ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ ที่ได้รับการจัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีสุ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนตำบลศรีสุข

ผู้วิจัย นางชวัลลักษณ์ แสนเลิศ

โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ

จังหวัดสุรินทร์

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม เป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีก ปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การพับ การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับพัฒนาการ กล่าวได้ว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติมเป็นกิจกรรมที่เด็กจะได้รับประสบการณ์ในการฝึกการควบคุมนิ้วมือ ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ตลอดจนการประสานความสัมพันธ์ระหว่างตา กับมือ ฝึกสมาธิ ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปพร้อมกัน และเด็กจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด จากการนำเสนอผลงานของตนเอง และจัดป้ายนิเทศซึ่งทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน ได้ผ่อนคลายอารมณ์ สร้างสรรค์จินตนาการ เกิดความสนุกได้แสดงอย่างอิสระ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา และส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนเด็กเล็ก อายุ 3-4 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของพัฒนาการด้านการเขียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านการเขียนให้กับเด็กปฐมวัย จึงได้จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้นำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักาะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม และ เพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชาย – หญิง อายุ 3 ขวบ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาการเขียน โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม จำนวน 16 แผน แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการเขียน จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.80 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test

ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาการเขียนของเด็ก

ปฐมวัยอายุ 3 ขวบ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.42/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์พัฒนาการเขียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม มีค่าเท่ากับ 0.7014 คิดเป็นร้อยละ 70.14 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

โดยสรุป แผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมครูปฐมวัยสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย และครูผู้สอนยังสามารถบูรณาการวิธีการนี้เข้ากับวิชาอื่น ได้อีกด้วย

โพสต์โดย นานา : [5 พ.ย. 2562 เวลา 07:42 น.]
อ่าน [1405] ไอพี : 113.53.42.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ