ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความคิด สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลำดับและอนุกรม ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนของการวิจัย คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Research: R1) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development: D2) ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Research: R2) และขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (Development: D2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน และ 2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลำดับและอนุกรม ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลำดับและอนุกรม ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) จำนวน 4 แผนๆละ 2 ชั่วโมง และ 3) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นแบบอัตนัยจำนวน 10 ข้อ

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลสรุปการวิจัยดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)

1. รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากการสังเคราะห์ ผลการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มี 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1) หลักการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ ฝึกแก้ปัญหาปลายเปิดที่หลากหลาย รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นว่าจะนำไปใช้อย่างไรในสถานการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตจริง และได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายหลังการทำกิจกรรม 2) จุดหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยนักเรียนแต่ละคนมีแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเองที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งจะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 3) เนื้อหาที่ใช้คือสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องลำดับและอนุกรม 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้ (1) ครูร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) (2) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ (2.1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (2.2) ขั้นสอน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนของการสอนดังนี้ (2.2.1) สอนความรู้พื้นฐาน (2.2.2) ยกตัวอย่างปัญหาปลายเปิด (2.2.3) นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับปัญหาปลายเปิด (2.2.4) นักเรียนแก้ ปัญหาปลายเปิดด้วยตนเอง (2.2.5) ตรวจคำตอบและหาวิธีการหรือคำตอบที่ได้ทั้งหมด (2.3) ขั้นสรุป 5) การวัดและประเมินผลใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพจริง ทำการทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์โดยรวมของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.80และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.02 เมื่อแยกรายด้านพบว่า ด้านความคิดคล่องมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.02 ด้านความคิดยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ 14.64ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.18 และด้านความคิดริเริ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.71

โพสต์โดย หทัยวรรณ : [14 ส.ค. 2562 เวลา 18:22 น.]
อ่าน [3948] ไอพี : 122.155.38.167
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,124 ครั้ง
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 104,454 ครั้ง
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ

เปิดอ่าน 16,750 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก

เปิดอ่าน 29,664 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?

เปิดอ่าน 18,194 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 21,067 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู

เปิดอ่าน 10,929 ครั้ง
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า

เปิดอ่าน 21,725 ครั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู

เปิดอ่าน 61,757 ครั้ง
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้

เปิดอ่าน 21,956 ครั้ง
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!

เปิดอ่าน 24,286 ครั้ง
หีบพระศพ
หีบพระศพ

เปิดอ่าน 12,373 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 387,707 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)

เปิดอ่าน 2,831 ครั้ง
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 10,579 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่

เปิดอ่าน 11,038 ครั้ง
คุณแม่มือใหม่ดูเลย ที่ญี่ปุ่นมีโรงเรียนสอนแม่เลี้ยงลูก (รายการ ดูให้รู้)
คุณแม่มือใหม่ดูเลย ที่ญี่ปุ่นมีโรงเรียนสอนแม่เลี้ยงลูก (รายการ ดูให้รู้)
เปิดอ่าน 39,732 ครั้ง
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ
เปิดอ่าน 21,722 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
เปิดอ่าน 21,168 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
เปิดอ่าน 12,243 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ