ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นไม้ กิจกรรม กระถางพลูด่างแสนรัก สำหรับเด็กปฐมวัยอนุบาลชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

 

ผังมโนทัศน์

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

สำหรับเด็กปฐมวัยอนุบาลชั้นปีที่ 3 ( อายุ 5 - 6 ปี )

สัปดาห์ที่ 5 – 6 เรื่อง กระถางพลูด่างแสนรัก

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม

ลักษณะสำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม

1. การมีส่วนร่วมในคำถาม เด็กมีส่วนร่วมในการตอบคำถามของกิจกรรมเมื่อครูเล่าสถานการณ์ “ต้นพลูด่างจ้า”จนกระทั่งได้เสนอวิธีเลือกวัสดุและวิธีการประดิษฐ์กระถางพลูด่างและนำมาแลกเปลี่ยนนำเสนอก็ยังมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม

2. การเก็บข้อมูลหลักฐาน เด็กรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหา กระถางพลูด่าง จากการสืบค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากฐานการเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ รวมทั้งระบุเกณฑ์ของกระถางพลูด่าง

3. การอธิบายสิ่งที่พบ เด็กร่วมกัน เสนอแนวทางการประดิษฐ์กระถางพลูด่างและตัดสินใจเลือกแนวทางการประดิษฐ์กระถางพลูด่างที่ได้เสนอร่วมกันพร้อมทั้ง

อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการทดสอบนั้นเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์

4. การสื่อสารและให้เหตุผล -เด็กแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

ผลการแก้ปัญหาหรือ ชิ้นงานปรับปรุงแก้ไขกระถางพลูด่าง (หากกระถางพลูด่างที่ประดิษฐ์ไม่ผ่านเกณฑ์) โดยการนำแนวทางการปรับปรุงกระถางพลูด่างจากขั้นการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข

ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ ต้นไม้แสนรัก

กิจกรรม กระถางพลูด่างแสนรัก

(S)

วิทยาศาสตร์ (M)

คณิตศาสตร์ (T)

เทคโนโลยี (E)

วิศวกรรมศาสตร์

กระบวนการสืบเสาะ

- การมีส่วนร่วมในคำถาม

- การเก็บข้อมูลหลักฐาน

- การอธิบายสิ่งที่พบ

- การเชื่อมโยงสิ่งที่พบ

กับสิ่งที่ผู้อื่นพบ

- การสื่อสารและ

ให้เหตุผล

- การสังเกต

- สี รูปร่างลักษณะ

ส่วนประกอบของ

ต้นพลูด่าง

- การทดสอบ

- คุณสมบัติของวัสดุที่

นำมาใช้ทดสอบ )

- การวัดขนาด ความสูง

- การเปรียบเทียบจำนวน

- การนับจำนวนในการแบ่งกลุ่ม

- รูปทรงของวัสดุที่นำมาใช้ในการทำกระถางพลูด่าง

-ทักษะในการแก้ปัญหา สื่อสาร เชื่อมโยง ให้เหตุผล คิดริเริ่มสร้างสรรค์ - วัสดุที่นำมาทำกระถางพลูด่าง

- เครื่องมือเช่น กาว กรรไกร

- การใช้ข้อมูลจาก

INTERNET

- ชิ้นงาน คือกระถางพลูด่างที่แข็งแรงหุ่นจำลองที่มีอวัยวะภายนอกเหมือนคนสามารถตั้งในมุมวิทยาศาสตร์ได้ - กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์

1. ประดิษฐ์กระถางพลูด่างจากวัสดุที่เลือกโดยมีเงื่อนไขดังนี้

- ขนาดเหมาะสม

- แข็งแรง

- สวยงามและ

สร้างสรรค์

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ถูกต้อง สำรวจสืบค้น

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

4. การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

5. ทดสอบประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข วิธีการหรือชิ้นงาน

6. นำเสนอวิธีการชิ้นงาน

การบูรณาการคณิตศาสตร์ปฐมวัย

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท .ที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน ค.ป .1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวน

ที่แท้จริง

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท .ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน ว 1.1 1 สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ตัวชี้วัดที่ 2 เลือกใช้ประสาทสัมผัส สังเกต สำรวจและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสมกับวัย

มาตรฐาน ว 8.1--14 ตั้งคำถามและวางแผนสำรวจตรวจสอบอย่างง่าย โดยใช้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ตั้งคำถามที่นำไปสู่การหาคำตอบโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ เหมาะสมกับวัย

ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจ สิ่งต่าง ๆ บันทึกและสื่อสารสิ่งที่ค้นพบด้วยวิธี

ที่เหมาะสม กับวัย

ตัวชี้วัดที่ 4 คาดคะเนเหตุการณ์และลงความเห็นข้อมูลจากประจักษ์พยานที่พบหรือจาก

ประสบการณ์เดิม

ตัวชี้วัดที่ 5 แสดงออกและนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยใช้วิธีการของตนเองที่เหมาะสมกับวัย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการจากสถานการณ์

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เด็กบอกปัญหาและความต้องการจากสถานการณ์ที่ครูเล่าได้

2. เพื่อให้เด็กรู้จักสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่มีน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหรือ

ความต้องการได้

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรรู้

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กระถางพลูด่างให้สวยงามเราต้องสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นพลูด่าง กระถางต้นไม้และวิธีการตกแต่งกระถางต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งแหล่งข้อมูลที่สืบค้นต้องมีความน่าเชื่อถือโดยได้จากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับต้นพลูด่าง หนังสือที่เกี่ยวข้องกับต้นพลูด่างและกระถางต้นไม้ เป็นต้น

- พลูด่าง เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสดสลับกับสีเหลืองนวล ต้นมีลักษณะอ่อนช้อย สามารถปลูกได้ทั้งในดินและในน้ำ

- กระถาง คือ ภาชนะที่เอาไว้ใช้ปลูกต้นไม้ ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่และเคลื่อนย้ายได้ง่าย กระถางมี 2 ประเภท คือ 1) สำหรับปลูกต้นไม้ที่เจริญเติบโตในดิน กระถางแบบนี้จะมีรูเพื่อระบายน้ำ และ 2) สำหรับปลูกต้นไม้ที่เจริญเติบโตในน้ำ กระถางแบบนี้จะไม่เจาะรูเพราะกระถางต้องเก็บน้ำได้ดี ตั้งตรงไม่ล้มเมื่อใส่น้ำ

- วัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระถางพลูด่างต้นแบบ คือ กระป๋องน้ำอัดลมและขวดนํ้าอัดลมขนาด 1.25 ลิตร นำมาตัดปากขวดเพื่อใส่น้ำปลูกพลูด่าง

- การตกแต่งกระถางให้สวยงาม มีหลายวิธี ได้แก่ การใช้ภาพจากนิตยสารมาตัดแปะตกแต่ง การตัดที่กระป๋องให้เป็นลวดลาย การตัดปากกระถางให้เป็นเส้นแล้วดัดให้โค้งงอเป็นต้น

ประสบการณ์สำคัญ

ด้านร่างกาย

- การทำท่าทางประกอบเพลง ต้นไม้ ตามแบบและตามจินตนาการ

ด้านอารมณ์จิตใจ

- การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

- การร้องเพลง

ด้านสังคม

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระถางพลูด่างร่วมกับผู้อื่น

ด้านสติปัญญา

- การเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับต้นไม้ที่ตนเองรู้จัก

- การสรุปปัญหาหรือความต้องการจากสถานการณ์ที่ครูเล่า

- การสืบค้น สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

- ความสามารถในการระบุปัญหา

- ความสามารถในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้”

2. ครูใช้คำถามเกริ่นนำก่อนเข้าบทเรียน ดังต่อไปนี้

- ที่บ้านของเด็กๆ ปลูกต้นไม้อะไรบ้าง

- ใครเคยปลูกต้นไม้บ้าง

ขั้นกระบวนการ

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

1. ครูเล่าสถานการณ์ เรื่อง “ต้นพลูด่างจ๋า” (ภาคผนวก เรื่อง กระถางพลูด่างแสนรัก)

2. ครูให้เด็กช่วยกันตอบคำถามและสรุปปัญหาหรือความต้องการของน้องจอย

โดยใช้คำถาม ดังต่อไปนี้

- ใครจะมาที่โรงเรียนของน้องจอย

- ใครจะมาที่โรงเรียนของน้องจอย

- เกษตรอำเภอจะมาแจกต้นอะไร

- สิ่งที่คุณครูจุ๊ให้นักเรียนเตรียมมาคืออะไร

- กระถางต้นไม้ที่ครูจุ๊ให้เตรียมมาต้องมีลักษณะอย่างไร

- เด็กๆ คิดว่าน้องจอยมีปัญหาอย่างไร

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

1. ครูจัดเตรียมแหล่งค้นคว้า สื่อ ที่เกี่ยวข้องและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

กระถางพลูด่างเพื่อให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า โดยแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ดังต่อไปนี้

ฐานที่ 1 คือ หนังสือการ์ตูนต่างๆ : หนังสือการ์ตูนต่างๆ เหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับ

การประดิษฐ์กระถางพลูด่าง ต้นพลูด่างและการตกแต่งกระถางเลย

ฐานที่ 2 คือ หนังสือความรู้เกี่ยวกับต้นพลูด่าง : พลูด่าง เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบมี

ลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสดสลับกับสีเหลืองนวล ต้นมีลักษณะอ่อนช้อย สามารถปลูกได้ทั้งในดินและในน้ำ นิยมปลูกในกระถางใช้ประดับบ้านเรือน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จัดทำโดยเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์

พลูด่าง

ฐานที่ 3 คือ บอร์ดแสดงความรู้เกี่ยวกับกระถางต้นไม้ : กระถาง คือภาชนะที่ไว้ใช้

ปลูกต้นไม้ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่และสามารถเคลื่อนย้ายได้กระถางมี 2 ประเภท คือ

1) สำหรับปลูกต้นไม้ที่เจริญเติบโตในดิน กระถางแบบนี้จะมีรูสำหรับระบายน้ำเพื่อ

ไม่ให้รากต้นไม้แช่น้ำจนเน่า

2) สำหรับปลูกต้นไม้ที่เจริญเติบโตในน้ำ กระถางแบบนี้จะไม่เจาะรูเพราะกระถาง

ต้องเก็บน้ำได้ดี ตั้งตรงไม่ล้มเมื่อใส่น้ำ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จัดทำโดยนางสาวจันทร์นภา เขจรศาสตร์ รวบรวมข้อมูลจากร้านขายกระถางปลูกต้นไม้ อันเป็นความรู้เกี่ยวกับกระถางปลูกต้นไม้โดยตรง

ฐานที่ 4 คือ บอร์ดแสดงตัวอย่างการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ : อธิบายถึงวิธีการ

ประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากกระป๋องน้ำอัดลมและขวดน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตร ซึ่งวิธีเหล่านี้ได้มาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ กระถางเพื่อใช้งาน

ฐานที่ 5 คือ คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการตกแต่งกระถาง : อธิบายถึงวิธีการตกแต่ง

กระถางต้นไม้ด้วยการตัดเอารูปจากเศษกระดาษมาตกแต่งกระถางต้นไม้ ซึ่งวิธีเหล่านี้ได้มาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการตกแต่งกระถาง

3. ครูให้เด็กได้สืบค้นข้อมูลตามฐานต่างๆ อย่างอิสระ ให้เด็กพูดคุยสอบถามความรู้กับครูและเพื่อน

4. ครูและเด็กร่วมกันกำหนดเกณฑ์ของกระถางพลูด่างที่ต้องการประดิษฐ์ คือ

- สามารถใส่น้ำเพื่อปลูกต้นพลูด่างได้

- มีความแข็งแรง

- มีความสวยงาม สร้างสรรค์

ขั้นสรุป

1. ครูทบทวนว่าสิ่งที่เราต้องการประดิษฐ์คืออะไร และเพื่ออะไร

2. ครูให้เด็กช่วยกันสรุปข้อมูลในแต่ละฐาน โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้

- เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้างในแต่ละฐาน

- เวลาเราจะเลือกใช้ข้อมูลความรู้นั้น ต้องดูเรื่องอะไรบ้าง

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. สถานการณ์ เรื่อง "ต้นพลูด่างจ๋า"

2. เพลง “ต้นไม้”

3. หนังสือการ์ตูนต่างๆ

4. หนังสือความรู้เกี่ยวกับต้นพลูด่าง

5. บอร์ดแสดงความรู้เกี่ยวกับกระถางต้นไม้

6. บอร์ดแสดงตัวอย่างการประดิษฐ์กระถางต้นไม้

7. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการตกแต่งกระถาง

8. คอมพิวเตอร์

การประเมินผลการเรียนรู้

1. สังเกตการตอบคำถาม บอกปัญหาและความต้องการจากสถานการณ์ เรื่อง "ต้นพลูด่างจ๋า"

2. สังเกตการณ์สืบค้นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับปัญหา

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เด็กสามารถสร้างข้อสรุปในการเลือกใช้วัสดุสำหรับการประดิษฐ์กระถางพลูด่างได้

2. เพื่อให้เด็กนำความรู้จากแหล่งข้อมูลและข้อสรุปในการเลือกใช้วัสดุมาใช้ในการเลือก

วิธีการประดิษฐ์กระถางพลูด่างได้

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรรู้

- วัสดุสำหรับนำมาทำกระถางจะต้องแข็งแรง เมื่อใส่น้ำแล้วสามารถตั้งตรงได้น้ำไม่รั่วซึม

ออกนอกกระถาง ซึ่งวัสดุที่สามารถนำมาทำเป็นกระถางแบบใส่น้ำได้แก่ ขวด พลาสติก แก้วกระดาษและกล่องนม

- การเลือกวิธีประดิษฐ์กระถางพลูด่างอาจมีแนวทางการประดิษฐ์ที่หลากหลายโดยนำความรู้จากบอร์ดความรู้มาใช้และต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่สำคัญของกระถางตามที่ได้ตกลงไว้ คือสามารถใส่น้ำเพื่อปลูกต้นพลูด่างได้ มีความแข็งแรง และมีความสวยงาม สร้างสรรค์

ประสบการณ์สำคัญ

ด้านสังคม

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเลือกวัสดุวิธีการประดิษฐ์กระถางพลูด่างร่วมกับผู้อื่น

- การวางแผน ตัดสินใจเลือกวิธีการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง

ด้านสติปัญญา

- การสืบค้น สำรวจและรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลาย

- การสำรวจวัสดุและอุปกรณ์ด้วยประสาทสัมผัส

- การแยกแยะลักษณะของวัสดุที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางแบบใส่น้ำ

- การสรุปลักษณะของวัสดุที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางแบบใส่น้ำ

- การเสนอแนวทางการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง

ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์

- ความสามารถในการอุปนัย

- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันสรุปลักษณะของวัสดุ ที่สามารถนำมาทำเป็นกระถางพลูด่าง

- ความสามารถในการนิรนัย

- เสนอแนวทางการประดิษฐ์กระถางพลูด่างและตัดสินใจเลือกแนวทางการประดิษฐ์

กระถางพลูด่างที่ได้เสนอร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

ครูใช้คำถามเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปครั้งที่แล้ว ดังต่อไปนี้

- กระถางต้นไม้มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร

- วิธีทำกระถางที่ได้เรียนรู้จากฐานความรู้มีกี่แบบ แต่ละแบบมีลักษณะอย่างไร

ขั้นกระบวนการ

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือความต้องการ

1. ครูนำกระป๋องน้ำอัดลมและขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตรซึ่งเป็นวัสดุสำหรับประดิษฐ์กระถางพลูด่างในบอร์ดความรู้ออกมาให้เด็กดู พร้อมทั้งช่วยกันสังเกตลักษณะของกระป๋องน้ำอัดลมและขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตร

2. ครูนำกะละมังใส่น้ำและวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์กระถางพลูด่างที่ครูเตรียมให้เด็กสำรวจอย่างอิสระ

3. ครูให้เด็กช่วยกันอธิบายถึงคุณลักษณะของวัสดุที่ครูเตรียมไว้สำหรับประดิษฐ์ กระถางพลูด่างแต่ละอย่างโดยใช้คำถาม

กล่องนม (ตัดฝาด้านบนออก)

- เด็ก ๆ จะหากล่องนมได้จากที่ไหน (เมื่อเราดื่มนมเสร็จ)

- กล่องนมมีลักษณะอย่างไร (เป็นกล่องสี่เหลี่ยม ตั้งตรงได้)

- เมื่อกล่องนมโดนน้ำจะมีลักษณะอย่างไร (ครูลองเอาน้ำเทใส่กล่องนมเพื่อให้เด็กสังเกต

ไม่ล้ม ไม่ขาดยุ่ย สามารถเก็บน้ำได้)

ถุงกระดาษ

- เด็ก ๆ จะหาถุงกระดาษได้จากที่ไหน (สามารถใช้กระดาษพับเป็นถุง หรือได้จากการซื้ออาหาร)

- ถุงกระดาษมีลักษณะอย่างไร (บาง ตั้งตรงได้ไม่ล้ม)

- เมื่อถุงกระดาษโดนน้ำจะมีลักษณะอย่างไร (ครูลองเอาน้ำเทใส่ถุงกระดาษเพื่อให้เด็กสังเกต) (เปียก น้ำรั่ว ไม่สามารถเก็บน้ำได้)

ขวดพลาสติก

- เด็ก ๆ จะหาขวดพลาสติกได้จากที่ไหน (เมื่อดื่มน้ำเสร็จ)

- ขวดพลาสติกมีลักษณะอย่างไร (แข็ง สามารถตั้งตรงได้)

- เมื่อขวดพลาสติกโดนน้ำจะมีลักษณะอย่างไร (ครูลองเอาน้ำเทใส่ขวดพลาสติก เพื่อให้เด็กสังเกต) (ไม่ล้ม สามารถเก็บน้ำได้)

ถุงพลาสติก

- เด็ก ๆ จะหาถุงพลาสติกได้จากที่ไหน (จากการซื้อของต่าง ๆ)

- ถุงพลาสติกมีลักษณะอย่างไร (บาง ไม่สามารถตั้งตรงได้)

- เมื่อถุงพลาสติกโดนน้ำจะมีลักษณะอย่างไร (ครูลองเอาน้ำเทใส่ถุงกระดาษเพื่อให้เด็กสังเกต) (สามารถเก็บน้ำได้ แต่เมื่อปล่อยถุงพลาสติกจะล้มจึงทำให้น้ำหก)

แก้วน้ำกระดาษ

- เด็ก ๆ จะหาแก้วน้ำกระดาษได้จากที่ไหน (หลังจากเราดื่มน้ำ)

- แก้วน้ำกระดาษมีลักษณะอย่างไร (แข็ง สามารถตั้งตรงได้)

- เมื่อแก้วน้ำกระดาษโดนน้ำจะมีลักษณะอย่างไร (ครูลองเอาน้ำเทใส่แก้วน้ำกระดาษเพื่อให้เด็กสังเกต) (ไม้ล้ม สามารถเก็บน้ำได้)

4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปวัสดุที่สามารถนำมาประดิษฐ์กระถางพลูด่างแทนกระป๋องน้ำอัดลมและขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตร

5. ครูและเด็กร่วมกันระดมความคิดในการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง โดยให้เด็ก ๆเสนอวัสดุที่จะใช้ประดิษฐ์และวิธีการประดิษฐ์ ครูใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กมองเห็นแนวทางในการประดิษฐ์จนสำเร็จ ภายใต้วัสดุที่มีอยู่ (เช่น ด.ช.ธาวิน เสนอว่าจะใช้กล่องนม ครูใช้คำถามกระตุ้นว่า จะทำอย่างไรให้กระถางมีความสวยงาม สร้างสรรค์ เด็กอาจตอบว่า ใช้กระดาษแปะเป็นลวดลายที่สวยงามเป็นต้น พร้อมกันนี้ ครูวาดภาพตามการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการประดิษฐ์ตามการเสนอของเด็กลงบนกระดาน

6. ครูให้เด็ก ๆ ตัดสินใจเลือกรูปแบบการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง โดยครูจดบันทึกแบบการประดิษฐ์กระถางพลูด่างที่เด็กแต่ละคนเลือก

ขั้นสรุป

ครูและเด็กร่วมกันสรุปความรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้

- ลักษณะของกระป๋องน้ำอัดลม ขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตรและวัสดุที่ครูจัดเตรียมให้สำหรับประดิษฐ์กระถางพลูด่างเป็นอย่างไร

- เราควรเลือกใช้วัสดุใดเพื่อประดิษฐ์กระถางพลูด่างแทนกระป๋องน้ำอัดลมและขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตร

- การนำความรู้เกี่ยวกับพลูด่าง กระถางและการตกแต่งกระถางมาสร้างแนวทางการประดิษฐ์กระถางพลูด่างจากวัสดุที่ครูจัดเตรียมให้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือการ์ตูนต่าง ๆ

2. หนังสือความรู้เกี่ยวกับต้นพลูด่าง

3. บอร์ดแสดงความรู้เกี่ยวกับกระถางต้นไม้

4. บอร์ดแสดงตัวอย่างการประดิษฐ์กระถางต้นไม้

5.วัสดุสำหรับการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง ได้แก่ กล่องนม ถุงกระดาษ ขวดพลาสติก

ถุงพลาสติก แก้วน้ำกระดาษ เศษกระดาษสี และหนังสือนิตยสาร

6. กระป๋องน้ำอัดลม

7. ขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตร

8. กะละมังใส่น้ำ

การประเมินผลการเรียนรู้

1. สังเกตการสร้างข้อสรุปในการเลือกใช้วัสดุสำหรับการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง

2. สังเกตการนำเสนอการเลือกวัสดุและวิธีการประดิษฐ์กระถางพลูด่างโดยแสดงถึงการนำ

ความรู้จากแหล่งข้อมูลและข้อสรุปในการเลือกวัสดุสำหรับประดิษฐ์กระถางมาใช้

กิจกรรมเสรี

ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เด็กออกแบบกระถางพลูด่างตามแนวทางการประดิษฐ์กระถางพลูด่างที่เด็กเลือก

ในขั้นที่ 3 บนกระดาษได้

2. เพื่อให้เด็กนำวัสดุอุปกรณ์มาประดิษฐ์กระถางพลูด่างตามที่ได้ออกแบบได้

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรรู้

การประดิษฐ์กระถางพลูด่าง จะต้องมีการออกแบบโดยการวาดเพื่อให้ทราบว่าเราจะประดิษฐ์กระถางพลูด่างออกมาลักษณะอย่างไรหรือมีการลำดับความคิดว่าจะมีขั้นตอนการประดิษฐ์กระถางพลูด่างอย่างไร มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องใช้ จากนั้นจึงเลือกวัสดุและลงมือประดิษฐ์กระถางพลูด่างตามแบบที่เราได้วาดไว้

ประสบการณ์สำคัญ

ด้านร่างกาย

- การวาดภาพเพื่อออกแบบกระถางพลูด่าง

- การลงมือประดิษฐ์กระถางพลูด่างตามที่ได้ออกแบบไว้จากวัสดุและอุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้

ด้านอารมณ์จิตใจ

- การออกแบบเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์

- การตกแต่งกระถางพลูด่างที่ประดิษฐ์ตามความคิดสร้างสรรค์

- ความภาคภูมิใจในกระถางพลูด่างที่ตนเองได้ประดิษฐ์ขึ้น

ด้านสังคม

- การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือประดิษฐ์กระถางพลูด่าง

ด้านสติปัญญา

- การเชื่อมโยงแนวทางการประดิษฐ์กระถางพลูด่างที่ตนเลือกสู่การออกแบบโดยการวาด

- การเชื่อมโยงวัสดุและอุปกรณ์สู่การออกแบบโดยการวาด

- การประดิษฐ์กระถางพลูด่าง

- การลำดับความคิดและจินตนาการในการออกแบบกระถางพลูด่าง

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

- ความสามารถในการนิรนัย

- การนำข้อสรุปจากการตัดสินใจเลือกวัสดุและวิธีการแก้ปัญหามาวางแผนประดิษฐ์ชิ้นงาน

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

ครูใช้คำถามในการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปครั้งที่แล้ว ดังต่อไปนี้

- แบบกระถางพลูด่างที่เราร่วมกันคิดนั้น แต่ละแบบใช้วัสดุอะไรบ้าง

- แต่ละแบบมีวิธีการประดิษฐ์อย่างไร

- ใครเลือกทำกระถางพลูด่างแบบที่ 1 ( แบบที่ 2 แบบที่ 3...)

ขั้นกระบวนการ

ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

1. ครูจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ วางไว้บนโต๊ะเพื่อใช้ในการประดิษฐ์ กระถางพลูด่าง

2. ครูแจกกระดาษ A4 ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปออกแบบกระถางพลูด่างตามความคิดของตนเองที่ได้เลือกวิธีการประดิษฐ์ในขั้นที่ 3 ในกรณีที่เด็กบางคนไม่สามารถวาดรูปได้ ครูอาจใช้วิธีการให้เด็กเล่าลักษณะสิ่งประดิษฐ์และครูบันทึกลงบนกระดาษ A4 ของเด็ก

3. เมื่อเด็กแต่ละคนออกแบบเสร็จเรียบร้อย จึงมาหยิบวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปประดิษฐ์กระถางพลูด่างตามที่ตนได้ออกแบบไว้

ขั้นสรุป

ครูและเด็กร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและปฏิบัติการโดยใน

การจะประดิษฐ์กระถางพลูด่าง เราจะต้องมีการออกแบบโดยการวาดหรือลำดับความคิดว่าจะทำ

อย่างไร จากนั้นจึงลงมือ ประดิษฐ์กระถางพลูด่างตามแบบที่เราได้วาดหรือลำดับความคิดไว้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.วัสดุสำหรับการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง ได้แก่ กล่องนม ถุงกระดาษ ขวดพลาสติก

ถุงพลาสติก แก้วน้ำกระดาษ เศษกระดาษสี และหนังสือนิตยสาร

2. อุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง ได้แก่ กาว, กรรไกร, ไม้บรรทัด, ดินสอ

สีต่าง ๆ และเทปใส

3. กระดาษ A4 สำหรับออกแบบ

การประเมินผลการเรียนรู้

1. ตรวจชิ้นงานการออกแบบกระถางพลูด่างตามแนวทางการประดิษฐ์กระถางพลูด่างที่

เด็กเลือกในขั้นที่ 3

2. สังเกตการนำวัสดุอุปกรณ์มาประดิษฐ์กระถางพลูด่างตามที่ได้ออกแบบ

กิจกรรมเกมการศึกษา

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน

ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ ชิ้นงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เด็กสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นหลังจากทดสอบกระถางพลูด่างที่ประดิษฐ์ขึ้น

โดยอ้างอิงจากความรู้เรื่องการประดิษฐ์กระถางพลูด่างหรือคุณลักษณะของวัสดุได้

2. เพื่อให้เด็กสามารถพิจารณาข้อดี-ข้อจำกัดของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระถางพลูด่างในแบบ

ต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้

3. เพื่อให้เด็กสามารถทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขและประเมินชิ้นงานของตนเองได้

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรรู้

- การทดสอบเป็นขั้นตอนที่ทำ ให้เราทราบว่ากระถาพลูด่างที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถใช้

แก้ปัญหาได้หรือไม่โดยนำกระถาพลูด่างที่ประดิษฐ์มาทดลองใช้ จากนั้นพิจารณาผลการทดสอบ

จากเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ คือ สามารถใส่น้ำเพื่อปลูกต้นพลูด่างได้ , มีความแข็งแรงและมีความสวยงาม สร้างสรรค์

- การปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนในการนำกระถาพลูด่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาปรับปรุง

แก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ โดยตรวจสอบขั้นตอนในการประดิษฐ์ วัสดุที่เลือกใช้และย้อนกลับไปดูข้อมูล

ความรู้ในการประดิษฐ์กระถาพลูด่าง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้กระถาพลูด่างนั้นผ่าน

เกณฑ์

- การประเมินผล เป็นขั้นตอนในการพิจารณากระถาพลูด่างที่ประดิษฐ์ขึ้นกับเกณฑ์

ที่ตั้งไว้รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่นรักษาสิ่งแวดล้อม ความประหยัด เป็นต้น

เพื่อให้ได้กระถาพลูด่างที่มีคุณภาพมากขึ้น

ประสบการณ์สำคัญ

ด้านร่างกาย

- การลงมือปรับปรุงแก้ไขกระถางพลูด่างจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้

ด้านอารมณ์จิตใจ

- การตกแต่งกระถางพลูด่างที่ประดิษฐ์ตามความคิดสร้างสรรค์

- การแสดงความคิดเห็นต่อกระถางพลูด่างที่ประดิษฐ์

- ความภาคภูมิใจในกระถางพลูด่างที่ตนเองได้ประดิษฐ์ขึ้น

ด้านสังคม

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

- การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือประดิษฐ์กระถางพลูด่าง

ด้านสติปัญญา

- การให้เหตุผลประกอบการเลือกวัสดุวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง

- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระถางพลูด่างของตนที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น

- การรับฟังแนวคิดของบุคคลอื่นในการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

- ความสามารถในการนิรนัย

- ความสามารถในการประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

ครูทบทวนสถานการณ์ เรื่อง ต้นพลูด่างจ๋า โดยใช้คำถาม ดังต่อไปนี้

- น้องจอยมีปัญหาอย่างไร (ไม่รู้จะประดิษฐ์กระถางพลูด่างจากเศษวัสดุและให้สวยงามได้อย่างไร)

- เด็ก ๆ ช่วยน้องจอยแก้ปัญหาอย่างไร (ประดิษฐ์กระถางพลูด่างจากเศษวัสดุและให้สวยงาม)

- เราร่วมกันกำหนดเกณฑ์ของกระถางพลูด่างที่จะประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง

(สามารถใส่น้ำเพื่อปลูกต้นพลูด่างได้, มีความแข็งแรงและมีความสวยงาม สร้างสรรค์ )

ขั้นกระบวนการ

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน

1. ครูให้เด็กแต่ละคนออกมาทดสอบสิ่งประดิษฐ์ของตน โดยการลองใส่ จากนั้นใส่ต้นพลูด่างในกระถาง ซึ่งกระถางพลูด่างที่ประดิษฐ์ต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1) สามารถใส่น้ำเพื่อปลูกต้นพลูด่างได้

2) มีความแข็งแรง

3) มีความสวยงาม สร้างสรรค์

2. ครูและเด็กร่วมกันอธิบายผลที่เกิดขึ้นหลังจากทดสอบสิ่งประดิษฐ์ โดยย้อนกลับไปพิจารณาถึงวิธีในการประดิษฐ์กระถางพลูด่างจากบอร์ดความรู้และคุณลักษณะของวัสดุที่ได้ทดสอบ

3. กระถางพลูด่างของเด็กคนใดไม่ผ่านเกณฑ์ ครูและเด็กช่วยกันคิดหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขกระถางพลูด่างที่ประดิษฐ์ให้ผ่านเกณฑ์ โดยย้อนกลับไปพิจารณาถึงวิธีในการประดิษฐ์ กระถางพลูด่างจากบอร์ดความรู้และคุณลักษณะของวัสดุที่ได้ทดสอบ

ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ ชิ้นงาน

1. ครูให้เด็กนำกระถางพลูด่างมาปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่กระถางพลูด่างของเด็กคนใดที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ

2. เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้เด็กนำกระถางพลูด่างไปทดสอบอีกครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขได้เรื่อย ๆ จนกว่าเวลาที่ครูกำหนดให้ปรับปรุงแก้ไขจะหมด (ประมาณ 15 นาที)

3. ให้เด็กนำเสนอผลการประดิษฐ์กระถางพลูด่างของตนเอง โดยเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังใน

ประเด็นต่อไปนี้

- ไหนหนูลองเล่าให้เพื่อนฟังสิคะว่า...ทำไมถึงเลือกทำกระถางพลูด่างแบบนี้

- หนูออกแบบกระถางพลูด่างอย่างไร และหนูทำกระถางพลูด่างอย่างไร

- หนูมีปัญหาในการทำกระถางพลูด่างไหม ถ้ามีหนูมีวิธีแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

- หนูอยากเพิ่มเติมกระถางพลูด่างให้ดีขึ้นตรงไหนอีกไหม

4. ครูให้เด็กแต่ละคนประเมินผลงานการประดิษฐ์กระถางพลูด่างของตนเอง โดยครูมีเกณฑ์เป็นสติกเกอร์ 3 ระดับ คือดีมาก (เป็นรูปหน้าคนยิ้มกว้าง) ดี (เป็นรูปหน้าคนยิ้มปานกลาง)

ปรับปรุง (เป็นรูปหน้าคนไม่ยิ้ม) ให้เด็กติดในใบประเมินชิ้นงานของตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้

- ตอบสนองความต้องการหมายถึง สิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาที่ระบุไว้ได้

หรือไม่

- ความประหยัด หมายถึงวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระถางพลูด่าง เป็นวัสดุที่หาได้โดย

ไม่ต้องซื้อ

5. ครูและเด็กร่วมกันพิจารณาข้อดี - ข้อจำกัดของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระถางพลูด่างใน

แบบต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม

6. ครูให้เด็กที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง 5-6 คน

ออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อน ๆ ดูโดยครูกระตุ้นให้เด็กคนอื่น ๆ ถามเพื่อนเกี่ยวกับวิธีการ

ประดิษฐ์กระถางพลูด่าง เช่น

- ทำไมเพื่อนเลือกใช้วัสดุนี้ในการทำกระถางพลูด่าง

- ให้เพื่อนช่วยอธิบายการออกแบบกระถางพลูด่างให้ฟังหน่อย

- ให้เพื่อนเล่าวิธีทำกระถางพลูด่าง

- เมื่อเพื่อนทำกระถางพลูด่างแล้วเอาไปทดสอบ ผลเป็นอย่างไร

- เพื่อนต้องปรับปรุงกระถางพลูด่างไหม ถ้าต้องปรับปรุง เพื่อนปรับปรุงอย่างไร

- เพื่อนประเมินผลงานของตนเองว่าอย่างไร เช่นสวยดี หรือต้องการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม

ขั้นสรุป

ครูและเด็กร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล โดยในการจะประดิษฐ์กระถางพลูด่างนั้น เมื่อเราประดิษฐ์เสร็จ เราต้องนำสิ่งประดิษฐ์มาทดสอบว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นใช้งานได้หรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไร โดยย้อนกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้สืบค้นมา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากนั้นเราจึงนำสิ่งประดิษฐ์มาประเมินผลโดยรวมเพื่อดูว่าสิ่งที่เราประดิษฐ์นั้น แก้ปัญหาได้หรือไม่มีความแข็งแรงคงทนสวยงามดึงดูดผู้ใช้ มีความประหยัดหรือไม่

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือความรู้เกี่ยวกับต้นพลูด่าง

2. บอร์ดแสดงความรู้เกี่ยวกับกระถางต้นไม้

3. บอร์ดแสดงตัวอย่างการประดิษฐ์กระถางต้นไม้

4.วัสดุสำหรับการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง ได้แก่ กล่องนม ถุงกระดาษ ขวดพลาสติกถุงพลาสติก แก้วน้ำกระดาษ เศษกระดาษสี และหนังสือินตยสาร

5. อุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์กระถางพลูด่าง ได้แก่ กาว, กรรไกร, ไม้บรรทัด, ดินสอ

สีต่าง ๆ และสก็อตเทปใส

6. สติกเกอร์เกณฑ์การประเมินผลงาน 3 ระดับ

7. ใบประเมินชิ้นงานของเด็กแต่ละคน

8. ต้นพลูด่างจำลองและน้ำ

การประเมินผลการเรียนรู้

1. สังเกตการณ์อธิบายผลที่เกิดขึ้นหลังจากทดสอบกระถางพลูด่างที่ตนประดิษฐ์โดย

อ้างอิงจากความรู้เรื่องการประดิษฐ์กระถางพลูด่างหรือคุณลักษณะของวัสดุ

2. สังเกตการตอบคำถามการพิจารณาข้อดี-ข้อจำกัดของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระถางพลูด่าง

ในแบบต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม

3. สังเกตการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขและประเมิน ชิ้นงานของตนเอง

4. สังเกตการตอบคำถามของเด็กในการทบทวนการประดิษฐ์กระถางพลูด่างเพื่อปลูกต้น

พลูด่างและส่งประกวดโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์

โพสต์โดย จุ๊ : [18 มิ.ย. 2562 เวลา 12:59 น.]
อ่าน [5052] ไอพี : 159.192.97.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ