ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านควน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) อำเภอเหนือคลอง สำนักงานเขตพื

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านควน

โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) อำเภอเหนือคลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ผู้ประเมิน : นายอภิชาติ สัญจร ผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนบ้านควน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ปีที่ดำเนินงาน : 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านควน โดยใช้รูปแบบ

การประเมินแบบซิป (CIPP Model) อำเภอเหนือคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีความมุ่งหมายของการรายงานโครงการเพื่อ 1) ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านควน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product) และ 2) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านควน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำแนกเป็น ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนรวม 19 คน นักเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 92 คน และผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ

ผลการวิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก (x̄= 4.31)

2. การวิเคราะห์ด้านปัจจัยนำเข้า

ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก (x̄= 4.28)

3. กระบวนการดำเนินโครงการ

ผลการวิเคราะห์ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบ

โครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก (x̄= 4.34)

4. ผลผลิตของโครงการ

ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก (x̄= 4.38)

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านควน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) สรุปโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.23)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช้

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านควน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) อำเภอเหนือคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

1.1 จากผลการประเมินปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการในภาพรวมจะมีผลอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ระดับความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า นักเรียนไม่สนใจการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ มีการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี มีความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านยาเสพติด นักเรียนมีปัญหาครอบครัว ขาดการอบรมเลี้ยงดู และปัญหาด้านรายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอ สรุปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องรีบดำเนินการดูแลอย่างเร่งด่วน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการจิตอาสา เป็นต้น

1.2 ผลการประเมินข้อครอบครัวไม่มีเวลาในการอบรมดูแลอย่างใกล้ชิด อยู่ในระดับมาก

ดังนั้น โรงเรียนควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการดูแลนักเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในภายหน้าต่อไป

1.3 ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ปัญหานักเรียนได้ตรงกับสภาพที่แท้จริง

1.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ปกครองทุกคนต้องร่วมมือกัน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง เพื่อช่วยกันผลักดันส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การกำกับติดตามและการวัดผล ประเมินผล โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างละเอียดในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.2 ควรประเมินผลผลิตของโครงการในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึง ผลสำเร็จของโครงการ

2.3 ควรประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่นๆ เช่น ใช้แบบการประเมินของแอลคิน (Alkin) รูปแบบการประเมินของโฟรวัส (Malcomlm M.Provus) หรือรูปแบบของแบบจำลองการประเมินของสเตก (Stake) เป็นต้น

โพสต์โดย แตง : [23 ต.ค. 2562 เวลา 17:48 น.]
อ่าน [3891] ไอพี : 118.173.43.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,047 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 21,184 ครั้ง
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย

เปิดอ่าน 23,871 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50

เปิดอ่าน 15,319 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 16,743 ครั้ง
น้ำเปล่า ช่วยให้คุณสวยได้ยังไง
น้ำเปล่า ช่วยให้คุณสวยได้ยังไง

เปิดอ่าน 21,999 ครั้ง
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี

เปิดอ่าน 16,278 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย

เปิดอ่าน 12,922 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 8,977 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 7,474 ครั้ง
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เปิดอ่าน 39,027 ครั้ง
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย

เปิดอ่าน 20,626 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต

เปิดอ่าน 15,405 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 60,338 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 14,509 ครั้ง
โลก 360 องศา ซีรีส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน คนเบาบาง แต่คุณภาพเข้มข้น
โลก 360 องศา ซีรีส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน คนเบาบาง แต่คุณภาพเข้มข้น

เปิดอ่าน 9,857 ครั้ง
เผยโฉม เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์
เผยโฉม เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์
เปิดอ่าน 29,488 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
เปิดอ่าน 9,785 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
เปิดอ่าน 16,931 ครั้ง
โมกบ้าน
โมกบ้าน
เปิดอ่าน 44,706 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ