ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• : รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการบ้านท่ายางสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - นายยุทธพล ทับลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

บทคัดย่อ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการบ้านท่ายางสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ตามโครงการบ้านท่ายางสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ จำนวน 4 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยการใช้แหล่งเรียนรู้

3. กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. กิจกรรมการให้บริการแหล่งเรียนรู้

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านท่ายาง นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสุ่มระดับชั้นละ 10 คน จำนวน 60 คน ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสุ่มระดับชั้นละ 10 คน จำนวน 60 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนบ้านท่ายาง จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 129 คน การเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการดำเนินงานพบว่า

จากผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านท่ายางสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้พบว่า

1. ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่มีผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561

1.1 ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม ตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีความเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 3.69 แสดงว่า มีความเหมาะสมมาก

1.2 ความคิดเห็นของครู ที่มีผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม ตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีความเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 3.79 แสดงว่า มีความเหมาะสมมาก

1.3 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม ตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีความเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 3.55 แสดงว่า มีความเหมาะสมมาก

2. ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่มีผลต่อการจัดกิจรรม ตามตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561

2.1 ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีผลต่อการจัดกิจรรม ตามตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีความเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 3.55 แสดงว่า มีความเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สูงกว่าข้ออื่น

2.2 ความคิดเห็นของครู ที่มีผลต่อการจัดกิจรรม ตามตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีความเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 3.68 แสดงว่า มีความเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมให้บริการแหล่งเรียนรู้ สูงกว่าข้ออื่น

2.3 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีผลต่อการจัดกิจรรม ตามตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีความเห็นอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 3.60 แสดงว่า มีความเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สูงกว่าข้ออื่น

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีความความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย สูงกว่าข้ออื่น

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีความความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน กำหนดขั้นตอนการปฎิบัติงาน สูงกว่าข้ออื่น

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนบ้านท่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีความความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม สูงกว่าข้ออื่น

โพสต์โดย บริหารการศึกษา : [8 มิ.ย. 2562 เวลา 10:01 น.]
อ่าน [688] ไอพี : 223.24.154.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ