ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนของการวิจัย คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Research: R1) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development: D2) ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Research: R2) และขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Development: D2) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตัวแปรตาม ได้แก่ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 18 คน และ 2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จำนวน 9 แผน จำนวน 17 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง จำนวน 1 แผน และ แผนละ 4 ชั่วโมง รวมเป็น 2 สัปดาห์ / แผน จำนวน 8 แผนรวมเวลา 32 ชั่วโมง รวมเวลาที่หมด 34 ชั่วโมง และเวลาที่นักเรียนใช้ในการปฏิบัติงานด้วยตนเองนอกเวลาเป็นจำนวน 3 ชั่วโมง ไม่รวมการจัดนิทรรศการโครงงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง เวลา 2 ชั่วโมง และการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีก 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลสรุปการวิจัยดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

1. รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากการสังเคราะห์ ผลการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ มี 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

1.1 หลักการ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยนวัตกรรม 2 อย่างคือ นวัตกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้นหรือ Group Investigation หรือ GI เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอประกอบเนื้อหาที่เรียน เป็นการทำงานตามใบงานที่กำหนด โดยที่ทุกคนในกลุ่มรับรู้และช่วยกันทำงาน สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาคำตอบหรือความรู้มานำเสนอต่อชั้นเรียน ผู้เรียนจะนำเสนอผลงานทีละกลุ่ม แล้วร่วมกันประเมินผลงาน ส่วนนวัตกรรมที่ 2 คือการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เน้นการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้ปรับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตามขั้นตอนของ ไสว ฟักขาว (2544) คือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้คือ 2.1 ) ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา (Topic Selection) 2.2 ) ขั้นการวางแผนร่วมมือกันในการทำงาน (Cooperative Planning) 2.3) ขั้นการดำเนินงานตามแผนการที่วางไว้ (Implementation) 2.4) ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ทำ (Analysis and Synthesis) 2.5) ขั้นการนำเสนอผลงาน (Presentation of Final Report) 2.6) ขั้นการประเมินผล (Evaluation และ 3) ขั้นสรุป

2.2 วัตถุประสงค์ ยึดตามแนวคิดของ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) ได้เสนอวัตถุประสงค์ (Objective) คือ

2.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มได้ฝึกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม

2.2.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดค้นคว้า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การตั้งคำถาม ตอบคำถาม การใช้ภาษา การพูด ฯลฯ

2.2.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละ การยอมรับกันและกัน การไว้วางใจ การเป็นผู้นำ ผู้ตาม ฯลฯ

2.2.4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ใช้ขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)ที่ปรับมาจากขั้นตอนของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ( 2551) โดยใช้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้นหรือ Group Investigation ของ ไสว ฟักขาว (2544) โดยมี ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา (Topic Selection)

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอน ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

2.1 ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา (Topic Selection)

2.2 ขั้นการวางแผนร่วมมือกันในการทำงาน (Cooperative Planning)

2.3 ขั้นการดำเนินงานตามแผนการที่วางไว้ (Implementation)

2.4 ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ทำ (Analysis and Synthesis)

2.5 ขั้นการนำเสนอผลงาน (Presentation of Final Report)

2.6 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป

2.4 เนื้อหา เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา (เพิ่มเติม) โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัส ง32226 ประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 4 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำเนินงานจัดทำโครงงาน และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอโครงงาน

2.5 การวัดและประเมินผล การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ GILS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เกณฑ์ความรอบรู้ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มหรือร้อยละ 70 ของคะแนน 30 คะแนนคือ 24 คะแนน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 สรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ให้มีจำนวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มขึ้นไป

โพสต์โดย matthanida : [16 ส.ค. 2562 เวลา 19:30 น.]
อ่าน [2126] ไอพี : 118.174.200.128
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,618 ครั้ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง

เปิดอ่าน 11,302 ครั้ง
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก

เปิดอ่าน 21,958 ครั้ง
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)

เปิดอ่าน 9,768 ครั้ง
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 11,138 ครั้ง
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน

เปิดอ่าน 20,488 ครั้ง
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย

เปิดอ่าน 16,641 ครั้ง
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ

เปิดอ่าน 21,531 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก

เปิดอ่าน 22,301 ครั้ง
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์

เปิดอ่าน 33,547 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)

เปิดอ่าน 4,987 ครั้ง
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !

เปิดอ่าน 18,211 ครั้ง
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม

เปิดอ่าน 44,746 ครั้ง
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

เปิดอ่าน 15,850 ครั้ง
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์

เปิดอ่าน 11,885 ครั้ง
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน

เปิดอ่าน 1,810 ครั้ง
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้
เปิดอ่าน 9,854 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
เปิดอ่าน 11,533 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
เปิดอ่าน 19,619 ครั้ง
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?
เปิดอ่าน 15,779 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ