ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์

รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ผู้วิจัย : นายลัทธวัฒน์ แสงภา

ปีการศึกษา : 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางาน

ปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80(2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103

โดยใช้การสาธิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพ

สว่างแดนดิน(3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิต สาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน (4) ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิตของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิต สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จำนวน 32 คน โดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิต จำนวน 12 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน จำนวน 120 ข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.31-0.78 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.25-0.88และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 60 ข้อมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .94 (3) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิต จำนวน 40 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิต จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1) ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา

2101-2103 โดยใช้การสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จากแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมด (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หลังเรียน จะมีค่า E1/E2 ที่ระดับ 83.42/91.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิตมีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.9139 แสดงว่า นักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.9139 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.39

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิต มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( =48.36, S.D.=2.16) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( =102.30, S.D.=2.74) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4) คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิตโดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.55, S.D.=0.14)

5) ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 โดยใช้การสาธิต โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D.=0.16)

คำสำคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การสาธิต

โพสต์โดย ดา : [7 มิ.ย. 2562 เวลา 10:40 น.]
อ่าน [1297] ไอพี : 180.180.216.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ