ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนวังรางพิทยาคม

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนวังรางพิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย นายโฆษิตย์ สว่างไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ แนวทางและองค์ประกอบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 ของครูโรงเรียนวังรางพิทยาคม 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนวังรางพิทยาคม 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนวังรางพิทยาคม และ 4) ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนวังรางพิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู จำนวน 19 คน และนักเรียนจำนวน 367 คน ของโรงเรียนวังรางพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และนักเรียนที่เรียนกับครูในแต่ละวิชา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่วิชาภาษาไทย จำนวน 43 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 35 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่เรียนวิชาชีววิทยา จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 56 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 32 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่เรียนวิชาศิลปะ จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 43 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 43 คน ทั้งหมดได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบแผนการวิจัยเป็น แบบขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental Designs) แบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง (The one – Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบบันทึก แบบตรวจสอบ แบบรายงาน และประเด็นการสนทนากลุ่ม ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (Dependent t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ แนวทางและองค์ประกอบการพัฒนาครู ด้านความต้องการการพัฒนาครู ในภาพรวม มีความต้องการในระดับสูง ( = 3.99, S.D. = 1.11) ด้านการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูแต่ละคนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากครูมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่มากนัก เคยเข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แต่ไม่เคยลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะช่วยให้คำแนะนำในการจัดการเรียนู้แบบ Active Learning ครูทุกคนมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยต้องการให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีการสนับสนุนด้านเอกสาร และบุคลากร โดยมีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและฝึกปฏิบัติจนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ

2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการ (R1) 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบ (D1) 3) ทดลองใช้รูปแบบ (R2) และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ (D2) ได้รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีชื่อว่า POPE Model มีกระบวนการดำเนินการ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 Planning phase : P การวางแผน ระยะที่ 2 Organizing Knowledge phase : O การจัดการความรู้ ระยะที่ 3 Proceeding phase : P การดำเนินการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 4 Evaluating phase : E การประเมินผลการพัฒนาครู และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ ได้แก่ ระบบสนับสนุน (Supporting Systems) การติดตาม ดูแล (Mentoring) ผลของการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครูมีค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อของความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ของรูปแบบ และความสอดคล้องของรูปแบบรายข้อมีค่าระหว่าง 0.80-1.00

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีชื่อว่า POPE Model พบว่า ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสามารถใน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับสูง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพในระดับสูง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาครูอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความเหมาะสมในระดับมาก

4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนวังรางพิทยาคม อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูจุ๋ม : [27 มิ.ย. 2562 เวลา 08:19 น.]
อ่าน [299] ไอพี : 61.19.123.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ