ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอน มอนเทสซอริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอน

มอนเทสซอริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

ผู้ประเมิน นายสหชวโรจน์ งามขำ

ปีที่ประเมิน 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และด้านผลการดำเนินงาน (Product) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) ผู้สนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวาง จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางจำนวน 1 คน 2) ผู้ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย จำนวนครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จำนวน 10 คน 3) ผู้ได้รับผลจากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มี 3 ชุด ชุดของผู้สนับสนุนโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ และผู้ที่ได้รับผลจากการดำเนินโครงการ มีทั้งหมด 5 ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

5.1.1 การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางด้านบริบท ผลการประเมินพบว่า ผู้สนับสนุนโครงการมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแล ติดตามการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีคำสั่ง/ประกาศเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเตสเซอรี่อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก

5.1.2 การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางด้านปัจจัยเบื้องต้น ผลการประเมินพบว่า ผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นว่าปัจจัยเบื้องต้นที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือปัจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม

5.1.3 การประเมินการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการประเมินพบว่า ผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนและชุมชนมีการประชุมเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนอย่างสม่ำเสมอ, นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำงานเป็นกลุ่ม, โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการใช้ยาและสารเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง

5.1.4 การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้านผลการดำเนินงาน ผลการประเมินพบว่า ผู้ดำเนินโครงการและผู้ได้รับผลกระทบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมรายข้อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ดำเนินโครงการ และผู้ได้รับผลกระทบมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับนักเรียนมีความปลอดภัยต่อการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่น

5.1.5 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สรุปได้ดังนี้

1. ผู้สนับสนุนโครงการจะมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลร้องกวาง และผู้บริหารโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ สรุปได้โดยเรียงจากความคิดเห็นที่สำคัญมากไปสู่ความคิดเห็นที่สำคัญน้อย คือ การดำเนินโครงการที่ควรจะดำเนินอย่างเร่งด่วน ในด้านการดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ จัดอบรมและเอาใจใส่นักเรียนที่มีปัญหาชัดเจน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การวางแผนในด้านงบประมาณ ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานปานกลาง บุคลากรมีความพร้อมในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ

2. ผู้ดำเนินโครงการ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สรุปจากการสัมภาษณ์ได้ คือ บุคลากรแต่ละคนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริ ตามความถนัด เช่น เป็นวิทยากรผู้จัดอบรม เป็นผู้รายงานผลโครงการ และบุคลากรส่วนใหญ่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน จากการดำเนินงานพบปัญหา คือ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานสั้น ควรมีการประสานงานกันระหว่างผู้สนับสนุนโครงการและผู้ดำเนินโครงการให้มากกว่านี้ เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นควรได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง และประเด็นสุดท้ายผู้ดำเนินโครงการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ควรมีการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริ ต่อไป

3. ผู้ได้รับผลจากโครงการ ผู้ได้รับผลจากการดำเนินโครงการโดยตรง คือ นักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง และรองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียน สรุปได้คือ ส่วนใหญ่นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอนมอนเทสซอริ และการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเข้าร่วมด้วยสนใจและเต็มใจ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขในการดำเนินโครงการ

โพสต์โดย ผอ.นัส : [2 ก.ย. 2562 เวลา 05:35 น.]
อ่าน [3721] ไอพี : 182.52.137.124
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,299 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

เปิดอ่าน 161,626 ครั้ง
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 9,874 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 12,164 ครั้ง
เห็ดนางนวล
เห็ดนางนวล

เปิดอ่าน 14,274 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เปิดอ่าน 49,172 ครั้ง
ฟุตปาธ-บาทวิถี : ภาษาไทยน่ารู้
ฟุตปาธ-บาทวิถี : ภาษาไทยน่ารู้

เปิดอ่าน 17,240 ครั้ง
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต

เปิดอ่าน 14,434 ครั้ง
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี

เปิดอ่าน 8,094 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!

เปิดอ่าน 10,950 ครั้ง
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก

เปิดอ่าน 29,340 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 48,795 ครั้ง
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก

เปิดอ่าน 28,548 ครั้ง
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)

เปิดอ่าน 23,200 ครั้ง
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า

เปิดอ่าน 12,662 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 34,425 ครั้ง
ขิงแก้ผมร่วง
ขิงแก้ผมร่วง
เปิดอ่าน 12,248 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน
เปิดอ่าน 93,421 ครั้ง
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เปิดอ่าน 10,974 ครั้ง
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี
เปิดอ่าน 15,264 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ