ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดสวนถาด ครูรัตนาพร ขาวนอก

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1

การจัดสวนถาด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จัดสวนในภาชนะ

การจัดสวนในภาพมีรูปแบบเหมือนหรือ

แตกต่างจากการจัดสวนในภาชนะอื่น

หรือไม่ อย่างไร

2. การจัดสวนในภาชนะ

2.1 การจัดสวนถาด

มีขั้นตอนการท าตามกระบวนการท างานดังนี้

ลักษณะงาน เป็นการจัดสวนที่มีลักษณะ

การจัดแบบย่อมาจากทิวทัศน์หรือเรื่องราว

เน้นความเป็นธรรมชาติ

คุณสมบัติของผู้จัดสวนถาด ควรมีความรู้และ

ทักษะในการจัดสวน มีความคิดสร้างสรรค์

ด้านศิลปะ มีความประณีต และละเอียดรอบคอบ

การวิเคราะห์งาน

2.2 การจัดสวนถาด

สิ่งที่ต้อง

จัดเตรียม

วัตถุประสงค์

ศึกษาวิธีการ

- ใช้เป็นของตกแต่งบ้าน

- สร้างความเพลิดเพลิน

- ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

- วัสดุ เช่น ต้นไม้ ถาด ถ่านบด ดิน กรวด

- อุปกรณ์ เช่น ปากคีบยาว ช้อนปลูกขนาด

เล็ก

ขั้นตอนการจัดสวนขวด

- การออกแบบ - การตรวจสอบผลงาน

- การลงมือปฏิบัติ - การปรับปรุงแก้ไข

- การตกแต่งผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์

2.3 การจัดสวนถาด

1. ล้างต้นไม้ให้สะอาด

2. โรยถ่านบดลงที่ก้นถาดและใส่

อิฐ

3. วางรากไม้หรือตอไม้

2.3 การจัดสวนถาด

4. น าต้นไม้วางลงใน

ถาด

5. ปัดเศษดินที่ติดอยู่บนใบไม้

หรือขอนไม้ออก

6. ตกแต่งด้วย

กรวดและก้อนหิน

2.3 การจัดสวนถาด

เป็นการพิจารณาจากผลการจัดสวนถาด

ที่ส าเร็จแล้วว่าสวยงามตรงตาวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้หรือไม่ หากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ช่วยกันประเมินผล

การท างานกันเถอะ

2.3 การจัดสวนถาด

การจัดสวนถาด

3. กล

มพน

ไม

้น ้ำ

1. กล

มพน

ไม

้ในร่ม

2. กล

มพน

ไม้อวบน ้ำ

-กำรให้น ้ำ

-กำรให้แสงสว่ำง

-กำรใส

่ป๋

-กำรป้องกันโรค

และแมลง

-กำรตัดแต่ง

3. กำรด

แลร

กษำสวนในภำชนะ

กำรด

แลรักษำ

สวนในภำชนะ

ออสโมคอสเป็นปุ๋ยที่ละลายช้ามาก

การใส่ปุ๋ยชนิดนี้จะช่วยให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโต

งอกงาม ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยชนิด

นี้คือ 2-3 เดือน/ครั้ง เพื่อป้องกันอาการราก

เน่าเนื่องจากได้รับปุ๋ยที่มีความเข้มข้นมากเกินไป

กล

มพน

ไม

อวบน ้

ำหร อ

แค็กตัสและซัคคิวเลนท์

กล

มพน

ไม้น ้ำ

กล

มพน

ไม

้ในร่ม

รดน

ำ วนัละ1 คร

้ัง

วำงภำชนะบริเวณที่มี

ท ำลำยศัตรูพืชหรือปลิดใบ

ตดัแต่งกิ่งไมแ

ละใบส่วนเกิน

แสงแดดร ำไรในตอนเช้ำ

เติมน

ำ ใหเ

ยงพอ

วำงภำชนะให้ถูก

แสงแดดตอนกลำงวัน

ใส่ปุ๋ย2-3 วัน/คร

้ัง

ตดัแต่งกิ่งไมแ

ละตดัใบส่วนเกิน

กำ จดัศตัรูพ

ชในน

ใส่ปุ๋ยเม

ื่อใบเห

ี่ยวเฉำหร

อเปลี่ยนสี

รดน

ำ 2-3 วัน/คร

้ัง

วำงภำชนะท

แสงแดดส่องถ

ท ำลำยศัตรูพืชหรือปลิดใบ

ตดัแต่งกิ่งไม้ให้ได้รูปทรง

3. กำรดูแลรักษำสวนในภำชนะ

ค ำชี้แจง น

กเร

ยนสร

างแผนภาพความคด

สร

ปวธ

ิี

การด

แลร

กษาสวนในภาชนะ

กำรด

แลร

กษำ

สวนในภำชนะ

นักเรียนมีวิธีการจัดตกแต่งสวนถาดให้สวยงามอย่างไร

ควรน าวัสดุมาตกแต่งให้

สวยงาม เช่น ตกแต่งด้วยก้อน

หินหรือตุ๊กตารูปสัตว์ต่าง ๆ

ค าถามทบทวนความรู้ ?

การจัดสวนถาด

การจัดสวนถาดเป็นการน าพันธุ์ไม้ที่คัดเลือก

แล้วมาจัดลงในถาด ซึ่งมีพื้นที่ในการจัดมากกว่า

ภาชนะประเภทแก้วและขวด จึงสามารถออกแบบโดย

ย่อทิวทัศน์ตามธรรมชาติให้มีความสวยงามและ

กลมกลืนไว้ในภาชนะได้

สรุปความรู้

“ณัฐชอบจัดสวนในภาชนะเป็นงานอดิเรกเขามีวัสดุ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดสวนอยู่พร้อม ยกเว้นภาชนะและพันธุ์ไม้

เขาจึงส ารวจพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในบ้านแล้วพบว่ามีแค็กตัส พรมก ามะหยี่

และเฟินผักชี”

1. หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายณัฐควรจัดสวนแบบใดจึงจะ

เหมาะสม

ที่สุด เพราะอะไร

2. งานอดิเรกของณัฐจะสร้างเสริมให้เขามีลักษณะนิสัยใดมากที่สุด

ค าถามคิดวิเคราะห์

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

ม. 1 เล่ม 2

หน

วยกำรเร

ยนร

2 จัดสวนในภำชนะ

197

เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว

ก ท ำตุ้มรำก

ข ตัดรำกฝอย

ค แช

รำกในน

ง ยอ

ยดินออกจำกรำก

1. ก่อนน าต้นไม้ปลูกลงในขวดควรปฏิบัติอย่างไรมากที่สุด

ค าอธิบาย: ก ถูกต้อง เพราะการท าตุ้มรากเป็นการน าดินและขุยมะพร้าวแช่น้ าแล้วน ามาห่อเป็นตุ้มบริเวณรากต้นไม้ แล้ว

น าผ้าก๊อซมาพันทับ จากนั้นน าตุ้มรากไปจุ่มน้ าอีกครั้งหนึ่ง จึงน าไปจัดลงในขวด การท าตุ้มรากจะช่วยให้รากของต้นไม้

กักเก็บความชื้นและอาหารไว้ใช้ได้นาน ท าให้พืชมีชีวิตอยู่ได้นาน ดังนั้น ก่อนน าต้นไม้ปลูกลงในขวดควรท าตุ้มราก

มากที่สุด

ก ปัดดว

ยพก

นั

ข เช็ดด้วยกระดำษ

ค ฉีดดว

ยน

สะอำด

ง จับด้วยปำกคีบยำว

2.

กำรจัดสวนถำดมีวิธีกำรก ำจัดเศษดิน

ที่ติดอย

บนใบไม้อย่ำงไร

ค ำอธิบำย:ก ถูกต้อง เพรำะพกู่ นั เป็

นอุปกรณ

ี่ม

ดำ

มยำว ม

ีปลำยท

ี่อ่อนนุ่ม จ

งสะดวกในกำรน ำมำปัดเศษดินที่

ติดบนใบไมซ

้่ึ

งอยใู่ นท

ี่แคบ ๆ ประกอบกบั ปลำยพกู่ นั ม

ควำมอ่อนนุ่มจ

งไม่ทำ ใหใ้

บไมช

้้

ำ ดงัน

นั กำรจดัสวนถำด

วธิี

กำรกำ จดัเศษดินท

ี่ติดอยบู่ นใบไมโ้

ดยกำรปัดดว

ยพกู่ นั

ก ปลูกตน

้ไมเ

ิ่มเต

ข พรวนดินและรดน

ค ถอนตน

้ไมท

้ี่เห

ี่ยวท

ง ใส

สำรเร

งกำรเจร

ญเต

บโต

3.

ถ้ำต

นไม

ทปี

กในสวนถำดเร

มเหี่ยว

ควรแก้ไขอย่ำงไร

ค ำอธิบำย:ข ถูกต้อง เพรำะต้นไม้ท

ี่ปลูกในสวนถำดเริ่มเห

ี่ยวแสดงวำ่ ตน

้ ไมข

ำดน

ำ ดงัน

น กำรพรวนดิน ั และ

รดน

ำ จ

งเป็

นวธิี

กำรแกไ้

ขปัญหำตน

้ ไมท

้ี่ปลูกในสวนถำดเริ่มเห

ี่ยวไดเ

หมำะสมท

ี่สุด

ค เศรษฐีเรือนใน

ง หมำกผู้หมำกเมีย

4.

ถ้ำต้องกำรจัดสวนในภำชนะด้วยต้นไม้

วรรณะส

นควรเล อกต้นไม้ชนิดใด

ก กวนอิม

ข หนวดปลำดุก

ค ำอธิบำย: ง ถูกต้อง เพรำะหมำกผู้หมำกเมียเป็ นต้นไม้ที่มีใบสีแดง ซ่ึ

งจดัอยใู่ นกลุ่มตน

้ ไมว

รรณะส

อุ่น

5.

วส

ใดช

วยให

นไม

ทใี

ดสวนในภำชนะยึดเกำะได้ดี

และพย

งลำ

นให

งตรง

ค ำอธิบำย: ข ถูกต้อง เพรำะทรำยเป็

นวสั ดุท

ี่ใชจ

ดัสวนในภำชนะท

ี่ช่วยใหต

้ ไมย

เกำะไดด

้ี

ยงิ่ ข

้ึ

นและช่วยพยงุ

ลำ ตน

้ ใหต

้้

งัตรง

ค กรวด

ง เศษอิฐ

ก ถ

ำน

ข ทรำย

6.

ถ้ำต้นไม้ทปี

กในสวนถำดเปลี่ยนจำกใบสีเขียวเป็ น

สีเหล อง ควรแก้ไขอย่ำงไร

ค ำอธิบำย:ข ถูกต้อง เพรำะกำรใส่ปุ๋ยเป็

นกำรเพิ่มธำตุอำหำรใหแ

ก่พ

ช ซ่ึ

งช่วยแกไ้

ขปัญหำต้นไม้ที่ปลูกในสวน

ถำดเปลี่ยนจำกใบสีเขียวเป็ นสีเหลืองที่เหมำะสมที่สุด

ค ตดัใบท

ง ตดัแต

งใบ

ก รดน

ข ใส

่ป๋

ก น ำถำดไปวำงในร

ข น ำไมม

ำปักเพ

ื่อป้

องกนั ตน

้ไมเ

อน

ค หมุนถำดให้ได้รับแสงแดดทุกด้ำน

ง เพ

ิ่มแสงไฟในดำ

นท

ี่ไม

่ไดร

้ับแสงแดด

7.

ถ้ำต้นไม้ที่จัดสวนถำดเอนตัวไปในทิศทำง

ที่ถ

กแสงแดดเพย

งด

ำนเด

ยวควรแก

้ไขอย

่ำงไร

ค ำอธิบำย: ค ถูกต้อง เพรำะต้นไม้ตอ

งกำรแสงสวำ่ งเพ

ื่อใชใ้

นกระบวนกำรสงัเครำะห

แสง ดงัน

น กำรหมุนถำด ั

ใหไ้

ดร

้ับแสงแดดทุกดำ

นจ

งเป็

นวธิี

กำรแกไ้

ขปัญหำตน

้ ไมท

้ี่ปลูกในสวนถำดเอนตวัไปในทิศทำงที่ถูกแสงแดด

เพียงด้ำนเดียวได้ดีที่สุด

ก กำรวิเครำะห์งำน

ข กำรวำงแผนในกำรท ำงำน

ค กำรประเมินผลกำรท ำงำน

ง กำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับข

นั ตอน

8.

“จีรนันท์จัดเตรียมปุ๋ ยน ้าส าหรับฉีดพ่นต้นไม้

ที่จัดสวนถาด” จีรนันท์ปฏ

อย

ในขั้นตอนใด

ของกระบวนกำรท ำงำน

ค ำอธิบำย ข ถูกต้อง เพรำะกำรวำงแผนในกำรทำ งำนเป็

นกิจกรรมท

ี่กำ หนดวตัถุประสงคแ

ละวธิี

กำรวำ่ จะทำ

อะไรเม

ื่อไรใครทำ และทำ อยำ่ งไรซ่ึ

งรวมถ

งกำรจดัเตร

ยมวัสดุ อุปกรณ์ในกำรทำ งำนดว

ย ดงัน

น ั จีรนันท์

จดัเตร

ยมปุ๋ยน

ำ สำ หรับฉ

ดพน่ ตน

้ ไมท

้ี่จดัสวนถำด จ

งเป็

นกำรปฏิบตัิอยใู่ นข

นั ตอนน

ก กำรท ำควำมสะอำดแกว

ข กำรน ำต้นไม้วำงลงในแกว

ค กำรตกแต

งสวนแกว

ดว

ยตุ๊กตำ

ง กำรโรยกรวดเมด

็ใหญ

ลงในแกว

9.

ขั้นตอนใดของกำรจัดสวนแก้วที่ต้องใช้

ควำมระม

ดระวง

มำกทส

ค ำอธิบำย ข ถูกต้อง เพรำะกำรนำ ตน

้ ไมว

ำงลงในแกว

เป็

นข

นั ตอนท

ี่ตอ

งใชค

วำมระมดัระวงัมำกที่สุด เนื่องจำก

ตน

้ ไมม

้ี

ขนำดเลก

และบอบบำงตอ

งใชเ

คร

ื่องม

อหยบิจบั ท

ละชิ้

นและค่อย ๆ จัดวำง ซึ่งถ้ำขำดควำมระมัดระวัง อำจ

ท ำใหต

้ ไมห

กัหร

อฉ

กขำดไดง

้่ำย

ก กำรวิเครำะห์งำน

ข กำรวำงแผนในกำรท ำงำน

ง กำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับข

นั ตอน

ค กำรประเมินผลกำรท ำงำน

10.

“หน

นาโรยถ

านบดลงในถาดก

อนใส

เศษอ

ฐและด

น”

หน

นำปฏ

อย

ในข

นตอนใดของกระบวนกำรทำ

งำน

ค ำอธิบำย: งถูกต้อง เพรำะกำรปฏิบตัิงำนตำมลำ ดบัข

นั ตอนเป็

นกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนท

ี่ไดวำงไว้ ้

ดงัน

นั

หนูนำโรยถ่ำนบดลงในถำดก่อนใส่เศษอิฐและดิน จ

งเป็

นกำรปฏิบตัิอยใู่ นข

นั ตอนน

นักเรียนคิดว่าวัสดุในท้องถิ่นสามารถน ามาเพิ่มมูลค่าได้อย่างไร

ค ำถำมเชื่อมโยงสู่บทเรียนต่อไป

ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้ อหาใน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ประดิษฐ์ไว้ใช้ประโยชน์

?

โพสต์โดย koo kaen : [7 ต.ค. 2562 เวลา 06:34 น.]
อ่าน [1928] ไอพี : 110.49.29.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,893 ครั้ง
วิธีจำศัพท์
วิธีจำศัพท์

เปิดอ่าน 3,896 ครั้ง
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด

เปิดอ่าน 15,875 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ

เปิดอ่าน 9,723 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว

เปิดอ่าน 10,236 ครั้ง
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4

เปิดอ่าน 13,149 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 12,814 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)

เปิดอ่าน 15,861 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 9,572 ครั้ง
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
แนะนำหนังสือน่าอ่าน

เปิดอ่าน 17,394 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 9,625 ครั้ง
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 37,964 ครั้ง
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม

เปิดอ่าน 12,963 ครั้ง
ความหมายของของขวัญ
ความหมายของของขวัญ

เปิดอ่าน 12,591 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ

เปิดอ่าน 13,374 ครั้ง
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,921 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่

เปิดอ่าน 28,986 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 11,968 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ...
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ...

เปิดอ่าน 304,090 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้

เปิดอ่าน 12,554 ครั้ง
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ