ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของครู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญของครู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ชื่อผู้รายงาน นางมาลัย พิมพ์อ่อน

หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

ปีที่รายงาน 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาความรู้ความสามารถของครูโรงเรียนเทศบาล

เมืองปทุมธานีในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีระหว่างก่อนกับหลังครูเข้ารับการอบรมเพื่อ

พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มเป้าหมายคือ

ครูผู้สอนช ่วงชั้นที ่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีจ านวน 18 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบบันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามการปฏิบัติการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูค่าความเชื่อมั่น 0.99 แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.31 - 0.68 ค่าความยากตั้งแต่ 0.43 - 0.64

ค่าความเชื่อมั่น 0.84 แบบวัดความพึงพอใจ ค่าความเชื่อมั่น 0.92 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนและเอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค ่าเฉลี ่ย

ส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความรู้ความสามารถของครูระหว่างก่อนกับหลังการฝึกอบรมใช้

การทดสอบซายน์ (The Sign Test)

ผลการวิจัยเป็นดังนี้

1. สภาพก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า

1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคิดเป็นร้อยละ 5.55 โดยมีครูที่ไม่จัด

กิจกรรมตามหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 94.45

1.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 22.22 โดยมีครูที่ขาดความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 77.78

1.3 ครูให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ

27.78 โดยครูไม่ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 13 คน

คิดเป็นร้อยละ 72.22

1.4 ครูมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 15 คน

คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยครูไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

1.5 ครูมีความต้องในการการฝึกอบรมวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีความต้องการฝึกอบรมใน 8 เรื่อง ประกอบด้วย

1) หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 5) การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 7) การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ 8) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเกม

1.6 ครูเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 27.78

และเขียนโดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 72.22

2 ผลการประเมินและติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูเป็นดังนี้

2.1 ครูมีคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ



= 0.01

2.2 ครูมีความพึงพอใจต่ออบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับมาก (

X

= 4.38, S.D = 0.41)

2.3 ครูให้ความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 100

2.4 ครูมีพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับมาก

(

X

= 4.25, S.D. = 0.33)

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 เฉลี่ย ร้อยละ 75.80 โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ร้อยละ 6.94

โพสต์โดย มาลัย : [16 ส.ค. 2562 เวลา 12:11 น.]
อ่าน [2218] ไอพี : 223.24.191.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,876 ครั้ง
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 24,025 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

เปิดอ่าน 9,309 ครั้ง
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ

เปิดอ่าน 311 ครั้ง
ภูเขาไฟใต้น้ำปะทุ พ่นลาวา-ขี้เถ้า กลายเป็นเกาะเกิดใหม่ (มีคลิป)
ภูเขาไฟใต้น้ำปะทุ พ่นลาวา-ขี้เถ้า กลายเป็นเกาะเกิดใหม่ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 11,148 ครั้ง
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"

เปิดอ่าน 8,257 ครั้ง
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู

เปิดอ่าน 9,421 ครั้ง
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู

เปิดอ่าน 9,876 ครั้ง
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส

เปิดอ่าน 3,777 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 12,382 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 15,874 ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา

เปิดอ่าน 11,160 ครั้ง
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า

เปิดอ่าน 10,197 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ

เปิดอ่าน 10,058 ครั้ง
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า

เปิดอ่าน 59,664 ครั้ง
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน

เปิดอ่าน 19,854 ครั้ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
เปิดอ่าน 18,821 ครั้ง
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา
เปิดอ่าน 18,798 ครั้ง
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี
เปิดอ่าน 9,240 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
เปิดอ่าน 14,801 ครั้ง
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ