ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์”

นายศักดิ์ รุ่งแสง

ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์”

A Model to Promote Teaching and Learning Activities For Improving Student Academic Achievement of Princess Chulabhorn Science High School Buriram

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 2) สร้างรูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 3) ทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผล สัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ซึ่งแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จานวน 61 คน นักเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 251 คน

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จานวน 12 คน

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร จานวน 5 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561 จานวน 59 คน นักเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2561 จานวน 719 คน

และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จานวน 63 คน นักเรียน ปีการศึกษา 2561 จานวน 719 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมิน แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความสอดคล้องกันคือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล การบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบริหารจัดการสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ 2) ด้านครูผู้สอน (Teachers) ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และ การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง และ 3) ด้านผู้เรียน ((Students) ประกอบด้วย การพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาด้านร่างกาย และ การพัฒนาด้านจิตใจ/คุณธรรม รวมกิจกรรมดาเนินการ 10 กิจกรรม ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 3 องค์ประกอบ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 10 กิจกรรม เริ่มดาเนินการเดือนมีนาคม 2560 – มีนาคม 2561 โดยดาเนินการตามคู่มือการปฏิบัติกิจกรรมที่จัดทาขึ้น พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบแต่ละองค์ประกอบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 กิจกรรม ตามรูปแบบแต่ละองค์ประกอบ โดยรวมสูงขึ้น ทุกองค์ประกอบ

4. ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.2 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โพสต์โดย sakolkeit : [28 ส.ค. 2562 เวลา 16:49 น.]
อ่าน [1372] ไอพี : 184.22.255.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ