ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขชื่อผลงาน สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สู่วิถีโรงเรียนส

๑. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพที่ดีตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง

โรงเรียนบ้านห้วยบอน ในฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่ดำเนินการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมคาดหวัง ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยงรอบสถานศึกษา ที่นำไปสู่พฤติกรรมอันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม โดยโรงเรียนได้จัดให้มีความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่นโดยผ่านกระบวนการจัดโครงการและกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยคิดรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกระบวนการ “สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สู่วิถีโรงเรียนสีขาว โดยใช้รูปแบบ BHB MODE” เพื่อปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียน ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือกระทำจากการปฏิบัติจริงของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้ให้การแนะนำ ฝึกฝน อบรม เป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ทำดี และใฝ่รักษาสุขภาพ เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่ดีย่อมไม่นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ไม่สร้างความเดือดร้อน เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

กระบวนการ “สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สู่วิถีโรงเรียนสีขาว โดยใช้รูปแบบ BHB MODE” มีจุดประสงค์และเป้าหมาย

2.1 เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด

2.2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติด

2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของโรงเรียนบ้านห้วยบอน ให้มีกระบวนการที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน

2.5 เพื่อพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนบ้านห้วยบอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน การนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา

๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน

1. B : Balance growth พัฒนาการเจริญเติบโตที่สมดุลทั้งกายและใจ

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้

1.1 การพัฒนาสุขภาพกาย ได้แก่

1.1.1 กิจกรรมแอโรบิกตอนเช้า

1.1.2 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1.1.3 กิจกรรมชมรม

1.1.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ

1.1.5 กิจกรรมตรวจฟันโดยเจ้าหน้าที่อนามัย

1.1.6 กิจกรรมอาหารกลางวัน

1.1.7 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

1.1.8 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

1.1.9 กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน

1.2 การพัฒนาสุขภาพใจ หรือสุขภาพจิต ได้แก่

1.2.1 กิจกรรมละหมาดประจำวัน (ละหมาดตอนเที่ยง)

1.2.2 กิจกรรมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด

1.2.3 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

1.2.4 กิจกรรมของหายได้คืน

1.2.5 กิจกรรมเมาลิด

1.2.6 กิจกรรมอาซูรอ

1.2.7 กิจกรรมละศีลอด

1.2.8 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

1.2.9 กิจกรรมแนะแนว

1.2.10 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด

1.2.11 กิจกรรมตู้แดงเสมารักษ์

2. H : Head way ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนั้น จะส่งผลให้มีกระบวนการที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยบอนจึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้

2.1 กิจกรรมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ

2.2 กิจกรรมประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2.3 กิจกรรมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

3. B : Benchmarking การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ

โรงเรียนบ้านห้วยบอนได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนบ้านห้วยบอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติกับผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว

3.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพจโรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง หนังสือเชิญหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

3.3 เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานตามกิจกรรม

การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของโรงเรียนบ้านห้วยบอน โดยใช้รูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกระบวนการ “สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สู่วิถีโรงเรียนสีขาว โดยใช้รูปแบบ BHB MODE” ได้นำทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดและมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ หลักการของวงจรเดมมิ่ง (PDCA )

หลักการของวงจรเดมมิ่ง (PDCA )

ขั้นตอนที่ ๑ P : plan (การวางแผน) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่สำคัญ การวางแผนเป็น จุดเริ่มต้นของงานและส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานในส่วนอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การดำเนินการมีดังนี้

๑. ผู้บริหารสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๒. วิเคราะห์สภาพปัญหา สร้างความตระหนักร่วมกัน รวมทั้งผลการดำเนินโครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา ๒๕60 ที่ผ่าน มาร่วมกันออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้ข้อสรุปว่า จะดำเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบ “สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สู่วิถีโรงเรียนสีขาว โดยใช้รูปแบบ BHB MODE”

๓. ผู้บริหาร คณะครู เตรียมความพร้อมสู่การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาว จัดทำแผนการปฏิบัติงาน

๔. จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งเปรียบเสมือนการให้คำสัญญาและกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อขยายขอบเขตชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

5. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน 4 ฝ่าย และกำหนดบทบาทดูแลนักเรียนทุกห้องเรียน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจตระหนักให้แก่นักเรียน

ขั้นตอนที่ ๒ D :Do (ปฏิบัติ) โรงเรียนบ้านห้วยบอน ได้ดำเนินการโครงการสถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ประกอบด้วย ๑. มาตรการด้านการป้องกัน ๒. มาตรการด้านการค้นหา ๓. มาตรการด้านการรักษา ๔. มาตรการด้านการบริหารจัดการ โดยได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายที่ดี และมีสุขภาพใจที่ดี (B : Balance growth พัฒนาการเจริญเติบโตที่สมดุลทั้งกายและใจ) ผ่านกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.1 การออกแบบผลงาน

ขั้นตอนที่ ๓ C :check (ตรวจสอบ) หมายถึง การตรวจดูว่าเมื่อมีการปฏิบัติงานตามแผนหรือการแก้ปัญหางานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาที่ได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ (H : Head way ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง) โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๒. นำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เก็บข้อมูลจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน

3. ทำแบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1

ขั้นตอนที่ 4 A : Action (การปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม) เป็นการกระทำภายหลังที่กระบวนการ ๓ ขั้นตอนตามวงจรได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ (B : Benchmarking การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ) มีการดำเนินการดังนี้

๑. สรุปรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต่อสาธารณชน

๒. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายโรงเรียน

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

5. เผยแพร่ต่อสาธารณชน

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

- วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตใน

การป้องกันยาเสพติด จากการดำเนินงาน พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 รู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด

- วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา จากการดำเนินงาน พบว่า เมื่อโรงเรียนสานสัมพันธ์กับชุมชน และมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง โรงเรียนจะได้รับเบาะแสหรือการแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และชุมชนรอบโรงเรียนเปรียบเสมือนเกราะกำบังให้แก่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้ปัญหายาเสพติดและอบายมุขไม่สามารถแพร่ระบาดเข้าสู่โรงเรียนได้โดยง่าย

- วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จากการดำเนินงาน พบว่า เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนั้น ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี

- วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของโรงเรียนบ้านห้วยบอน ให้มีกระบวนการที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากการดำเนินงานมีการกำกับ นิเทศติดตาม สะท้อนผลจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย และที่สำคัญการดำเนินการของโรงเรียนบ้านห้วยบอน ที่มุ่งเน้นการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด กระบวนการต่อสู้จึงมีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากกว่าการมุ่งบำบัดผู้เสพและผู้ติดเพียงอย่างเดียว

- วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนบ้านห้วยบอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน การนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา เมื่อดำเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่วางไว้ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านห้วยบอนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติด และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ดังนี้

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองในคราวการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ในคราวประชุมสภาสันติสุขประจำตำบลบ้านโหนดสัญจร

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมาะลาแต โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน โรงเรียนบ้านโคกตก และโรงเรียนบ้านทัพหลวง

๕. ปัจจัยความสำเร็จ

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านห้วยบอน ได้ดำเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สู่วิถีโรงเรียนสีขาว โดยใช้รูปแบบ BHB MODE” ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เนื่องด้วยปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้

๕.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจ แนะนำ กำกับติดตาม และร่วมกันประเมินผลการดำเนินงาน

๕.๒ ครูทุกคนทุ่มเทกำลังใจ กำลังกายในการปฏิบัติงาน

๕.๓ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาของบุตรหลานเป็น อย่างดี

๕.๔ ชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน

๕.5 สถานศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกที่ดี สร้างทักษะชีวิตของเด็กอย่างเข้มแข็งส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข

๖. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

6.๑ การออกแบบการแก้ปัญหาที่มี

6.2 การแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

6.3 วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักเรียน เพื่อใช้ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข นักเรียนจะสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตนเอง

โพสต์โดย ดาว : [18 ต.ค. 2562 เวลา 01:02 น.]
อ่าน [6035] ไอพี : 171.7.249.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,561 ครั้ง
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?

เปิดอ่าน 11,222 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"

เปิดอ่าน 10,203 ครั้ง
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 50,293 ครั้ง
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข

เปิดอ่าน 63,632 ครั้ง
ประวัติโทรทัศน์ไทย
ประวัติโทรทัศน์ไทย

เปิดอ่าน 9,679 ครั้ง
 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ
ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 1,706 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"

เปิดอ่าน 16,854 ครั้ง
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย

เปิดอ่าน 16,160 ครั้ง
ทําไมลูกไม่หายไอสักที ?
ทําไมลูกไม่หายไอสักที ?

เปิดอ่าน 14,592 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เปิดอ่าน 10,050 ครั้ง
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ

เปิดอ่าน 16,327 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

เปิดอ่าน 62,908 ครั้ง
"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย
"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย

เปิดอ่าน 127,032 ครั้ง
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์

เปิดอ่าน 10,685 ครั้ง
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,379 ครั้ง
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก

เปิดอ่าน 23,514 ครั้ง
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย

เปิดอ่าน 7,725 ครั้ง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง

เปิดอ่าน 10,622 ครั้ง
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 11,320 ครั้ง
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ