ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21

ผู้วิจัย : นายภิรมย์ ลี้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

คำสำคัญ : รูปแบบ , การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน , ศตวรรษที่ 21

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษ ที่ 21 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและระดับการปฏิบัติงานของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 ก่อนการพัฒนา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลการพัฒนาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21

โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาจำนวน 92 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 19 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 30 คน 4) ครูนอกโรงเรียนจำนวน 33 คน และ 5) นักเรียนจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสอบถามแสดงความคิดเห็น แบบบันทึกข้อมูล การสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการประเมินการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ก่อนการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) ผลการประเมินระดับการปฏิบัติของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 ก่อนการพัฒนา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิต (Output) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้ายคือด้านกระบวนการ (Process) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ตามลำดับ

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 ภายหลังการดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วได้นำผลการศึกษาเอกสารทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาระดับการปฏิบัติของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนก่อนการพัฒนา มาประมวลเพื่อกำหนดร่างของรูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดจาก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยพิจารณาจากหลักการสำคัญของการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถสรุปรูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ 1) การพัฒนาครูด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม และ 4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเมื่อนำรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาแล้วไปใช้ดำเนินการ จะมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นกรอบแนวทางในการกำดับดูแลและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางของการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการประเมินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ TDPT ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ ด้านการพัฒนาครูสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Teacher Development) ด้านการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Dynamic Process) ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม (Participation Stakeholder) และด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Technology Cycle) โดยภาพรวมมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน โดยลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Technology Cycle) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม (Participation Stakeholder) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านการพัฒนาครูสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Teacher Development) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Dynamic Process) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นดังกล่าวบ่งบอกถึงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน วังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาครูสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Teacher Development) ด้านการพัฒนาการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Dynamic Process) ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม (Participation Stakeholder) และด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Technology Cycle) โดยภาพรวมมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน โดยลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาครูสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Teacher Development) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Dynamic Process) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม (Participation Stakeholder) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Technology Cycle) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน ซึ่งบ่งบอกถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย Rainny : [23 ก.ค. 2562 เวลา 15:13 น.]
อ่าน [2382] ไอพี : 113.53.61.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,741 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 28,682 ครั้ง
เจาะลึกนาซา องค์การด้านอวกาศเพื่อมวลมนุษยชาติ
เจาะลึกนาซา องค์การด้านอวกาศเพื่อมวลมนุษยชาติ

เปิดอ่าน 11,387 ครั้ง
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก

เปิดอ่าน 21,024 ครั้ง
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!

เปิดอ่าน 39,790 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)

เปิดอ่าน 11,437 ครั้ง
สีสันกับสุขภาพจิต
สีสันกับสุขภาพจิต

เปิดอ่าน 19,859 ครั้ง
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18

เปิดอ่าน 19,466 ครั้ง
เหมือนอย่างกับแกะ! หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ตัวล่าสุด (มีคลิป)
เหมือนอย่างกับแกะ! หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ตัวล่าสุด (มีคลิป)

เปิดอ่าน 12,076 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 9,465 ครั้ง
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน

เปิดอ่าน 9,222 ครั้ง
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”

เปิดอ่าน 70,181 ครั้ง
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 15,229 ครั้ง
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม

เปิดอ่าน 21,205 ครั้ง
เส้นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม

เปิดอ่าน 13,301 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"

เปิดอ่าน 14,008 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
เปิดอ่าน 17,794 ครั้ง
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์
เปิดอ่าน 22,003 ครั้ง
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
เปิดอ่าน 11,714 ครั้ง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
เปิดอ่าน 29,667 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ