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก

เปิดอ่าน 61,836 ครั้ง
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 9,529 ครั้ง
หมอนดีนอนหลับสบายลดอาการปวดคอ
หมอนดีนอนหลับสบายลดอาการปวดคอ

เปิดอ่าน 73,157 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 22,357 ครั้ง
การเขียนกราฟ
การเขียนกราฟ

เปิดอ่าน 62,804 ครั้ง
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,787 ครั้ง
10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก
10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 14,441 ครั้ง
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ

เปิดอ่าน 34,988 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 12,837 ครั้ง
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"

เปิดอ่าน 27,612 ครั้ง
"หอยนางรม" บำรุง "ตับ-ไต-สุขภาพ-เพศ"
"หอยนางรม" บำรุง "ตับ-ไต-สุขภาพ-เพศ" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ