ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
Development of the Curriculum of Additional Subject for Promoting the Sport Excellence of Students at Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anu

Development of the Curriculum of Additional Subject for Promoting the Sport Excellence of Students at Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality)

Mr. Noppawach Pohngarm

…………………………………………………………………….

Abstract

This research aimed to develop the curriculum of additional subject for promoting the sport excellence of students at Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality). This research was separated into 4 steps as the followings: 1) study the basic information in developing the curriculum of additional subject, 2) develop the curriculum of additional subject, try out the curriculum of additional subject, and 4) evaluate the usage of the curriculum of additional subject. The relevant persons for this research were: 1) basic information providers, i.e. 2 school administrators, 14 members of school committee, 14 teachers and municipal teachers, 172 parents and 172 students with the total of 374 people; 2) experts who criticized and evaluated the curriculum of additional subject, i.e. 5 experts who evaluated the draft of the curriculum of additional subject, 2 teacher who participated in the curriculum development, 36 students of Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality); sampling groups who used the curriculum of additional subject for 3 kinds of sport, comprising 37 amateur Muay Thai boxers, 52 amateur international boxers, and 39 weightlifters, with total of 128 people in Academic Year 2018; and 4) evaluate the usage of the curriculum of additional subject. The target groups were 1 administrator, 1 assistant principal, 6 teachers who teach in the learning group of Health Education and Physical Education at Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality), with total of 8 people. The research tools were interview form, discussion form, curriculum evaluating form, opinion expression form of teachers for the curriculum, and learning achievement form. The statistics used in this research were standard deviation (S.D.) and percentage (%).

The results were found as the followings. 1) The current status, need and requirement of the curriculum of additional subject were totally at the highest level, and when considered in each item, most of them were in the high and highest levels. 2) The curriculum of additional subject that was constructed and developed had 6 compositions: (1) curriculum principle, (2) curriculum objectives, (3) curriculum content structure, (4) learning activities of the curriculum, (5) learning media and sources, (6) measurement and evaluation. Additionally for quality evaluation from 5 experts, the results showed that the curriculum quality was totally at the highest level. 3) The trying out results of the curriculum of additional subject were found that students of Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality) for 3 kinds of sport comprising amateur Muay Thai boxing, amateur international boxing and weightlifting had the achievement average after using the curriculum when compared with before using it. Besides, 4) the evaluating results of the curriculum of additional subject were appropriate at the highest level and the students’ opinion for the curriculum of additional subject was totally in 5 aspects at the highest agreement.

Keywords: Development of the curriculum, Promotion of sport excellence

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียน กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)

นายนพวัชญ์ โพธิ์งาม

…………………………………………………………………….

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) โดยดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 2) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 3) การทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม และ 4) การประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยประกอบด้วย 1) ผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 14 คน ครูและพนักงานครูเทศบาล จำนวน 14 คน ผู้ปกครองจำนวน 172 คน นักเรียน จำนวน 172 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 374 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์และประเมินหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 5 คน ครูผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 2 คน และนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) จำนวน 36 คน 3) กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) ทั้ง 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬามวยไทยสมัครเล่น จำนวน 37 คน กีฬามวยสากลสมัครเล่น จำนวน 52 คน และกีฬายกน้ำหนัก จำนวน 39 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 128 คน และ 4) การประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินหลักสูตร แบบแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อหลักสูตรและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความจำเป็นและความต้องหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและมากที่สุด 2) หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่สร้างและพัฒนาขึ้นมี 6 องค์ประกอบ (1) หลักการของหลักสูตร (2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (3) โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร (4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร (5) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ (6) การวัดและประเมินผล และจากการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า การประเมินหลักสูตร โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม พบว่า นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) ทั้ง 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬามวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น และกีฬายกน้ำหนัก มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬาหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร และ 4) ผลการประเมินหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตร, การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

โพสต์โดย นิค : [12 ส.ค. 2562 เวลา 12:41 น.]
อ่าน [2327] ไอพี : 171.101.99.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,214 ครั้ง
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา

เปิดอ่าน 5,454 ครั้ง
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย

เปิดอ่าน 54,016 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 2,540 ครั้ง
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT

เปิดอ่าน 13,531 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 18,818 ครั้ง
วิธีแก้ปวดหลัง
วิธีแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 21,462 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 144,652 ครั้ง
ความหมายของครู
ความหมายของครู

เปิดอ่าน 15,713 ครั้ง
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้

เปิดอ่าน 20,346 ครั้ง
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"

เปิดอ่าน 4,794 ครั้ง
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !

เปิดอ่าน 10,651 ครั้ง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เปิดอ่าน 98,931 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 9,384 ครั้ง
มท.ค้านกำนัน-ผญบ.นั่งเก้าอี้ อปท. โดยตำแหน่ง-ไม่เอาประเมินผลทุกปี
มท.ค้านกำนัน-ผญบ.นั่งเก้าอี้ อปท. โดยตำแหน่ง-ไม่เอาประเมินผลทุกปี

เปิดอ่าน 82,830 ครั้ง
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 11,301 ครั้ง
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว
เปิดอ่าน 58,514 ครั้ง
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
เปิดอ่าน 11,017 ครั้ง
5 ทริคประหยัดเงินค่าอาหารในช่วงใกล้สิ้นเดือน
5 ทริคประหยัดเงินค่าอาหารในช่วงใกล้สิ้นเดือน
เปิดอ่าน 10,775 ครั้ง
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เปิดอ่าน 19,338 ครั้ง
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ