ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการจำชื่อธาตุของนักเรียน โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุ และโปรแกรม Kahoot Application รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) ระดับ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อวิจัย ศึกษาการจำชื่อธาตุของนักเรียน โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุ และโปรแกรม

Kahoot Application รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อผู้วิจัย นางสรัลดา พรจินดาสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

วิชาที่เลือกทำวิจัย วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) รหัสวิชา ว๓๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ด้วยเกมบิงโก (Bingo Game) เป็นเกมที่ให้ความบันเทิงประเภทหนึ่งเป็นการจำลอง สถานการณ ์ในชีวิตแบบง่ายๆ และได้รับความนิยมมากทำให ้ ผู้เล่นเกิดความเชื่อและแสดงบทบาทไปตามเกมจึงเป็นเหตุอันดีที่จะนำเกมบิงโกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจดจำชื่อธาตุในตารางธาตุ การเล่นบิงโกเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ อย่างเป็นธรรมชาติของเด็ก ช่วยให้เด็กได้ทดลองค้นพบและปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเพิ่มความหลากหลาย ให้บทเรียนและช่วยสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนชอบวิชาเคมีแล้ว นอกจากนี้ยังมีให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ โดยการลงมือปฏิบัติ (Task Based) โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การมีกติกาที่ชัดเจนเป็นตัวนำการปฏิบัติของเด็กและมีกลยุทธ์ที่ทำให้เด็กต้องใช้ทักษะทางภาษา (และทักษะอื่น ๆ) ได้ กุญแจสู่ความสำเร็จของเกมบิงโกคือ กติกา และการกา หนดเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจน (ฟิล ลิบ แปลโดย เตือนใจ เฉลิมกิจ. ๒๕๔๕, หน้า ๓๒)

Kahoot Application เป็นแอพฯ ที่ช่วยให้ครูสามารถสร้างแบบทดสอบเก็บคะแนน โดยที่นักเรียนอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นการสอบเลย (หรือจะทดลองให้นักเรียนสร้าง Quiz ให้เพื่อนเล่นก็ยังได้) เพราะแอพฯ นี้มีลูกเล่นหวือหวาอย่างนับเวลาถอยหลัง บอกว่าข้อนั้นมีใครตอบถูกบ้าง หรือมีการจัดอันดับคนที่มีคะแนนขึ้นนำเมื่อคำถามแต่ละข้อผ่านไป แถมสุดท้ายครูยังได้รีพอร์ตผลคะแนนของเด็กแต่ละคนมาในรูปแบบ excel สะดวกกับการนำไปประมวลผลต่ออีกด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยค้นคว้า จึงสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมบิง โก และโปรแกรมKahoot Application ในการเรียนรู้ตารางธาตุ เพราะกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เกมบิงโกและโปรแกรมKahoot Application เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีความสนุกสนาน ให้ความบันเทิง นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการลงมือปฏิบัติจริง การใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาจัดกระบวนการเรียน จึงจะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ตารางธาตุในวิชาเคมี ของนักเรียนให้มีประสิทธิ์ภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย

๑. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการการเรียนเรื่องตารางธาตุโดยใช้เกมบิงโก และโปรแกรม

Kahoot Application

๒. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการจำชื่อธาตุก่อนและหลังการใช้เกมบิงโก และโปรแกรม

Kahoot Application

๓.วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยา

คาร จำนวน ๙ คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

๔.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม

๑. แผ่นกระดานเกมที่มีชื่อธาตุไม่ซ้ำกัน

๒. ข้อสอบ/คำถามในโปรแกรมKahoot Application

๓. โทรศัพท์มือถือ

๔. โทรทัศน์

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจ

๒. แบบสังเกตและสอบถาม

๓. แบบทดสอบเรื่อง ตารางธาตุ

๖. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย

๑. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร

เมื่อ X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

n แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. ๒๕๓๓ : ๑๔๖)

๒. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร

เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง

แทน ผลรวมของกำลังสองของคะแนน

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง

n แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. ๒๕๓๓ : ๑๕๑-๑๕๒)

๗. ผลการวิจัย

การศึกษาการจำชื่อธาตุของนักเรียน โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุ และโปรแกรม Kahoot Application รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในชั้นเรียนของนักเรียน จำนวน ๙ คน มีข้อมูลทั่วไปดังนี้

ด้านเพศ เป็นเพศหญิง จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ๓๓.๓๓ และเป็นเพศชายจำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ๖๖.๖๗

ผลเปรียบเทียบความสามารถการจำชื่อธาตุก่อนและหลังการใช้เกมบิงโก และโปรแกรมKahoot

Application

๑. การทดลองวัดและประเมินผลโดยการให้นักเรียนศึกษาธาตุตามตารางธาตุในหนังสือเรียน และให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนโดยวิธีการเขียนตามคำบอกจำนวน ๒๐ ธาตุ เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จตรวจคำตอบพร้อมกันแล้วบอกคะแนนนักเรียนก่อนเรียน จากนั้นให้นักเรียนนำแผ่นกระดานบิงโกที่นักเรียนประดิษฐ์เองมาใช้ในการเล่นเกม นักเรียนสามารถนำหนังสือเรียนดูชื่อธาตุตามตารางธาตุหรือเอกสารที่นักเรียนมีเกี่ยวกับตารางธาตุนำมาใช้ประกอบการเล่นเกมได้ในการเล่นเกมบิงโกจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเนื่องจากนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานและเล่นเลยเวลาเรียน จากนั้นครูทดสอบนักเรียนโดยการเขียนตามคำบอก ๒๐ คำ เช่นเดิม เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นครูตรวจและแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการใช้เกมบิงโกแล้วครูนำโปรแกรม Kahoot Application มาใช้ตรวจสอบความสามารถในการจำชื่อธาตุของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนวิชาเคมีต่อไป ทดสอบการเขียนตามคำบอกครั้งที่ ๓ ตรวจความจำชื่อธาตุของนักเรียนครูตรวจแจ้งผลให้นักเรียนทราบทันที

๘. สรุปผลและอภิปรายผล

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในชั้นเรียนของนักเรียน จำนวน ๙ คน มีข้อมูลทั่วไปดังนี้

ด้านเพศ เป็นเพศหญิง จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ๓๓.๓๓ และเป็นเพศชายจำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ๖๖.๖๗

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) คะแนนจากการใช้แบบทดสอบเขียนตามคำบอก หลังจากการใช้เกมบิงโก และโปรแกรม Kahoot Application ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ และหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๘๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก

๓. ผลความพึงพอใจในการใช้เกมบิงโก และโปรแกรม Kahoot Application โดยภาพรวมด้านครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหามีความพึงพอใจมากที่สุด พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ (SD.๑.๐๐) และสภาพห้องเรียนมความพึงพอใจน้อยที่สุด พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ (SD.๑.๑๒)

๙. ข้อเสนอแนะ

๑. ครูควรออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

๒. สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรมีผลต่อการเข้าใช้โปรแกรม Kahoot Application

๓. นักเรียนบางคนไม่มีโทรศัพท์มือถือครูสามารถให้นักเรียนเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้

โพสต์โดย นิ่ม : [10 ต.ค. 2562 เวลา 12:48 น.]
อ่าน [2553] ไอพี : 202.129.52.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ