ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้หนังสือประกอบชุด ปัตตานีบ้านฉัน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

ชื่อผู้วิจัย นางสาวพัชรนท แก้วทองบัว

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้หนังสือประกอบชุด ปัตตานีบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้หนังสือประกอบชุด ปัตตานีบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้หนังสือประกอบชุด ปัตตานีบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้หนังสือประกอบ ชุด ปัตตานีบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้หนังสือประกอบชุด ปัตตานีบ้านฉัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ หนังสือประกอบชุดปัตตานีบ้านฉัน จำนวน 8 ชุด แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้หนังสือประกอบชุด ปัตตานีบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยยังอ่านไม่ค่อยออก เขียนไม่ถูก และการใช้ภาษาไทยยังไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย ขาดทักษะในการอ่าน ไม่สนใจในการอ่านและการเขียน ส่งผลกระทบต่อไปในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ อีกด้วย

2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้หนังสือประกอบชุด ปัตตานีบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า WLPCA Model มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งที่ส่งเสริมฝึกการเรียนรู้ เงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุน และหลักการตอบสนอง ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนคือ 1) W=Warm up -ขั้นเตรียมความพร้อม 2) L=Learning-ขั้นเรียนรู้ 3) P=Practice–ขั้นฝึก 4) C=Conclusion–ขั้นสรุป และ 5) A=Application-ขั้นการประยุกต์ใช้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.79/84.26 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. ผลการทดลองใช้หลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้หนังสือประกอบชุด ปัตตานีบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้หนังสือประกอบชุด ปัตตานีบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.52)

Title: The Development of Learning Management Model based on the

Concepts of Brain-based Learning to Develop Thai Reading Skills

through Series of book, “Pattani, my home” for Prathomsuksa 3

students, Bankayee 5 Municipal School

Researcher: Miss.Patcharanot Kaewthongbua

Academic Year: 2018

Abstract

The development of learning management model based on the concepts of brain-based learning (BBL) to develop Thai reading skills through series of book, “Pattani, my home”, for Prathomsuksa 3 students, Bankayee 5 Municipal school was a research and development (R&D). The purposes were 1) to study the foundation information on the development of learning management model based on the concepts of brain-based learning (BBL) to develop Thai reading skills through series of book, “Pattani, my home” for Prathomsuksa 3 students, Bankayee 5 Municipal school. 2) to design and develop learning management model based on the concepts of brain-based learning (BBL) to develop Thai reading skills through series of book, “Pattani, my home” for Prathomsuksa 3 students, Bankayee 5 Municipal school. 3) to try out the learning management model based on the concepts of brain-based learning (BBL) to develop Thai reading skills through series of book, “Pattani, my home” for Prathomsuksa 3 students, Bankayee 5 Municipal school and 4) to evaluate the usage of the learning management model based on the concepts of brain-based learning (BBL) to develop Thai reading skills through series of book, “Pattani, my home” for Prathomsuksa 3 students, Bankayee 5 Municipal school. The sampling group comprised 31 Prathomsuksa students, class 3/2, Bankayee 5 Municipal school. The research tools consisted of 8 series of book, “Pattani, my home”, suitability test, test and satisfaction form. The statistic used percentage, mean and standard deviation, dependent samples t-test and content analysis.

The results of the research were as follows:

1. From the study of foundation information on the development of learning management model based on the concepts of brain-based learning (BBL) to develop Thai reading skills through series of book, “Pattani, my home” for Prathomsuksa 3 students, Bankayee 5 Municipal school, found that most of students used local language. So students were not only illegible and misspelled Thai language but also weak on Thai grammar. Students were lack of reading skill and they didn’t pay attention on both reading and writing caused learning problem on other subjects.

2. The result of the design and development in learning management model based on the concepts of brain-based learning (BBL) to develop Thai reading skills through series of book, “Pattani, my home” for Prathomsuksa 3 students, Bankayee 5 Municipal school which was developed, called WLPAC Model, consisted of principle factors as follows: principal, objective, learning process, promoting students’ learning factors, condition of using learning model, learning supplementary and principal of responsiveness. Learning management was divided into 5 steps as follow; 1. W= Warm up 2. L= Learning 3. P= Practice 4. C= Conclusion and 5. A= Application, was efficaciously at 83.79/84.26 revealed higher 80/80 than the specified criterion.

3. The result of using instructional model after learning management model based on the concepts of brain-based learning (BBL) to develop Thai reading skills through series of book, “Pattani, my home” for Prathomsuksa 3 students, Bankayee 5 Municipal school. Students had higher grade point average of learning achievement statistically significant at .05

4. The result of students’ satisfaction toward learning management model based on the concepts of brain-based learning (BBL) to develop Thai reading skills through series of book, “Pattani, my home” for Prathomsuksa 3 students, Bankayee 5 Municipal school in overall was at the highest level ( =4.55, S.D. = 0.52)

โพสต์โดย โย่ง : [19 ส.ค. 2562 เวลา 13:04 น.]
อ่าน [213] ไอพี : 1.46.14.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ